بررسی محتوای اطلاعاتی مدل حاشیه سود/گردش دارایی‌ها در شناسایی مدیریت سود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

2 عضوهیأت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات اصفهان واستاد مدعو دانشگاه آزاد اسلامی واحد نجف‌آباد

چکیده

هدف این پژوهش،تعیین قدرت توضیح­دهندگی مدل حاشیه سود/گردش دارایی­ها درتبیین تغییرات نسبت سودعملیاتی آتی درشرکت­های پذیرفته شده دربورساوراق بهادارتهران می‏باشد. متغیروابسته استفاده شده دراین پژوهش،تغییرات نسبت سودعملیاتی به متوسط خالص دارایی­های عملیاتی سال آتی به منظورتعیین محتوای اطلاعاتی مدل حاشیه سود/گردش دارایی‏هادرشناسایی مدیریت سوداست.دراین پژوهش ازتجزیه وتحلیل دوپونت بااستنادبه این موضوع که فروش یک عامل ومحرک اصلی سرمایه‏گذاری وسودشرکت بوده ولذا خالص دارایی­های عملیاتی منعکس درترازنامه وخالص سودعملیاتی منعکس درصورت سودوزیان شرکت بایستی به طورمستقیم وهم­جهت با دارایی­هاتغییرکنند،استفاده می­شود.تغییردرگردش دارایی­هاوحاشیه سودبه طورمعکوس ودرجهت مخالف هم می­تواندنشانه­ای ازمدیریت سودباشد.متغیرهای مستقل استفاده شده دراین پژوهش شامل مدیریت سودروبه بالا وروبه پایین طبق مدل حاشیه سود/گردش دارایی­ها است. همچنین ازمتغیرهای نسبت سودعملیاتی به متوسط خالص دارایی­های عملیاتی سال جاری،تغییرات نسبت سودعملیاتی به متوسط خالص دارایی­های عملیاتی سال جاری،نسبت خالص دارایی­های عملیاتی به فروش سال جاری،تغییرات نسبت خالص دارایی­های عملیاتی به فروش سال جاری،تغییردرگردش دارایی­ها،تغییردرحاشیه سود،اجزای مدیریت شده اقلام تعهدی شرکت براساس مدل اقلام تعهدی غیرعادی ونسبت ارزش بازاربه ارزش دفتری حقوق صاحبان سهام به عنوان متغیر کنترلی استفاده به عمل آمده است.جامعه آماری پژوهش شامل 133 شرکت طی سال­های 1383 تا 1390 است.جهت آزمون فرضیه پژوهش ازرگرسیون چندمتغیری با داده‏های تلفیقی/ترکیبی استفاده شده است.
نتایج پژوهش نشان می­دهدکه مدل تشخیصی حاشیه سود/گردش دارایی­ها نسبت به مدل اقلام تعهدی غیرعادی دارای محتوای اطلاعاتی کم­تری درشناسایی مدیریت سوداست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Investigation the Information Content of Asset Turnover/Profit Margin Model in Determining of Earnings Management

نویسندگان [English]

 • Ahmad Bahrami 1
 • Mohsen Dastgir 2
1 M. A. Student of Accounting, Islamic Azad University, Najaf Abad Branch
2 Professor of Accounting, Islamic Azad University, Isfahan Research and Science Branch
چکیده [English]

