خطای پیشبینی سود، معاملات با اشخاص وابسته و نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیارگروهحسابداری،دانشکدةعلوماقتصادیواداری،دانشگاهمازندران،بابلسر،ایران

2 کارشناس ارشد حسابداری،دانشکدةعلوم اقتصادی واداری،دانشگاه مازندران،بابلسر،

3 ارشناس ارشد حسابداری،دانشکدةعلوم اقتصادی واداری،دانشگاه مازندران،بابلسر،ایران

چکیده

معاملات با اشخاص وابسته یکی از عواملی است که موجب کاهش ارزش بازار سرمایه می‏شود. اگر چه تمام معاملات با اشخاص وابسته فرصت طلبانه نیستند، اما نگرش غالب این است که از عوامل تاثیرگذار بر ریسک می‏باشند و سرمایه گذاران، قبل از انجام سرمایه گذاری برای آن اهمیت زیادی قائل می‏شوند. در واقع، عدم اطلاع سهامداران و سرمایه گذاران از ماهیت معاملات با اشخاص وابسته باعث به وجود آمدن نوعی عدم تقارن اطلاعاتی می‏شود. هدف پژوهش حاضر،  بررسی رابطه‏ی معاملات با اشخاص وابسته و خطای پیش بینی سود  و همچنین  اثرنسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره بر رابطه بین معاملات با اشخاص وابسته و خطای پیش بینی سود است. برای بررسی این رابطه، 77 شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1387 تا 1391 انتخاب و با استفاده از نرم افزار ایویوز فرضیه­ها  مورد آزمون قرار گرفت. نتایج تحقیق نشان می‏دهد بین معاملات با اشخاص وابسته و خطای پیش بینی سود رابطه‏ی مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین نتایج پژوهش حاکی از این است که نسبت اعضای غیر موظف هیات مدیره بر ارتباط بین معاملات با اشخاص وابسته و خطای پیش بینی سود اثر تعدیل کننده دارد

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Earnings forecast error, related-party transactions, and independent board members

نویسندگان [English]

 • Yahya Kamyabi 1
 • Ehsan bouzhmehrani 2
 • Fazel naderi palangi 3
1 Assistant Prof., Accounting Department, University of Mazandaran MSc. Student, University of Mazandaran
2 MSc. Student, University of Mazandaran
3 MSc. Student, University of Mazandaran
چکیده [English]

Transactions with related parties are factors reducing market value of the investment. Although all transactions with related parties are opportunistic, but the prevailing view is that these transactions influence risk and are important for investors. In fact, lack of knowledge about the nature of transactions with related parties, causes information asymmetry for shareholders and investors. Therefore, this study aims to investigate the relationship between related-party transactions and earnings forecast error as well as independent board members (proportion of non-duty members of the board) on the relationship between related-party transactions and earnings forecast error. To investigate this relationship, we selected 78 companies data listed on Tehran Stock Exchange between 1387 and 1391. Using Eviews, hypotheses were tested. The results indicate that the related-party transactions are positively and significantly associated with earnings forecast error.In addition, the results show that the independent board members have moderating role on the relationship between related-party transactions and earnings forecast error.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Earnings forecast error
 • related-party transactions
 • and independent board members
 1. شعری، صابر و حمیدی، الهام. (1391). شناسایی انگیزه‏های معاملات با اشخاص وابسته. پژوهش‏های تجربی حسابداری، شماره 6، صص 49-64.  
 2. جهانخانی.علیوصفاریان.امیر.(1382).واکنشبازارسهامبهاء سودبرآوردیهرسهمدربورساوراقبهادارتهران.تحقیقاتمالی،شماره ١٦، صص ٦١-81.
 3. خدامی پور، احمد؛ امینی، میثم و هوشمند زعفرانیه، رحمت الله. (1391). بررسی تاثیر الزامات افشای معاملات با اشخاص وابسته برمدیریت سود. فصلنامه پژوهش‏های حسابداری، شماره 2، 69- 87.
 4. حاجیها، زهره و اخلاقی، حسنعلی. (1392). بررسی تاثیر ویژگی‏های هیات مدیره بر ساختار سررسید بدهی شرکت.فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، شماره 17، صص 59-74.
 5. نصرالهی، زهره؛ نیکومرام، زهره (1389). بررسی رابطه‏ی مالکیت و کیفیت سود در شرکت‏های پذیرفته شده در بورس تهران. دانش حسابداری، شماره 3، 117-138.
 6. ملکیان،اسفندیار؛احمدپور،احمد؛رحمانینصرآبادی، محمد و دریائی،عباسعلی. (1389). عوامل موثر بر دقت سود پیش بینی شده توسط شرکت ها: شواهدی از: بازار بورس و اوراق بهادار تهران.بررسی‏های حسابداری و حسابرسی، شماره 61، صص 21-36.
 7. نیکومرام، هاشم؛ محمدزاده سالطه، حیدر (1389).ارائه ی الگویی برای تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی وکیفیت سود.مجله حسابداری مدیریت، شماره 4، صص 59-80.
  1. Cho, J. E., and Kim S. I., (2013). "Related Party Transactions and Over-investment." Korea International Accounting Review48 : 381-404.
  2. Myung  gun, L., Woo jin, p., and Young mi, Seo., (2013). “The Relationship between Related Party Transactions and Management Forecasts.” Korea International Accounting Review, Vol. 49, 2013, 6: 49-80.
  3. Jian, M., Wong, T., (2010). “Propping through Related Party Transactions.” Review of Accounting Studies 15: 70-105.
  4. Gong, G., Yue, Li. L., (2009). “The Association between Management Earning Forecast Errors and Accruals.” Accounting Review 2009; 84(2): 497-530.
  5. Armstrong, J. S., Collopy, F., (1992). “Error measures for generalizing about forecasting methods: Empirical comparisons.”  International Journal of Forecasting  8,pp. 69–80.
  6. Gordon, E. A., Henry, E. and Palia, D., (2004). “Related Party Transactions: Associations with Corporate Governance and Firm Value.” Retrieved from http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm abstract_id=558 983.
  7. Williamson, O. E., (1975). “Markets and Hierarchies: Analysis and Antitrust Implications: A Study in the Economics of Internal Organization.” New York, NY, The Free Press.
  8. Muth, M. M., and Donaldson, L., (1998). “Steward theory and board structure: A contingency approach.” Corporate Governance: An International Review, Volume 6, Issue 1,  pages 5–28.
  9. Lim, S., Matolcsy, Z., Chow, D., (2007). “The Association between board composition and different types of voluntary disclosure.” European Accounting review, 16(3): 555-583.
  10. Chien C.U., Hsu. J., (2010). “The Role of Corporate Governance in Related Party Transactions.” Working Paper, National Yunlin University of Science and Technology.
  11. Moscariello N,. (2010). “Related Party Transaction: Opportunistic or Efficient Behavior? Evidence from the Italian Listed Company.” Working Paper, Second University of Naples.
  12. Kim, J. H., Woo, Y. S., (2008). “The Effect of Transcations to the Related-Party on the Earnings Management and the Earnings Response Coefficient.” Korean Accounting Review 33 (3): 25-59.
  13. Lonkani, R., Firth, M., (2005). “The accuracy of IPO earnings forecasts in Thailand and their relationships with stock market valuation.” Accounting and Business Research (35), PP.269-286.
  14. Baginski, S. P., Hassell, J. M., (1997). “Determinants of Management Forecast Precision.” Accounting Review 72 (2): 303-312.