مطالعات تجربی حسابداری مالی (QJMA) - فرایند پذیرش مقالات