نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

2 استادیار حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

3 دانشجوی دکتری، حسابداری، ، دانشگاه علامه طباطبای، تهران، ایران

چکیده

ویژگی‌های زبانشناختی اطلاعات تهیه شده توسط مدیریت واحد تجاری، می‌تواند موجب تسهیل در نیل به اهداف انتقال واقعیت‌های اقتصادی شود. برهمین اساس در سالیان اخیر این ویژگی‌ها همواره مورد توجه پژوهش‌های حوزه حسابداری و مالی رفتاری بوده‌است. بنابراین هدف از انجام پژوهش حاضر، بررسی تأثیر لحن گزارشگری مالی بر حق‌الزحمه حسابرسی می‌باشد. قلمرو زمانی پژوهش، دورة زمانی 1390 تا 1397 بوده و نمونة پژوهش شامل 63 شرکت پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. لحن گزارشگری مالی ، بر اساس الگوی محمد و همکاران (2019) اندازه گیری شده‌است. همچنین، به منظور محاسبه حق‌الزحمه حسابرسی از لگاریتم طبیعی آن بهره گرفته شده‌است. تجزیه و تحلیل اطلاعات و آزمون فرضیه‌ها با بهره‌مندی از الگوی رگرسیون چندمتغیره و داده‌های ترکیبی انجام شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه‌ حاکی از آن است که لحن گزارشگری مالی تأثیر منفی و معناداری بر حق‌الزحمه حسابرسی دارد. به بیانی، هر چقدر لحن گزارشگری مالی خوش‌بینانه‌تر باشد، حسابرسان مبلغ کمتری به عنوان حق‌الزحمه مطالبه می‌کنند. نتایج به‌دست‌آمده نشان می‌دهد که لحن گزارشگری مالی معیارهایی را منعکس می‌کند که حسابرسان در ارزیابی ریسک حسابرسی آنها را مد نظر قرار می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Financial Reporting Tone on Audit Fees of Listed Companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mosa Bozorg Asl 1
  • mohamad marfo 2
  • mahdi mahannejad 3

1 Associate Professor of Accounting, Allameh Tabatab'i University, Tehran, Iran

2 Assistant Professor of Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

3 Ph.D candidate , of Accounting, Allameh Tabatab'i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Linguistic features of information provided by business unit management, Transmission of economic facts may be facilitate the goals of this. Therefore, in recent years, these characteristics have always been considered in research in the field of accounting and behavioral finance. Therefore, The purpose of this study, seeks to examine the effect of Financial Reporting Tone on Audit Fees. The sample consists of 63 companies listed in Tehran Stock Exchange for the period from 2012 to 2019. Financial Reporting Tone is measured according to the model of Muhammad et al (2019). Also, Natural logarithm is used to measure Audit Fees. The data are analyzed and the hypotheses are tested based on the multivariate regression model and panel data. The findings of this paper show that Financial Reporting Tone has a significant negative effect on audit fees. In other words; if the Financial Reporting Tone that convey optimistic tone, audit fee will be less. Results indicate that Financial Reporting Tone reflects factors that auditors consider in assessing audit risk.

کلیدواژه‌ها [English]

  • audit fees
  • Audit Pricing
  • audit risk
  • Financial Reporting Tone
  • Textual analysis