The aim of this research is to investigate the explanatory power of asset turnover (ATO)/Profit Margin (PM) model in determining of changes of operating income of listed companies in Tehran Stock Exchange. Dependent variable is ratio of changes of operating income to net operating assets in forward year that is used to measure the information content of ATO/PM model in identifying earnings management. In this study, we propose a simple diagnostic of earnings management that relies on the widely held notion underlying DuPont analysis that sales is a fundamental driver of a firm’s investment and income, and that net operating assets on the balance sheet and net operating income on the income statement should vary directly with sales. Moreover, we note that changes in ATO and PM in opposite directions could signal earnings management. Independent variables contain upward and downward EM based on ATO/PM model. Also, operating income to net operating assets ratio in current year, changes of operating income to net operating assets ratio in current year, to net operating assets to sale ratio in current year, changes of net operating assets to sale ratio in current year, changes of ATO, changes of PM, components of managed accrual items based on abnormal accrual items (Jones adjusted Model), and market value to book value were applied as control variables. Statistical population contains 133 companies during 2004-2011. The panel/pooled regression models exerted to testify research hypotheses.
Findings indicate that ATO/PM model compared with Jones adjusted abnormal accruals items model is of less relative information content in identifying earnings management.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • earnings management/asset turnover/profit margin/abnormal accruals items model
 1. آقایی، محمد علی و ناظمی اردکانی، مهدی. (1391). «تخصص حسابرس در صنعت و مدیریت اقلام تعهدی اختیاری»، دانش حسابرسی، شماره 46 ،سال 12، 17-4. 
 2. بولو، قاسم و حسینی، سید­علی. (1386). «مدیریت سود و اندازه­گیری آن: رویکردی نظری»، مجله حسابدار رسمی، جامعه حسابداران رسمی ایران، شماره 12،سال چهارم، 88-72.
 3. بیگلری، وحید، حاجیان، نجمه و سعیدی، مسعود (1392). «بررسیتأثیراطلاعاتعرضهوتقاضایسهامبرمدیریتسود در شرکت­هایپذیرفتهشدهبورساوراقبهادارتهران»، مجله پژوهش­هایحسابداریمالی،شمارهاول،شمارهپیاپی 15، سالپنجم،118-97.
 4. جوادیان کوتنایی، حمیدرضا. (1379). «هموارسازی سود»، ماهنامه حسابدار، شماره 136.
 5. حقیقت، حمید و رایگان، احسان. (1387). «نقش هموارسازی سود بر محتوای اطلاعاتی سودها در خصوص پیش­بینی سودهای آتی»، بررسی­های حسابداری وحسابرسی، شماره 46، 46-33.
 6. خواجوی، شکرالله، بایزیدی، انور و جبارزاده کنگرلویی،سعید. (1390). «بررسی رابطه بین مدیریت سود و مسئولیت­پذیری اجتماعی شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، مجله پیشرفت­های حسابداری دانشگاه شیراز، شماره 60، 54-29.
 7. سید عباس زاده‌، میرمحمد. (1380). روش­های عملی پژوهش در علوم انسانی. چاپ اول، ارومیه‌: دانشگاه ارومیه‌.
 8. مرادی، مهدی و حسینی، سید احسان (1391). «بررسی رابطه تغییرهمزمانمدیریت ارشدومدیریتسود: سالپایانیحضورمدیرانارشد»، فصلنامهعلمیپژوهشیحسابداری مالی، شماره 16،سالچهارم، 60-40.
 9. مشایخی، بیتا؛ مهرانی، ساسان؛ مهرانی، کاوه و کرمی، غلامرضا. (1384).«نقش اقلام تعهدی اختیاری در مدیریت سودشرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی­های حسابداری وحسابرسی، شماره 42، 74-61.
 10. ملانظری، مهناز و کریمی زند، ساناز. (1386). «بررسی ارتباط بین هموارسازی سود با نوع صنعت  در شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران»، بررسی­های حسابداری و حسابرسی، شماره 47، 100-83.
  1. Aerts, W.; Cheng, P. & Tarca, A. (2013). “Management’s Earnings Justification and Earnings Management under Different Institutional Regimes”, Corporate Governance: An International Review, 21 (1): 93–115. 
  2. Charitoun, N. L. and T. Lenos, (2007). “Earnings Behaviour of Financially Distressed Firms, the Role of Institutional Ownership”, ABACUS, 43 (3): 271-296.
  3. DeAngelo, L. (1986). “Accounting numbers as market valuation substitutes: A study of management buyouts of public stockholders”, The Accounting Review, 61 (3): 400–20.
  4. Dechow, P. M., S. A. Richardson, and I. Tuna, (2003). “Why are earnings kinky? An examination of the earnings management explanation”, Review of Accounting Studies, 8 (2): 355–84.
  5. Dechow, P. M., Sloan, R. G., and A. P. Sweeney, (1995). “Detecting Earnings Management”, Accounting Review, 70: 193–225.
  6. Fields, T. D., T. Z. Lys, and L. Vincent, (2001). “Empirical research on accounting choice”, Journal of Accounting and Economics 31 (1): 255–307.
  7. Han, S., Kang, T., Salter, S. & Yoo, Y. K. (2010). “A Cross-Country Study on the Effects of National Culture on Earnings Management”, Journal of International Business Studies, 41: 123-141.
  8. Healy, P. M. (1985). “The effect of bonus schemes on accounting decisions”, Journal of Accounting and Economics 7 (1-3): 85–107.
  9. Jansen, I. P.; Ramnath, S. and T. L. Yohn, (2012). “A Diagnostic for Earnings Management Using Changes in Asset Turnover and Profit Margin”, Contemporary Accounting Research, 29 (1): 221–251.
  10. Jones, J. (1991). “Earnings management during import relief investigations”, Journal of Accounting Research, 29 (2): 193–229.
  11. Kothari, S. P., A. Leone, and C. Wasley, (2005). “Performance matched discretionary accrual measures”, Journal of Accounting and Economics, 39 (1): 163–97.
  12. Lundholm, R. J., and R. G. Sloan, (2004). Equity valuation and analysis. New York: McGraw-Hill Irwin.
  13. McNichols, M. F. (2000). “Research design issues in earnings management studies”, Journal of Accounting and Public Policy, 19 (4-5): 313–45.
  14. Palepu, K. G., V. L. Bernard, and P. M. Healy, (2004). Business analysis and valuation: Using financial statements. Cincinnati. OH: South-Western Publishing.
  15. Penman, S. (2007). Financial statement analysis and security valuation. 3rd ed., New York: McGraw-Hill Irwin.
  16. Stickney, C., P. Brown, and J. Wahlen, (2004). Financial reporting and statement analysis: A strategic perspective. Cincinnati, OH: Thomson South-Western.
  17. Stolowy, H., and G. Bereton, (2004). “A Framework for the Classification of Accounts Manipulations”, International journal of accounting.
  18. White, G. I., A. G. Sondhi, and D. Fried, (2003). The analysis and use of financial statements. New York: Wiley.
  19. Zahra, S. A., Priem, R. L., and A. A. Rasheed, (2005). “The Antecedents and Consequences of Top Management Fraud”, Journal of Management, 31: 803-828.