نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی گروه حسابداری، دانشگاه کوثر، بجنورد، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه فردوسی مشهد

3 دانشگاه کوثر بجنورد، بجنورد، ایران

چکیده

در پژوهش حاضر به رابطه اطلاعات کیفی گزارش حسابرس و کیفیت حسابداری پرداخته شده است. به‌طور خاص، رابطه لحن گزارش حسابرس بر حق‌الزحمه حسابرسی (معیار کیفیت حسابرسی مبتنی بر ورودی فرآیند حسابرسی) با توجه به مفاهیم ریسک، ریسک تجاری صاحبکار و ریسک دادخواهی، مورد بررسی قرارگرفته است. برای آزمون فرضیه‌های پژوهش از داده‌های 360 سال-شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 6 ساله، سه سال قبل و سه سال بعد از تجدیدنظر در استاندارد حسابرسی شماره 700 استفاده شد. داده‌های متنی با استفاده از نرم‌افزار تحلیل متنی مکس‌کیو-دی‌ای تحلیل شد و پس از کمی شدن همراه با سایر داده‌های کمی با استفاده از رگرسیون خطی چند متغیره در نرم‌افزار ایویوز و اس‌پی‌اس‌اس تجزیه و تحلیل شدند. نتایج بیانگر وجود یک رابطه معکوس ضعیف بین لحن خوش‌بینانه با متغیر حق‌الزحمه حسابرسی است. علاوه بر این، یافته‌ها نشان داد پذیرش الزامات استاندارد حسابرسی شماره 700 تغییرات معنادار در رابطه بین لحن گزارش حسابرس و حق‌الزحمه نسبت به دوره قبل از تجدیدنظر ایجاد نمی‌نماید. به‌طورکلی نتایج پژوهش، شواهدی از غالب بودن اثر علامت‌دهی (هرچند به صورت ضعیف) در نمونه مورد بررسی حکایت می‌کند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The tone in the auditor's report and the audit fee with emphasis on the moderating role of the requirements of Auditing Standard No. 700

نویسندگان [English]

 • Masoumeh Shahsavari 1
 • Mohammad Reza Abbaszadeh 2
 • Hamze hesari 3

1 Instructor of Accounting Dept., Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran

2 Associate Professor of Accounting Dept., Ferdowsi University of Mashhad, Mashhad, Iran

3 Instructor of Accounting Dept., Kosar University of Bojnord, Bojnord, Iran,

چکیده [English]

