اعضای هیات تحریریه

مدیر مسئول

لعیا الفت

مدیریت دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

olfatatu.ac.ir
48332838

سردبیر

جعفر باباجانی

حسابداری استاد دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

jafar.babajanigmail.com
48332839

اعضای هیات تحریریه

قاسم بولو

حسابداری استادیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

ghblue20yahoo.com

یحیی حساس یگانه

حسابداری دانشیار دانشکده مدیریت و حسابداری علامه طباطبائی

yahya_yeganehyahoo.com

محمد عرب مازار

حسابداری دانشیار دانشگاه شهید بهشتی

arabmazaryahoo.com

امید پور حیدری

حسابداری دانشیار دانشگاه شهید باهنر کرمان

opourheidariuk.ac.ir

رضوان حجازی

حسابداری استاد دانشگاه الزهرا

hejazi33gmail.com

جعفر باباجانی

حسابداری استاد دانشگاه علامه طباطبائی

jafar.babajanigmail.com

زهرا دیانتی دیلمی

حسابداری عضو هیأت علمی دانشگاه خوارزمی

zahradianatiyahoo.com