نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه اصفهان

چکیده

همواره مورد انتقاد قرار گرفته است. یکی از معیارهایی که محققان حسابداری به عنوان جایگزینی برای سود
حسابداری پیشنهاد نموده اند، سود باقیمانده می باشد، که هزینههای مربوط به سرمایه را در نظر می گیرد. در
این پژوهش، ابتدا ارتباط سود حسابداری و بازده سهام و تاثیر متغیر تغییر در سود بر این رابطه، مورد بررسی
قرار گرفته است. سپس با بهره مندی از مفهوم سود باقیمانده، تاثیر اجزای تغییر در سود بر این ارتباط بررسی
شده است. برای آزمون فرضیه های پژوهش، نمونه ای شامل 76 شرکت از بین شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 3131 تا 3133 انتخاب شد. برای تجزیه و تحلیل داده ها و آزمون
فرضیه های پژوهش، از الگوی رگرسیون چند متغیره بر مبنای داده های ترکیبی استفاده شده است. نتایج نشان
می دهد که میان متغیر های سود حسابداری و بازده جاری سهام، ارتباط معنادار و مستقیمی وجود دارد و متغیر
مستقل تغییر در سود خالص بر این رابطه تاثیر گذار است. همچنین در صورتی که با بهره مندی از مفهوم سود
باقیمانده، تغییر در سود به اجزای آن تجزیه گردد، این اجزا ارتباط سود حسابداری و بازده جاری سهام را
تقویت می نمایند. در خصوص ارتباط متغیر های سود حسابداری و بازده آتی سهام، نتایج حاصله هیچگونه
ارتباط معناداری را نشان نمی دهند.
 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

The Effects of Cost of Capital on the Relationship Between Earnings and Stock Returns

نویسندگان [English]

  • Seyed Abbas Hashemi
  • Hadi Amiri
  • Roya Moeein Ghafghazi

چکیده [English]

