بر اساس نویسندگان

آ

ا

ب

پ

ت

ث

ج

چ

ح

خ

د

ذ

ر

ز

س

ش

ص

ط

ظ

ع

غ

ف

ق

ک

گ

ل

  • لاری دشت بیاض، محمود [1] استادیار گروه حسابداری، دانشگاه فردوسی مشهد، ایران
  • لشگری، زهرا [1] استادیارگروه حسابداری،دانشکده اقتصادوحسابداری،واحدتهران مرکزی،دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران
  • لطفی، نسیم [1] کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

م

ن

و

ه

ی

.

  • .، . [1] استادیار دانشگاه علامه طباطبائی
  • .، . [1] هیئت علمی دانشگاه شهید چمران اهواز