In the present study, the relationship between the qualitative information of the auditor's report and the quality of accounting has been discussed. In particular, the relationship between the tone of the auditor's report and the audit fee (audit quality criterion based on the input of the audit process) has been examined with respect to the concepts of risk, client business risk, and litigation risk. To test the research hypotheses, 360-year-firms data of Iranian Stock Exchange were used during a period of 6-years, three years before and three years after the revision of Auditing Standard No. 700. Textual data were analyzed using Maxqda10 text analysis software and after quantification along with other quantitative data were analyzed using multivariate linear regression in Ives software and SPSS Eviews 9. The results indicate a weak inverse relationship between the optimistic tone and the audit fee variable. In addition, the findings showed that the acceptance of the requirements of Auditing Standard No. 700 does not make significant changes in the relationship between the tone of the auditor's report and the remuneration compared to the period before the review. In general, the results of the research indicate evidence of the predominance of the signaling effect (albeit poorly) in the sample.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Audit Quality
 • Text Analysis
 • Auditor Report Tone
 • Audit Fee
 • Audit Standard No. 700
 1. ابراهیمی کردلر، علی، جوانی قلندری، موسی، گنجی، کیانوش. (1395). تأثیر انحصار یا رقابت صنعت بر قیمت گذاری خدمات حسابرسی مستقل،مطالعات تجربی حسابداری مالی، 13 (52)، 178-149.
 2. ایمانی برندق، محمد؛ عبدی، مصطفی؛ کاظمی علوم، مهدی. (1396). بررسی تأثیر تنوع جنسیتی در کمیتۀ حسابرسی بر حق‎الزحمۀ حسابرسیِ شرکت‎های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. بررسی‏‌های حسابداری و حسابرسی، 24 (3)، 322-303.
 3. باغومیان، رافیک؛ عرب‌زاده، آزاد؛ فخری‌قورمیک، جواد، (1396)، بررسی محتوای اطلاعاتی اظهارنظر حسابرس با تأکید بر اندازه‌های حسابرس و صاحب‌کار،بررسی‌های حسابداری، 4(16)، 28-1.
 4. باقری ازغندی، ابوطالب؛ حصارزاده، رضا؛ عباس زاده، محمدرضا. (1397). خوانایی صورتهای مالی و حساسیت سرمایه گذاران به استفاده از اطلاعات حسابداری. فصلنامه چشم انداز مدیریت مالی و حسابداری، 8 (23)، 103-87.
 5. بزرگ اصل، موسی، مرفوع، محمد، ماهان‌نژاد، مهدی. (1400). تأثیر لحن گزارشگری مالی بر حق‌الزحمه حسابرسی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 18(72).
 6. پزشک، یاسمن؛ پورزمانی، زهرا. (1398). فصلی بودن حسابرسی، کیفیت افشاء اطلاعات و کیفیت حسابرسی. دانش حسابداری و حسابرسی مدیریت، 8 (29)، 70-57.
 7. صدرایی، غزل السادات؛ محمدرضائی، فخرالدین؛ غلامی جمکرانی، رضا؛ فرجی، امید. (1401). حق‌الزحمه حسابرسی: شواهد اولیه از نقش برخی متغیرهای محذوف. مجله دانش حسابداری، 13(1)، 120-97.
 8. غلامی مقدم، فائزه؛ حصارزاده، رضا؛ ساعی، محمدجواد. (1397). معیارهای واژه محور و معیارهای سنتی تقلب در گزارش‌های مالی: شواهدی از یک مطالعه اکتشافی. مجله راهبرد مدیریت مالی، 6(1)، 92-73.
 9. قدیم پور، جواد؛ دستگیر، محسن. (1395). بررسی تأثیر عوامل ریسک دادخواهی حسابرسان بر حق‌الزحمه حسابرسی. فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی، 8(4)، 54-37.
 10. کردستانی، غلامرضا؛ رضازاده، جواد؛ کاظمی علوم، مهدی؛ عبدی، مصطفی. (1397). بررسی تأثیر تمرکز بازار حسابرسی بر حق‌الزحمه و کیفیت حسابرسی. فصلنامه پژوهش‌های حسابداری مالی.10 (2)، 84-65.
 11. مهربان پور، محمدرضا؛ جندقی قمی، محمد؛ رجب بیکی، محمدعلی. (1397). سرمایه اجتماعی و حق‌الزحمه حسابرسی. فصلنامه بررسی­های حسابداری و حسابرسی، 25(2)، 288-269.
 12. میرعلی، مهدیه؛ غلامی مقدم، فائزه؛ حصارزاده، رضا. (1397). بررسی رابطه لحن گزارشگری مالی با عملکرد آتی شرکت و بازده بازار. فصلنامه دانش حسابداری مالی، 5 (3)، 98-81.
 13. Abernathy, J. L., Guo, F., Kubick, T. R., & Masli, A. (2019). Financial statement footnote readability and corporate audit outcomes. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 38, 1–26.
 14. Bell, T. B., Landsman, W. R., & Shackelfor, D. A. (2001). Auditors’ perceived business risk and audit fees: analysis and evidence. Journal of Accounting Research, 39, 35-43.
 15. Bicudo de Castro, V., Gul, F. A., Muttakin, M. B., & Mihret, D. G. (2019). Optimistic tone and audit fees: some Australian evidence, International Journal of Auditing, 23,352–364.
 16. Blanco, B., Coram, P., Dhole, S., & Kent, P. (2020). How do auditors respond to low annual report readability? Journal of Accounting and Public Policy, 40,
 17. Chao, C. L.(2022). CEO turnover and audit pricing: the role of media tone, Managerial Auditing Journal, 37(6), 721-741.  https://doi.org/10.1108/MAJ-03-2021-3061.
 18. Chen, L., Krishnan, G., & Pevzner, M. (2012). Pro forma disclosure, audit fees, and auditor resignations. Journal of Accounting Public Policy, 31, 237-257.
 19. Davis, A. K., Piger, J., & Sedor, L. M. (2008). Beyond the numbers: managers’ use of optimistic and pessimistic tone in earnings press releases. Working paper of University of Oregon.
 20. Davis, A., Piger, J., & Sedor, L. (2012). Beyond the Numbers: Measuring the Information Content of Earnings Press Release Language. Contemporary Accounting Research, 29(3), 845-868.
