دوره و شماره: دوره 11، شماره 43، زمستان 1392، صفحه 1-184 (این شماره مربوط به پاییز 1393 می باشد) 
5. رابطه ویژگی‌های شرکت و ساختار سرمایه

صفحه 111-133

رافیک باغومیان؛ کیوان عزیز زاده مقدم