دارایی‌های نامشهود در شرکت‌های بورسی و تأثیر آن بر ارتباط ارزشی سود

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، دانشیار دانشگاه الزهراء (س

2 دانشجوی دکتری حسابداری دانشگاه الزهراء (س)

چکیده

اقتصاد دانش­بنیان، شیوه ارزشیابی شرکت­ها را تغییر داده است. شکاف عمده بین ارزش بازار و ارزش دفتری شرکت‏ها، انگیزه تحقیقات گسترده­ای در مورد ارزش تبیین نشده یا ذخیره نهانی است. مطالعات تجربی در بازارهای پیشرفته نشان می­دهد، دارایی­های نامشهود، راهبردی و بااهمیت هستند. در حال حاضر در ایران، مطالعات اندکی در مورد دارایی­های نامشهود انجام‌شده است. هدف پژوهش حاضر بررسی ارتباط دارایی­های نامشهود باارزش بازار شرکت­ها در بورس تهران است. نمونه متشکل از 1468 مشاهده (شرکت ـسال) از شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال­های 1385 الی 1390 است و فرضیه‏ها با استفاده از مدل شناسایی ترازنامه­ای لاند­سمن آزمون شده است. یافته­های پژوهش حاکی ازارتباط ارزشی دارایی­های نامشهود در طی دوره مذکور است. ایجاد این دارایی­ها نیزروندی رو به رشد دارد. نکته قابل‌توجه آن است که هنوز دارایی­های مشهود در تعیین ارزش بازار شرکت‏های بورس تهران نقش اساسی دارد، هرچند که این دارایی­ها روندی کاهشی را در تبیین ارزش بازار شرکت‏ها دارند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Intangible Assets in Listed Companies in Tehran Stock Exchange and Their Impact on the Value Relevance

نویسندگان [English]

 • Ali Rahmani 1
 • Gharibe Esmaili 2
1 Associate Professor of Accounting, Alzahra University
چکیده [English]