 21. DeFond, M., & Zhang, J. (2014). A review of archival auditing research. Journal of Accounting and Economics, 58(2), 275-326.
 22. Gayno, L. M., Kelton, A. S., Mercer, M., & Lomba, T. (2016). Understanding the Relation between Financial Reporting Quality and Audit Quality. AUDITING: A Journal of Practice & Theory, 35(4),1-22.
 23. Ghosh, A., & Pawlewicz, R. (2009). The impact of regulation on audit fees: Evidence from the Sarbanes-Oxley Act. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 28, 171-197.
 24. Greiner, A., Patelli, L., &. Pedrini, M. (2020). Characteristics of managerial tone priced by auditors: evidence based on annual letters to shareholders of large US firms. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 39, 139–161.
 25. Gul, F. A., & Tsui, J. (2001). Free cash flow, debt monitoring, and audit pricing: further evidence on the role of director equity ownership. Auditing: A Journal of Practice & Theory, 20, 71-84.
 26. Hay, D., Kneche, W., & Wong, N. (2006). Audit Fees: A Meta-analysis of the Effect of Supply and Demand Attributes. Contemporary Accounting Research, 23(1), 141-191.
 27. Hossain, M., Hossain, M., Mitra, S., & Salama, F. (2019). Narrative disclosures, firm life cycle, and audit fees, International Journal of Auditing, 23, 403–
 28. Huang, X., Teoh, S. H., & Zhang, Y. (2014). Tone management. The Accounting Review, 89 (3), 1083-1113.
 29. Kothari, S. P., Li, X., & Short, J. E. (2009). The effect of disclosures by management, analyst, and business press on cost of capital, return volatility, and analyst forecasts: a study using content analysis. The Accounting Review, 84(5), 1639-1670.
 30. Krishnan, j., & Krishnan, j. (1997). Litigation risk and auditor resignations. The Accounting Review, 72 (4), 539-560.
 31. Li, F. (2006). Do stock market investors understand the risk sentiment of corporate annual reports? Working paper of Michigan University.
 32. Li, F. (2010). The information content of forward-looking statements in corporate filings – A naïve bayesian machine learning approach. Journal of Accounting Research, 48(5), 1049-1102.
 33. Liu, Z. (2015). MD&A Disclosure Tone and Audit Pricing. Thesis in Ph.D., Accounting, Drexel University.
 34. Loughran, T., & Mcdonald, B. (2016). Textual Analysis in Accounting and Finance: A survey. Journal of Accounting Research, 54(4), 1187-1230.
 35. Loughran, T., & McDonald, B. (2011). When is a liability not a liability? Textual analysis, dictionaries, and 10‐Ks. Journal of Finance, 66, 35–65.
 36. Loughran, T., & McDonald, B. (2016). Textual analysis in accounting and finance: a Journal of Accounting Research, 54, 1187–1230
 37. Lyon, J., & Maher, M. (2005). The importance of business risk in setting audit fees: evidence from cases of client misconduct. Journal of Accounting Research, 43, 133-151.
 38. Malik, M. F., Shan, Y. G., & Tong, J. Y. (2021). Do auditors price litigious tone?. Accounting and Finance, 62 (S1), 1715-1760. https://doi.org/10.1111/acfi.12837.
 39. Mock, T. J., Bédard, J., Coram, P. J., & Davis, S. M. (2013). The audit reporting model: Current research synthesis and implications. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 32(1), 323-351.
 40. Reynolds, J. K., & Francis, J. R. (2000). Does size matter? The influence of large clients on office-level auditor reporting decisions. Journal of Accounting and Economics, 30(3), 375-400.
 41. Rogers, J. L., Buskirk, A., & Zechman, S. L. (2011). Disclosure tone and shareholder litigation. The Accounting Review, 86(6), 2155-2183.
 42. Seetharaman, A., Gul, F. A., & Lynn, S. G. (2002). Litigation Risk and Audit Fees: Evidence from UK firms Cross-Listedon US Markets. Journal of Accounting and Economics, 33, 91-115.
 43. Simunic, D. A., & Stein, M. T. (1996). Impact of litigation risk on audit pricing: A review of the economics and the evidence. Auditing: A Journal of Practice and Theory, 15, 119-134.
 44. Simunic, D. (1980). The Pricing of Audit Services: Theory and Evidence. Journal of Accounting Research, 22(3),161-190.
 45. Stanley, J. (2011). Is the Audit Fee Disclosure a Leading Indicator of Clients’ Business Risk? Auditing:A Journal of Practice and Theory, 30(3), 157-179.
 46. Vanstraelen, A., Schelleman, C., Hofmann, I., & Meuwissen, R. (2011). A Framework for Extended Audit Reporting, Maastricht Accounting, Auditing and Information Management Research Center (MARC).
 47. Venkataraman, R., Weber, J., & Willenborg, M. (2008). Litigation Risk, Audit Quality, and Audit Fees: Evidence fromInitial Public Offerings. The Accounting Review, 83, 315–1345.
 48. Yang, R., Yu, Y. Liu, M. & Wu, K. (2018), Corporate risk disclosure and audit fee: a text mining approach, European Accounting Review, 27, 583–
 49. Yao, S., Pan, L. & Zhang, Z. (2020). Does environmental disclosure have an auditing effect? Managerial Auditing Journal, 35, 43–