دوره و شماره: دوره 10، شماره 40، زمستان 1391، صفحه 1-191 
4. مدیریت سود و رفتار سرمایه گذاری واحدهای تجاری

صفحه 77-99

شهناز مشایخ؛ نازنین بشیری منش؛ سید سمانه شاهرخی