نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد یارحسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 عضو هیات علمی گروه مدیریت صنعتی دانشگاه علامه طباطبایی

3 عضو هیات علمی گروه حسابداری دانشگاه پیام نور، تهرا

چکیده

تصمیم گیری درباره تامین مالی وترکیب ساختار سرمایه در شرکت ها به عوامل گوناگونی بستگی دارد. هدف اساسی تحقیق اندازه گیری انعطاف پذیری مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. باتوجه به هدف پژوهش در مرحله اول، بر مبنای چارچوب، نظرات خبرگان مالی جهت کسب شناخت ودرک دیدگاه های آنان و مشخص ساختن ابعاد، مولفه ها، شاخص ها و عوامل تعیین کننده مدل انعطاف پذیری مالی شرکت ها، ازطریق پرسشنامه اخذ شد. در مرحله دوم، بعد از ارایه مدل مورد اشاره، روش همبستگی به عنوان یکی از زیر بخش های روش تحقیق توصیفی برای اندازه گیری مولفه های نگهداشت وجه نقد، ظرفیت بدهی و اندازه بازار سرمایه شرکت های بورس تهران با اطلاعات واقعی وتاریخی صورت های مالی و اطلاعات معاملاتی سهام شرکت ها، استفاده گردید. نتایجاندازه گیری مولفه های سه گانه حاکی از اندازه و مقدارکمتر نگهداشت وجه نقد، اندازه ومقدار بیشترظرفیت بدهی و روند نسبتاً نزولی اندازه بازار سرمایه (نقد شوندگی سهام) شرکت های بورس تهران طی سال های 1380 تا 1394 است واندازه گیری ابعاد دوگانه انعطاف پذیری مالی نیزحاکی از استفاده از انعطاف پذیری مالی درونیو عدم استفاده از انعطاف پذیری مالی بیرونی است که با تئوری های توازن و سلسله مراتب وعدم تقارن اطلاعاتی قابل تبیین هستند. 

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Measuring of Financial Flexibility

نویسندگان [English]

  • hamid khalegimoghaddam 1
  • Maghsoud Amiri 2
  • Jalal Shirazadeh 3

1 Assistant Professor ,Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran.

2 Professor , Allameh Tabataba'i University, Tehran

3 Assistant Professor, Payame Noor University, Tehran

چکیده [English]

Deciding on the financing and composition of capital structure in Corporates depends on a variety of factors. Several studies have shown that financial flexibility is the most important factor affecting capital structure and corporate financing decisions. The main objective of the research is to measure the financial flexibility of Corporates accepted in Tehran Securities Exchange (in accordance with the corporate environment and conditions). Therefore, according to the purpose of the research, in the first Step, based on the conceptual and theoretical framework derived from the exploration and exploration in specialized texts, the views of financial experts (including university professors and market experts) in order to understand their views and identify the dimensions, components , indexes and factors determining the financial flexibility of the Corporates were obtained through a questionnaire. In the second step, after referring to the model, the correlation method as one of the subsections of the descriptive research methodology for measuring the components of cash holdings, debt capacity, and capital market measure of Tehran Securities Exchange Corporates with the actual and historical information of financial statements and information Corporate stock trading (through multivariate regression tests and confirmatory factor analysis) The results of the measurement of the three components indicate that the amount of cash holdings, the size of the debt capability, and the relatively downward trend of the size of the capital market (stock liquidity) of the Tehran Securities Exchange corporations during the years 1380 to 1394, are. Measuring the dual dimension of financial flexibility also implies the use of internal financial flexibility and the non-use of external financial flexibility. Which can be explained by Trade off Theory, Pecking Order Theory and of asymmetric information Theory

کلیدواژه‌ها [English]

