مالی رفتاری، سوگیری نماگری و متغیرهای بینادی حسابداری: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیاردانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

      مطابق یکی از سوگیری‌های رفتاری، سرمایه‌گذاران بر مبنای عملکرد گذشته شرکت‌ها، طبقه‌بندی‌های ذهنی خاصی را در ذهن خود برای پیش‌بینی رخدادهای آتی انجام داده و در پی یافتن شباهت‌هایی در عملکرد شرکت‌ها هستند. به این دسته از تورش‌های رفتاری، سوگیری "نماگری" اطلاق می‌گردد.این سوگیری موجب می‌شود، تا سرمایه‌گذاران روندها را به‌صورت نادرست تفسیر نمایند. تحقیق حاضر قابلیت پیش‌بینی بازده سهام در کوتاه‌مدت و بلندمدت را با طبقه‌بندی عملکرد تاریخیِ حسابداری شرکت‌ها بر مبنای نرخ رشد فروش، نرخ رشد سود حسابداری، نرخ رشد سود خالص و با استفاده از روش مطالعه پرتفوی موردبررسی قرارداده است. همچنین  تأثیر "ثباتِ " عملکردگذشته  شرکت‌ها در عکس‌العمل سرمایه‌‌گذاران و رفتار قیمتی سهام و نیز اطلاعات آتی تائید کننده یا مخالف روند گذشته  مورد آزمون قرارگرفته است.
      نمونه آماری موردبررسی شامل 80 شرکت در دوره زمانی 1380 تا 1390 است. تعداد مشاهدات شامل 3200 شرکت ـ فصل و 800 شرکت ـ سال بوده است. نتایج آزمون‌های انجام‌شده نشان می‌دهد که در افق میان‌مدت، پرتفوی مومنتوم مبتنی بر متغیرهای بنیادی حسابداری، بازده غیرعادی مثبت و معنی‌دار ایجاد می‌کند، اما در افق بلندمدت منجر به  بازده غیرعادی نمی‌گردد. همچنین شواهد ضعیفی از تأثیر ثبات عملکرد گذشته شرکت‌ها بر بهبود پیش‌بینی بازده آتی سهام وجود دارد. افزون بر آن، بر مبنای اطلاعات تائید کننده یا مخالف روندهای گذشته، شواهد کافی مبنی بر وجود تفاوت معنی‌دار بین بازده پرتفوئی از شرکت‌های باثبات و بی‌ثبات وجود  ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Testing representative bias using fundamental accounting measures: Evidence from TSE

نویسندگان [English]

 • Ahmad Badri 1
 • Neda Goodarzi 2
1 Associate Prof., ShahidBehesheti University
چکیده [English]

Abstract
Individuals are thought to make biased judgments under uncertainty, because limited time and cognitive resources lead them to apply heuristics like representativeness. Representativeness is the tendency of individuals to classify things into discrete groups based on similar characteristics.
In order to measure the representativeness bias, we examine the relation between past trends and sequences in financial performance and future returns in Tehran stock exchange (TSE) between1380-1390. We also investigate the impact of consistent sequence of financial performance in future return. Finally, the study examines the effect of subsequent performance that confirms or contradicts past pattern of growth on the predictability of future returns. The study uses annual data consisted of 800 firms-year and 3200 firms-quarter. The main research methodology is portfolio study.  This study calculates financial growth rates over two periods: one year (four rolling quarters) and five years (using annual data). Three accounting measures of performance are calculated: sales, net income, and operating income.
The results indicate that the abnormal returns in one-year trend are significantly positive. But abnormal returns in the year after five years of high or low growth are statistically and economically insignificant. In addition, we find little evidence about the consistency or pattern of firm performance effects on expectations of future returns. Finally, the past trend and pattern of growth do not lead to predictable returns following subsequent performance that confirms or contradicts this past trend.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Behavioral Finance
 • representative bias
 • fundamental accounting measures
 • consistency of past performance
 • disconfirming information
 • confirming information
 1. ﺭﺣﯿﻤﯽ،ﻋﻠـﯽ (1374). "ﺑﺮﺭﺳـﯽﺭﺍﺑﻄـﻪﺑـﯿﻦﺑـﺎﺯﺩﻩﺳـﻬﺎﻡوﺿـﺮﯾﺐP/Eشرکت‌هایپذیرفته‌شدهﺩﺭﺑﻮﺭﺱﺍوﺭﺍﻕﺑﻬﺎﺩﺍﺭﺗﻬﺮﺍﻥ"،پایان‌نامهﮐﺎﺭﺷﻨﺎﺳـﯽﺍﺭﺷـﺪﺣـﺴﺎﺑﺪﺍﺭی،ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩﺷﻬﯿﺪﺑﻬﺸﺘﯽ.
 2. ثقفی،علیومحمدجوادسلیمی(1384)، متغیرهایبنیادیحسابداریوبازدهسهام، مجلهعلوماجتماعیوانسانیدانشگاهشیراز،دورهبیستودوم،شمارهدوم
 3. پور حیدری امید، عطارد حسن(1387)، بررسی تحلیل‌های بنیادی در بورس اوراق بهادار تهران، پژوهشنامه اقتصادی،دوره 8، شماره 2 (ویژه‌نامه بازار سرمایه)):15-39
  1. Aksu,H. (2003). “The effect of size, book-to-market ratio and priordistress information on the market reaction to troubled debt restructuring announcements,” Graduate School of Business, Koc University
  2. Bartholdy. J (1998). "Changes in earnings – price ratios and excess returns", International Review of Financial Analysis.
  3. Barberis, N., Shleifer, A., Vishny, R., 1998, A model of investor sentiment, Journal of Financial Economics 49, 307-343
  4. Chan, Frankel, et al. – 2004, Testing behavioral finance theories using trends and sequences in financial performance , Journal of Accounting and Economics
  5. Daniel, K., Titman, S., 2001, Market reactions to tangible and intangible information, Northwestern University Working paper
  6. Firth, M., (1998), "IPO profit forecasts and their role in signaling firm value and explaining post-listing returns". Applied financial Economics, pp. 29-39.
  7. Jagadeesh, N., Titman, S., 1993, Returns to buying winners and selling losers: Implications for stock market efficiency, Journal of Finance 48, 65-91.
  8. Kr¨uger,P,  Landier., A., andThesmar,D.,2012, Categorization Bias in the Stock Market,Catolica Lisbon, school of business and economics
  9. Lakonishok, J., Shleifer, A., Vishny, R., 1994, Contrarian investment, extrapolation, and risk, Journal of Finance 49, 1541-1578.
  10. Maramor, Pahor (2001) . "liner versus non-linear relationships between financial ratios and stock returns", Review of Accounting and Finance.
  11. Shleifer, A.,2000, Inefficient markets: An introduction to behavioral finance, Oxford University Press, Oxford, United Kingdom.
  12. Sirri E., Tufano P., 1998, Costly search and mutual fund flows, Journal of Finance 53, 1589-1622.
Tversky, A., Kahneman, D., 1974, Judgement under uncertainty: Heuristics and biases, Science 185, 1124