نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

هدف این مطالعه بررسی رابطه بین تخصص مالی و تجربه رئیس کمیته حسابرسی با انتخاب حسابرس، حق الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی است. به منظور دستیابی به هدف پژوهش، نمونه‌ای برابر با 99 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1394 تا 1401 معادل 792 سال-شرکت، با استفاده از تحلیل رگرسیون چندگانه مبتنی بر داده‌های ترکیبی مورد بررسی قرارگرفت. یافته-ها نشان داد شرکت‌هایی که رؤسای کمیته حسابرسی آنها دارای تخصص مالی هستند، احتمال اینکه سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی دارای امتیاز کنترل کیفیت الف را به عنوان حسابرس مستقل خود انتخاب نمایند، بیشتر است. همچنین، مطابق با یافته‌ها، تخصص مالی رؤسای کمیته حسابرسی منجر به افزایش حق‌الزحمه حسابرسی و کیفیت حسابرسی می‌شود. با این حال این مطالعه رابطه معناداری بین تجربه رئیس کمیته حسابرسی با انتخاب حسابرس و حق‌الزحمه حسابرسی شناسایی نکرد، اما رابطه بین تجربه رئیس کمیته حسابرسی بر کیفیت حسابرسی مثبت و معنادار شناسایی شد. یافته‌های این مطالعه با مستند کردن اینکه تخصص مالی و تجربه رؤسای کمیته حسابرسی برای ارتقاء فرآیند حسابرسی و کیفیت حسابرسی حائز اهمیت است، به ادبیات کمک می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Expertise and Experience of the Audit Committee Chair on Auditor Selection, Audit Fees and Audit Quality

نویسنده [English]

  • اکرم afsay

university of Tehran

چکیده [English]

The purpose of this study is to examine the relationship between financial expertise and the experience of the audit committee chairman with auditor selection, audit fees and audit quality. In order to achieve the goal of the research, a sample equal to 99 companies admitted to the Tehran Stock Exchange during the period from 2015 to 2023, equivalent to 792 company-years, was analyzed using multiple regression analysis based on combined data. The findings showed that the companies whose heads of the audit committee have financial expertise are more likely to choose the audit organization and audit institutions with quality control A as their independent auditors. Also, according to the findings, the financial expertise of audit committee heads leads to an increase in audit fees and audit quality. However, this study did not identify a significant relationship between the audit committee chairman's experience with auditor selection and audit fees, but a positive and significant relationship between the audit committee chairman's experience on audit quality was identified. The findings of this study contribute to the literature by documenting that financial expertise and experience of audit committee heads are important for improving the audit process and audit quality.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Committee Chair
  • Audit Fee
  • Audit Quality
  • Auditor Selection
  • Financial Expertise