Because the accounting profit computation does not consider the cost of capital, it has always been criticized. One of the proxies of accounting earnings that recently were taken into consideration by accounting researchers is residual income. In this study, the relationship between accounting earnings and stock returns and the effect of changes in the accounting earnings on this relationship has been studied. Then using the concept of residual income, the impact of changes in earnings components on this relationship has been investigated. To test the hypothesis, a sample of 67 Tehran Stock Exchange listed companies during the years 2004 to 2010 were selected. To analyze the data and hypothesis testing, a multiple regression model based on combined data was used. The results indicate that there is a direct significant relationship between accounting earnings and current stock returns and the independent variable, earnings changes, affect this relationship. Also, if using residual income, the earnings could be decomposable to components, these components will strengthen the relationship between accounting earnings and current stock returns. Also the results revealed no relationship between accounting earnings and future stock returns.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Residual Income
  • Invested Capital
  • stock return
  • Cost of capital
  • Earnings growth
.1 اسدی، غلامحسین و حسن نظری مرند. ) 1811 (. "ارتباط تغییرات ارزش افزودة بازار با
ارزش افزودة اقتصادی و سود - . حسابداری". چشم انداز مدیریت، ش 83 ، ص 131 18
.2 انواری رستمی، علی اصغر، تهرانی، رضا و حسن سراجی. ) 1818 (. "بررسی ارتباط میان
ارزش افزوده اقتصادی، سود قبل از بهره و مالیات، جریان نقدی فعالیت های مالیاتی با
ارزش بازار سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". بررسی های
- . حسابداری و حسابرسی، دوره 11 ، ش 88 ، ص 21 8
.8 ایزدی نیا، ناصر و مصطفی دری سده. ) 1811 (. "محتوای اطلاعاتی جزء غیرعملیاتی سود
حسابداری در رابطه با پیش بینی سود و ارزشگذاری حقوق صاحبان سهام". مجلهی
- . پژوهش های حسابداری مال ، ی ش 8، ص 82 18
.1 تاری وردی، ید الله و رضا داغانی. ) 1811 (. "بررسی روش های سود باقیمانده، جریان نقد
تنزیل شده و تعدیل سود در تعیین ارزش منصفانه شرکت در بازار سرمایه". تحقیقات
- . اقتصاد ، ی ش 81 ، ص 88 11
.5 حسین زاده، علی حسین و سعید احمدی نیا. ) 1811 (. "بررسی میزان مربوط بودن اجزای
سود حسابداری و جریان های نقدی عملیاتی با بازده سهام". بررسی های حسابداری و
- . حسابرس ، ی ش 88 ، ص 111 18
.6 حمیدیان، نرگس. ) 1813 (. "تاثیر بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام تعهدی و
بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پایان نامه کارشناسی
ارشد حسابداری. دانشکده علوم اداری و اقتصاد. دانشگاه اصفهان.
.8 فروغی، داریوش و مسعود نادم.) 1811 (. "بررسی تأثیر ویژگی های خاص سازمانی بر
- . رابطهی سود و بازده". فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مال ، ی ش 8، ص 16 88
.1 کاشانی پور، محمد و امیر رسائیان.) 1816 (. "بررسی رابطه ی بازده سهام و معیارهای
- . ش 25 ، ص 181 121 ،» مدیریت « ارزیابی عملکرد". پژوهشنامه ی علوم انسانی و اجتماعی
.1 کربلایی کریم، امیر حسین. ) 1813 (. "تاثیر بازده نامشهود دوره های قبل بر رابطه بین اقلام
تعهدی و بازده سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". پایان نامه
کارشناسی ارشد حسابداری. دانشکده علوم اداری و اقتصاد. دانشگاه اصفهان.
.13 محمود آبادی، حمید و انور بایزیدی. ) 1818 (. "مقایسه ی قدرت توضیحی مدل های
ارزیابی سود باقیمانده و رشد غیرعادی سود در تعیین ارزش شرکت ها". بررسی های
- . حسابداری و حسابرسی، ش 51 ، ص 116 131
.11 نوروش، ایرج، صالحی، فایق و غلامرضا کرمی. ) 1818 (. "بررسی رابطه جریان های نقد
عملیاتی، سود عملیاتی و ارزش اقزوده اقتصادی با ثروت ایجاد شده برای سهام داران".
229 فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره 83 ، تابستان 2829
- . بررسی های حسابداری و حسابرسی، دوره 11 ، ش 88 ، ص 116 121
.12 .) وکیلیان آغویی، مهدی، ودیعی، محمد حسین و محمد رضا حسینی معصوم. ) 1811
"بررسی رابطه بین ارزش افزوده اقتصادی و سود باقیمانده، در پیش بینی سود هر سهم سال
- . آتی". تحقیقات مال ، ی دوره 11 ، ش 28 ، ص 122 111
.18 یحیی زاده فر، محمود، شمس، شهاب الدین و سید جعفر لاریمی. ) 1811 (. "رابطهی ارزش
افزوده اقتصادی و نسبت های سودآوری با ارزش افزوده بازار شرکت های پذیرفته شده در
بورس اوراق بهادار تهران". بررسی های حسابداری و حسابرس ، ی دوره 18 ، ش 51 ، ص
- .121 118
14. Anthony, R. (1973). "Accounting for the Cost of Equity". Harvard Business Review, Vol. 51, 88–102.
15. Balachandran, S. and Mohanram, P. (2011). "Using Residual Income to Refine the Relationship Between Earnings Growth and Stock Returns". Review of Accounting Studies, Vol. 16, No.3, 1041–1082.
16. Chen, S. and Dodd J. L. (1998) " Usefulness of Operating Income, Residual Income, and EVA: A Value-Relevance Perspective", MBAA Conference, Chicago, Illinois, March 28, 1998.
17. Cromwell, John. (2009). " What Is the Difference Between Economic Value Added & Residual Income?". http://smallbusiness.chron.com/ difference-between-economic-value-added-residual-income-37318.html.
18. Dearden, J. (1972). "How to Make Incentive Plans Work". Harvard Business Review, Vol. 50, No.4, 117–122.
19. Easton, F. and Harris, T. (1991). "Earnings As an Explanatory Variable for Returns". Journal of Accounting Research, Vol. 29, 19–36.
20. Geyser, M., Liebenberg, IE. "Creating a New Valuation Tool for South African Agriculturial Co-operatives", Agrekon, Vol. 42, No.2.
21. Hess, Homburg, Lorenz, Sievers Extended Dividend, Cash Flow and Residual Income Valuation Models - Accounting for Deviations from Ideal Conditions, University of Cologne, Germany. European Accounting Association Conference 2009.
22. Martin, John D., Petty, J. W., and Rich, S.p. (2003) An Analysis of EVA and Other Measures of Firm Performance Based on Residual Income", Hankamer School of Business.
23. Morse, D., & Zimmerman, J., (1997), "Managerial accounting", Handbook of the Business & Economics.
24. Rogerson, W. (1997). "Intertemporal Cost Allocation and Managerial Investment Incentives: A Theory Explaining the Use of Economic Value Added As a Performance Measure". Journal of Political Economy, Vol. 105,No.4, 770–779.
25. Solomons, D. (1965). "Divisional Performance Measurement and Control". Homewood, IL: Richard D. Irwin.
26. Swanson, Z. (2010). " Does the Weighted Cost of Capital Associate
تاثیر بکارگیری هزینه سرمایه بر رابطه... 991
with Returns on Operation and Financial Assets with Investor Anticipation or Reaction?". Academy of Accounting and Financial Studies Journal, Vol. 15, No.3
27. Xin, Z.,Ting, W,. Yuan, Z. (2012). " Economic Value Added for Performance Evaluation: a Financial Engineering". Systems Engineering Procedia, Vol. 5, No.3, 379-387