  • Measuring Financial Flexibility
  • Cash Holdings
  • Debt Capacity
  • Capital Market Measure Determinants
آذر، عادل، خدیور، آمنه، (1393)، کاربرد تحلیل آماری چند متغیره در مدیریت، (چاپ اول)، تهران: انتشارات نگاه دانش.
انواری رستمی، علی اصغر، زمانی عموفین، رامین، (1395)، تصمیم گیری در مسایل مالی، (چاپ اول)، تهران، : انتشارات ترمه.
 بیگلر، کیومرث، (1394)، الگوی مذاکره برای حل وفصل اختلاف نظرهای حسابرس با صاحبکار در ارتباط با نحوه گزارشگری مالی، رساله دکتری رشته حسابداری، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
جعفری صمیمی احمد؛ خزایی، ایوب ومنتظری شورکچالی، جلال، (1392). "بررسی اثر روش تامین مالی بر رشد سودآوری بنگاه­ها در ایران". فصلنامه راهبرد اقتصادی، شماره 7، سال دوم، صص81_106.
خیراللهی، فرشید؛ بهشور، اسحاق وایوانی، فرزاد، (1393). "مدیریت سود واقعی، حاکمیت شرکتی و نگهداشت وجه­نقد". فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 44، سال یازدهم، صص161-145.
رحیمیان، نظام؛ قربانی، محمود وشعبانی، کیوان، (1392). "رابطه بین نگهداشت مازاد وجه نقد وارزش سهام در بورس اوراق بهادار تهران". فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 40، سال یازدهم، صص175_151.
سرمد، زهره؛بازرگان، عباس ­و حجازی، الهه، (۱۳84)، روش­های ­پژوهش­درعلوم رفتاری، (چاپ یازدهم)، تهران: انتشارات آگاه.
 محسنی ملکی رستاقی، بهرام، (1394)، انعطاف پذیری مالی وتصمیمات مربوط به ساختار سرمایه، رساله دکتری رشته حسابداری، تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
نیکبخت، محمد رضا وابراهیمی، مهرداد، (1392). "بررسی تاثیر کیفیت گزارشگری مالی بر نقد شوندگی سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادارتهران". فصلنامه پژوهش های تجربی حسابداری مالی، شماره 3، سال دوم، صص9- 28.
یوسفی اصل، فرزانه؛ ملانظری، مهناز وسلیمانی امیری، غلامرضا، (1395). "ارزیابی الگوی شفافیت گزارشگری مالی پیشنهادی بر مبنای نقد شوندگی سهام". فصلنامه دانش حسابداری شماره 24، سال هفتم.
Bancel, F; Mittoo, U, R, (2011). "Financial Flexibility and the Impact of Global Financial Crisis: Evidence from France". International Journal­of ManagerialFinance, 7 (2), PP179-216.
Byoun, S, (2011). "Financial Flexibility and Capital Structure Decision". www. SSRN. com.
 Chun, M; Yanbo, J; Heng, Y, (2015). "Firm’s Financial Flexibility: Driving Factors, Flexibility Degree and Economic Results: A Comparison of America and China". International Journal of Economics and Finance; PP 11, 52_61.
DeAngelo, H; Roll, R, (2015). "How Stable Are Corporate Capital Structures?". Journal of Finance, 1 PP, 373-418.
Fama, E, F; French, K, R, (2012)"Capital Structure Choices". Critical Finance Review, , PP 59–101.
Ferrando, A; Marchica, M; Mura, R, (2017). "Financial Flexibility and Investment Ability Across the Euro Area and the UK". European Financial Management, 23, PP 87-126.
Gamba, A; Triantis, A, (2008). "The­­ Value of Financial Flexibility". Journal of Finance, 63 (5), PP263-296.
Graham, J, R; Harvey, C, R, (2001). "The Theory and Practice of Corporate Finance: Evidence from the field". Journal of Financial Economics, 60, PP 187-243.
Garcia, T; Martin, S; Sanchez, B, (2009). "Accruals Quality and Corporate Cash Holdings". Journal of Accounting and Finance, 49, PP 95-115.
Hasbrouck, J, (2009). "Trading Costs and Returns for US Equities: The Evidence from Daily Data". www. SSRN. com.
Lameijer, M, (2016), Financial Flexibility Bidder’s M&A Performance, and the Cross-Border Effect, PhD. Thesis: University of Uppsala.
Leary, M, T; Roberts, M, R, (2010). "The Pecking Order, Debt Capacity, and Information Asymmetry". Journal of Financial Economics, 95, PP 332-355.
Lipson, M, L; Mortal, S, (2009). "LiquidityandCapital Structure ". Journal of Financial Markets, 12, PP 611-644.
Mura, R; Marchica, T, (2010). "Financial Flexibility, Investment Ability andFirmValue: Evidence from Firm swith Spare Debt Capacity". Financial Management, 39 (4) , PP1339– 1365.
Opler, T; Pinkowitz, L; Stulz, R; Williamson, R, (1999). "TheDeterminants and Implications of Corporate Cash Holdings" Journal of Financial Economics, 52 (1), PP 3-46.
Rapp, M, S; Schmid, T; Urban, D, (2014). "TheValueo of Financial Flexibility and Corporate Financial Policy". Journal of Corporate Finance, 29, PP 288-302.
Shen, Hwee, C, (2012), Cash holdings, Capital Structure and Financial Flexibility. PhD. Thesis: University of Nottingham (UK).
Shyam-Sunder, L; Myers, S, (1999). "Testing Static Tradeoff against Pecking Order Models of Capital Structure". Journal of Financial Economics, 51 (2): PP 219-244.