مطالعات تجربی حسابداری مالی (QJMA) - اهداف و چشم انداز