نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه حسابداری، دانشگاه کوثر، بجنورد، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه کوثر، بجنورد، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر به رابطه اطلاعات کیفی گزارش حسابرس و کیفیت حسابداری پرداخته شده است. به‌طور خاص، رابطه لحن گزارش حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسی (معیار کیفیت حسابرسی مبتنی بر ورودی فرآیند حسابرسی) با توجه به مفاهیم ریسک، ریسک تجاری صاحبکار و ریسک دادخواهی، مورد بررسی قرارگرفته است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از داده‌های 360 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 6 ساله، سه سال قبل و سه سال بعد از تجدیدنظر در استاندارد حسابرسی شماره 700 استفاده شد. داده‌های متنی با استفاده از نرم‌افزار تحلیل متنی مکس‌کیو-دی‌ای تحلیل شد و پس از کمی شدن همراه با سایر داده‌های کمی با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره در نرم‌افزار ایویوز و اس‌پی‌اس‌اس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بیانگر وجود یک رابطه معکوس ضعیف بین لحن خوش‌بینانه با متغیر حق‌الزحمه حسابرسی است. علاوه بر این، یافته‌ها نشان داد پذیرش الزامات استاندارد حسابرسی شماره 700 تغییرات معنادار در رابطه بین لحن گزارش حسابرس و حق‌الزحمه نسبت به دوره قبل از تجدیدنظر ایجاد نمی‌نماید. به‌طورکلی نتایج پژوهش، شواهدی از غالب بودن اثر علامت‌دهی (هرچند به صورت ضعیف) در نمونه مورد بررسی حکایت می‌کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The tone in the auditor's report and the audit fee with emphasis on the moderating role of the requirements of Auditing Standard No. 700

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Shahsavari 1
  • Mohammad Reza Abbaszadeh 2
  • Hamze hesari 3

1 Instructor of Accounting Dept., Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran

2 Associate Professor of Accounting Dept., Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Instructor of Accounting Dept., Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran,

چکیده [English]

In the present study, the relationship between the qualitative information of the auditor's report and the quality of accounting has been discussed. In particular, the relationship between the tone of the auditor's report and the audit fee (audit quality criterion based on the input of the audit process) has been examined with respect to the concepts of risk, client business risk, and litigation risk. To test the research hypotheses, 360-year-firms data of Iranian Stock Exchange were used during a period of 6-years, three years before and three years after the revision of Auditing Standard No. 700. Textual data were analyzed using Maxqda10 text analysis software and after quantification along with other quantitative data were analyzed using multivariate linear regression in Ives software and SPSS Eviews 9. The results indicate a weak inverse relationship between the optimistic tone and the audit fee variable. In addition, the findings showed that the acceptance of the requirements of Auditing Standard No. 700 does not make significant changes in the relationship between the tone of the auditor's report and the remuneration compared to the period before the review. In general, the results of the research indicate evidence of the predominance of the signaling effect (albeit poorly) in the sample.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Audit Quality
  • Text Analysis
  • Auditor Report Tone
  • Audit Fee
  • Audit Standard No. 700