آزمون تجربی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

محمد عرب مازار یزدی؛ احمد بدری؛ افشین عزیزیان

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1391، صفحه 1-27

چکیده
  یکی از تورشهای رفتاری شناخته شده در مالی رفتاری، پدیدة رفتارجمعی است. این پدیدة رفتاری به معنایصرفنظر کردن آگاهانه از اطلاعات و تحلیلهای شخصی توسط سرمایهگذاران و اقدام به تقلید و تبعیت از رفتاردیگر سرمایهگذاران یا رفتار کل بازار میباشد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات مبادلات سهام در بورس اوراقبهادار تهران و با به کارگیری مدلهای ...  بیشتر

بررسی ارتباط بین توان چانه زنی تأمین کنندگان و مشتریان شرکت با محافظه کاری حسابداری

غلامرضا کردستانی؛ سعید غلامی روچه

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1391، صفحه 29-56

چکیده
  هدف این تحقیق، بررسی ارتباط بین توان چانه زنی تأمین کنندگان و مشتریان شرکت با محافظه کاریحسابداری است. تأمین کنندگان و مشتریان برای حفظ منافع خود سعی می کنند شرکت ها را به اعمال سطحمحافظه کاری بالاتری در گزارشگری مالی ترغیب کنند؛ از طرفی، شرکت ها تمایل دارند در مقابل تقاضایحسابداری محافظه کارانه از سوی تأمین کنندگان و مشتریان مقاومت ...  بیشتر

رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه با تاکید بر نقش مدل های عدم تقارن اطلاعاتی

قاسم بولو؛ مهدی فلاح برندق

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1391، صفحه 57-82

چکیده
  پژوهش حاضر به بررسی رابطه محافظه کاری و بازده غیرعادی کوتاه مدت سهام عرضه های عمومی اولیه دربورس اوراق بهادار تهران و همچنین، تاثیر سطوح عدم تقارن اطلاعاتی موجود بین ذینفعان درگیر در فرایندعرضه های عمومی اولیه بر رابطه فوق، می پردازد. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل رگرسیون برای شرکت هایی کهدر قلمرو زمانی 2831 تا 2832 در بورس اوراق بهادار ...  بیشتر

بنیان های رفتاری سیاست تقسیم سود

غلامرضا سلیمانی امیری؛ نرگس گودرزی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1391، صفحه 83-104

چکیده
  با توجه به اینکه میزان سود تقسیمی یکی از عوامل اثرگذار و نهایی در تصمیمگیری سرمایهگذاران میباشد،سیاست تقسیم سود شرکتها به عنوان تعیینکننده میزان تقسیم سود، در میان عوامل موثر بر تصمیمگیری نقشپررنگی در تصمیمات سرمایهگذاری افراد خواهد داشت. ویژگیهای رفتاری سرمایهگذاران به دلیل اثری که برتصمیم آنها میگذارد، بر سیاست تقسیم سود شرکتها ...  بیشتر

چارچوب طراحی سبد سهام با استفاده از روش دیماتل و فرایند تحلیل شبکه ای

فرخ برزیده؛ محمد تقی تقوی فرد؛ فاطمه زمانیان

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1391، صفحه 105-124

چکیده
  معیارها ادبیات موجود را بررسی کرده و معیارهای موردنظر استخراج شدهاند. سپس به منظور رتبهبندیمعیارها از پرسشنامهای جهت تعیین روابط موجود میان معیارها استفاده میشود. این پرسشنامه توسطمدیران صندوقهای سرمایهگذاری پاسخ داده شده است. به منظور تعیین این روابط از تکنیک دیماتلاستفاده شد. پس از اینکه روابط میان معیارها مشخص شد، با استفاده ...  بیشتر

عدم اطمینان اطلاعاتی، عدم تقارن اطلاعاتی و فرصت های رشد

مهدی مرادزاده فرد؛ مرتضی عدل زاده؛ مریم فرج زاده؛ صدیقه عظیمی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1391، صفحه 125-145

چکیده
  عدم اطمینان اطلاعاتی که سابقه ای طولانی در ادبیات مالی دارد به معنای ابهام پیرامون ارزش بنیادیشرکت می باشد که ممکن است از دو منبع ناشی شود: یکی ویژگی های ذاتی کسب و کار یا صنعت ودیگری رویه های افشای شرکت. منبع نخست را می توان به فرصت های رشد و منبع دوم را به عدم تقارناطلاعاتی مربوط دانست. از نظر سرمایه گذاران پیامدهای هر یک از دو منبع ...  بیشتر

رابطه فرصت های سرمایه گذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکت ها

مونا عابدنظری؛ ایرج نوروش؛ ابراهیم ابراهیمی

دوره 10، شماره 39 ، مهر 1391، صفحه 147-166

چکیده
  ارزش ذاتی هر شرکتی به تصمیمات مالی و سرمایه گذاری آن بستگی دارد. بازار به شرکت های دارایفرصت های سرمایه گذاری متفاوت، واکنش متفاوتی نشان می دهد. عمر شرکتها و وضع کنونی آنها درچرخه عمرشان، مجموعه فرصت های سرمایه گذاری پیش روی آنها را تحت تأثیر قرار می دهد. در اینتحقیق براساس نمونه ای از داده های شرکت های پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار ...  بیشتر