کارآیی و صرفه اقتصادی تحلیل پانلی در بررسی و آزمون روابط ساختاری حسابداری؛ مورد آزمون فرضیه ثبات کارکردی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

ماهیت خاص روابط ساختاری نسبت به روابط عملی در حسابداری سؤالاتی را پیرامون کار آیی و صرفه اقتصادی تحلیل پانلی در قیاس با تحلیل تجمعی در مدل‌های مبتنی بر روابط ساختاری و عملی فراروی محققان قرار داده است. در این مقاله، با استفاده از ادبیات فرضیه ثبات کارکردی و آزمون فرضیه مذکور، سعی شده است به سؤالاتی پیرامون کار آیی و صرفه اقتصادی تحلیل پانلی پاسخ داده شود. روش‌شناسیمورداستفاده محققان اجرای 9 مدل رگرسیونی مبتنی بر تحلیل پانلی و یک مدل رگرسیون مبتنی بر تحلیل تجمعی در مورد اطلاعات 153 شرکت طی 7 سال (1389-1382) و درمجموع 1071 سال ـ شرکت است. علت استفاده از فرضیه ثبات کارکردی آن است که در روش‌شناسی آزمون این فرضیه هر دو نوع مدل ـ مدل‌های دوام اجزاء سود (رابطه ساختاری) و پیش‌بینی بازدهی (رابطه عملی) ـ قرار دارد. نتایج تحقیق حاکی از عدم مغایرت میان نتایج تحلیل‌های پانلی و تجمعی در مورد مدل دوام اجزاء سود و وجود تفاوت‌هایی میان نتایج تحلیل‌های پانلی و تجمعی در مورد مدل پیش‌بینی بازدهی هست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparison of panel data and cross-sectional regression results; case of functional fixation hypothesis

نویسنده [English]

 • Farrokh Barzideh
چکیده [English]

This research compares regression analysis including cross section regression and pooled regression for test of functional fixation hypothesis. The Comparison of cross section and pooled regression in case of functional fixation hypothesis is done. The comparison includes some statistical measures like beta coefficients, F test and T test and model assumptions. The results reveal that in both of univariate and multivariate regressions, the results are same statically point of view for cross section regressions and pooled regressions. Of course numbers of mentioned measures are different but it is not significant statically.

کلیدواژه‌ها [English]

 • pooled regression
 • cross section regression
 • functional fixation hypothesis
 • pool ability
 • heteroscedasticity
 1. ابراهیمی کردلر، علی. اعرابی، محمدجواد، تمرکز مالکیت و کیفیت سود در شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله پژوهش‌های حسابداری مالی.تابستان 1389.سال دوم. شماره دوم. ص110-95.
 2. اشرف زاده، سید حمیدرضا؛ مهرگان، نادر. اقتصادسنجی پانل دیتا. نشر موسسه تحقیقات تعاون دانشگاه تهران،1387
 3. سوری، علی. اقتصادسنجی همراه با کاربرد EVIEWS 7. چاپ سوم،تهران: نشر فرهنگ شناسی و نشر نورعلم ؛ 1391
 4. افلاطونی، عباس؛ نیکبخت، لیلی. کاربرد اقتصادسنجی در تحقیقات حسابداری، مدیریت مالی، و علوم اقتصادی. نشر ترمه،1389
 5. گجراتی، دامودار. مبانی اقتصادسنجی. ترجمه: حمید ابریشمی. انتشارات دانشگاه تهران، چاپ پنجم، 1387
 6. مؤمنی منصور، قیومی فعال علی. تحلیل‌های آماری با استفاده از SPSS. چاپ اول،1389 تهران : منصور مؤمنی؛ 1389
  1. Abdel-khalik. A. R. Bi Keller. T. F.(1977). Earnings of Cash Flows: An Experiment on Functional Fixation and the valuation of the Firm. Studies in Accounting Research Vol. 16 (The American Accounting Association.10-9).
  2. Ashton, R. H.(1976). Cognitive Changes Induced by Accounting Changes: Experimental Evidence on the Functional Fixation Hypothesis, Journal of Accounting Research -Studies in Human Information Processing in Accounting (Suppl. 1976) pp. 1-17.
  3. Baltagi, B. H., (2005), EconometricAnalysis of Panel Data, 3rd edition.Great Britain. John Wiley & Sons Ltd,pp. 11-246.
  4. Bloom, R., Elgers, P. T. & Murray. D.(1984). Functional Fixation in Product Pricing; A Comparison of Individuals and Groups. Accounting Organizations and Society(1984). pp. 1-11.
  5. Chang, D. L. & Birnberg, J. G.(1977), Functional Fixity in Accounting Research: Perspective and New Data. Journal of Accounting Research (Autumn 1977) pp. 300-312.
  6. Deegan, C., Positive Accounting Theory, Edited by Unerman, O’Dwyer and Bebbington, Routledge, London 2007.
  7. Harris, T. S., and J. A. Ohlson. (1990). Accounting disclosures and the market's valuation of oil and gas properties: Evaluation of market efficiency and functional fixation. The Accounting Review 65 (October): 764-80.
  8. Hirshleifer, D., Hou, K., Teoh, S.H.(2009). Accruals, cash flows, and aggregate stock returns. Journal of Financial Economics 91, 389-406.
  9. Hand, J. R. M. (1990). A test of the extended functional fixation hypothesis. The Accounting Review 65 (October): 740-63.
  10. Harlan L. Etheridge, Kathy H. Y. Hsu.,(2004), Using Artificial Neural Networks To Examine Semiotic Theories Of Accounting Accruals, Journal of business & Economics Research,volume 2, number 12.
  11. Hendriksen, Eldon, and Michael van Breda (1992). Accounting Theory, 5th ed. Richard D. Irwin.
  12. Ijiri, Y., Jaedicke. R. K. & Knight. K E.(1966). The Effects ofhccounting Atlernatives on Management Decisions, inJaedicke. R. K, ljiri. Y. and Nielsen. P. (eds.) Research in Accounting,Measurement pp. 18Gl99(Sarasota. FL: American Accounting Association, 1966).
  13. Kothari, S.P., (2003), Capital markets research in accounting.Journal of Accounting and Economics 31 (2001) 105–231.
  14. Pertsemlidis, K. R., (2012), The Accounting Properties of Economic Events (Part I: Theory), working paper series, SSRN.
Sloan, R., (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? The Accounting Review 71, 289–315