حسابداری مالی
1. تأثیر لحن گزارشگری مالی بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران

موسی بزرگ اصل؛ محمد مرفوع؛ مهدی ماهان‌نژاد

دوره 18، شماره 72 ، دی 1400، ، صفحه 79-107

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.57363.2211

چکیده
  ویژگی‌های زبانشناختی اطلاعات تهیه شده توسط مدیریت واحد تجاری، می‌تواند موجب تسهیل در نیل به اهداف انتقال واقعیت‌های اقتصادی شود. بر همین اساس در سالیان اخیر این ویژگی‌ها همواره مورد توجه پژوهش‌های حوزه حسابداری و مالی رفتاری بوده‌ است. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر لحن گزارشگری مالی بر حق‌الزحمه حسابرسی می‌باشد. ...  بیشتر

گزارش های حسابداری
2. قابلیت مقایسه اطلاعات حسابداری و تلاش حسابرسی

مجتبی گل محمدی شورکی؛ ابوالفضل زارع مهرجردی

دوره 18، شماره 70 ، تیر 1400، ، صفحه 113-138

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.53171.2163

چکیده
  حق‌الزحمه حسابرسی به‌عنوان یکی از نشانه‌های تلاش حسابرسی، عاملی مهم در پذیرش یا رد یک کار حسابرسی از جانب صاحب‌کاران و حسابرسان محسوب می‌شود. ویژگی‌های شرکت صاحب‌کار و به‌خصوص ویژگی‌های گزارشگری مالی از عوامل مهمی است که می‌تواند بر زمان اجرای عملیات حسابرسی و به دنبال آن بر حق‌الزحمه حسابرسی نیز تأثیر بگذارد. هدف اصلی این ...  بیشتر

حسابداری مالی
3. قدرت مدیرعامل، مالکیت خانوادگی و حق‌الزحمه حسابرسی: واکاوی نظریه‌های همسویی و سنگربندی

روح اله عرب؛ محمد غلامرضاپور؛ نرجس امیرنیا؛ سید پوریا کاظمی

دوره 18، شماره 70 ، تیر 1400، ، صفحه 167-193

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.52432.2154

چکیده
  بر اساس نظریه‌های همسویی و سنگربندی، قدرت مدیرعامل شرکت ممکن است از طریق افزایش کیفیت سود و کاهش ریسک حسابرسی منجر به کاهش حق‌الزحمه حسابرسی شود، یا از طریق مدیریت سود فرصت طلبانه و گزارشگری مالی متقلبانه منجر به افزایش مشکلات نمایندگی و ریسک حسابرسی و در نهایت افزایش حق‌الزحمه حسابرسی گردد. از این رو هدف پژوهش حاضر، بررسی رابطه ...  بیشتر

4. اثر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه میان ریسک‌های محیطی شرکت و حق‌الزحمه حسابرسی

رافیک باغومیان؛ عرفان محمدی

دوره 17، شماره 67 ، مهر 1399، ، صفحه 57-87

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.46444.2052

چکیده
  چکیدهدر پژوهش حاضر، تأثیر تخصص مالی اعضای کمیته حسابرسی بر رابطه میان ریسک‌های محیطی شرکت (شامل ریسک مالی، ریسک عملیاتی و ریسک تجاری) و حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مورد بررسی قرار گرفته است. بدین صورت که محققین پس از طرح مبانی نظری و فرضیه‌های پژوهش، از طریق نمونه‌گیری به روش حذف سیستماتیک، ...  بیشتر

5. تأثیر انحصار یا رقابت صنعت بر قیمت‌گذاری خدمات حسابرسی مستقل

علی ابراهیمی کردلر؛ موسی جوانی قلندری؛ کیانوش گنجی

دوره 13، شماره 52 ، دی 1395

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.7792.1276

چکیده
  تئوری‌های موجود دو پیش‌بینی متناقض در ارتباط با رقابت‌پذیری صنایع و حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌ها ارائه می‌دهند. رقابت‌پذیری صنایع از یک طرف مسائل‌ نمایندگی بین مدیران و سهامداران شرکت‌ها را کاهش داده و دقت صورت‌های مالی را افزایش می‌دهد. بنابراین ریسک ارزیابی‌شده حسابرسی توسط حسابرسان را کاهش داده و حسابرسان تمایل دارند برای ...  بیشتر