Company valuation methods have been improved by the knowledge-based economy. Significant gap between corporate market value and accounting book value had led to numerous researches in "unexplained value" or "hidden reserve".Even though there are few surveys on intangible assets in Iran, Empirical studies in advanced marketsdemonstrate the importance of these assets. This study aims to examine the relationship betweenintangible assets and corporate market value oflisted companies in Tehran Stock Exchange (TSE). For this purpose, the sample including 1468 observations (Year- Company) of listed companies in TSE over 2006 to 2011 has been collected and hypothesizes were tested using "Landsman's balance sheet identity model". According to the findings, intangible assets are correlated with corporate market value. In addition, upward trend in recognizing the value of intangible assets has been seen. It is notable that, tangible assets have a dominant role in valuating listed companies in TSE with descending trend in explaining corporate market value.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Intangible Assets
 • intellectual capital
 • Value Relevance
 1. انواری رستمی، علی‌اصغر، سراجی، حسن. (1384). سنجش سرمایه فکری و بررسی رابطه میان سرمایه فکری و ارزش بازار سهام شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، 12(39)، شماره صفحات.62-49.
 2. بیگی، تورج، فطرس، محمدحسن. (1388). اندازه‌گیری میزان تأثیر سرمایه انسانی بر عملکرد سازمانی صنعت بانکداری ایران: از دیدگاه دارایی نامشهود. فصلنامه مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج، 4(10)،سنندج، شماره صفحات.89-81.
 3. رحمانی، علی، قاسمی، مهسا. (1392). ارتباط ارزشی سرقفلی شناسایی‌شده. فصلنامه پژوهش­های تجربی حسابداری، سال سوم، شماره 9، شماره صفحات 124-111.
 4. سبزه یی، فاطمه، عباسلو، مهدی. (1389). بررسی حبابی بودن قیمت سهام 50 شرکت فعال بورس طی سال‌های 87 و88، روزنامه دنیای اقتصاد، شماره 2365.
 5. صالح‌آبادی، علی، دلیریان، هادی. (1389). بررسی حباب قیمتی در بورس اوراق بهادار تهران، فصلنامه بورس اوراق بهادار، 9،تهران، شماره صفحات. 75-61.
 6. عباسیان، عزت اله، محمودی، وحید، فرزانگان، الهام. (1389). شناسایی حباب قیمت سهام عادی در بورس اوراق بهادار تهران با استفاده از مدل ارزش حال، بررسی‌های حسابداری و حسابرسی،17(60)، تهران، شماره صفحات.92-75.
 7. فخاریان، ابوالقاسم. (1380). ضرورت سنجش و انعکاس دارایی­های نامشهود از سوی حسابداران مدیریت،حسابدار، 142، تهران، شماره صفحات.5-3.
 8. عزیز خانی، مسعود، خدادادی، نور اله. (1387). بررسی تأثیر هزینه تبلیغات بر ارزش نامشهود واحد تجاری در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی. شماره34، شماره صفحات79-53.
 9. کمیته تدوین استانداردهای حسابداری،سازمان حسابرسی.(1386).استاندارهای حسابداری ایران، استاندارد شماره 11، دارایی‌های نامشهود، نشریه 160 سازمان حسابرسی. 
 10. واعظ، محمد، ترکی، لیلا. (1387). حباب قیمت­ها و بازار سرمایه ایران. مجله پژوهشی دانشگاه اصفهان (علوم انسانی)، 31(3)،اصفهان، شماره صفحات. 195-207.
 11. همتی، حسن، محمود معین‌الدین، مریم، مظفری، شمسی. (1389). بررسی ارتباط بین سرمایه فکری و ارزش بازار و عملکرد مالی شرکت­های غیرمالی.فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مالی، 2(7)، 48-23.
  1. Aboody, D. and Lev, B. (1998), “The value-relevance of intangibles: the case of software
  2. capitalization”, Journal of Accounting Research, Vol. 36, pp. 161-91.
  3. Al-Jifri, K., & Citron, D. (2009). The value relevance of financialstatement recognition versus note disclosure: evidence from goodwillaccounting. European Accounting Review, 18 (1) 123-140.
  4. Ballow, J., Burgman, R. and Molnar, J. (2004). Managing for shareholder value: intangibles,future value and investment decision.Journal of Business Strategy, Vol. 25 No. 3,pp. 26-34.
  5. Basu, Sudipta. (2008). Has the Importance of Intangibles Really Grown? And If So, Why?.Accounting and Business Research,Special Issue, International Accounting Policy Forum.PP1-46.
  6. Edvinson, L. and Malone, M.S. (1997), Intellectual Capital: ealizing your Company’s True Valueby Finding its Hidden Brainpower, Harper Business, New York, NY.
  7. Ely, K., and Waymire, G. (1999a). Accounting standard-setting organizations and earningsrelevance: longitudinal evidence from NYSE common stocks, 1927-93. Journal ofAccounting Research, 37 (2), Autumn,PP. 293–317.
  8. Foster, B.P., Fletcher, R. and Stout, W.D. (2003). Valuing intangible assets.The CPA Journal,October.PP.217-233.
  9. Ghosh, D. and Wu, A. (2007), Intellectual capital and capital markets: additional evidence,
  10. Journal of Intellectual Capital, Vol. 8 No. 2, pp. 216-35.
  11. 22.    John Goodwin, John, Ahmed Kamran .(2005). Longitudinal Value Relevance of Earnings and Intangible Assets: Evidence from Australian Firms, Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, Forthcoming.
  12. Jennings, R., Robinson, J., Thompson, R.B. II and Duvall, L. (1996). The relation betweenaccounting goodwill numbers and equity. The Journal of Business Finance Accounting,Vol. 23 No. 4, pp. 513-34.
  13. 22- Kane, E.J. and Unal, H. (1990). Modeling structural and temporal variation in the market’svaluation of banking firms. The Journal of Finance, Vol. XIV No. 1, pp. 113-36.
  14. Landsman, W. (1986). An empirical investigation of pension fund property rights, TheAccounting Review, Vol. 61 No. 4, pp. 662-91.
  15. Lev, B. (2001). Intangibles: Management, Measurement and Reporting. Brookings InstitutionPress, Washington, DC.
  16. Lev, B. (2004), Sharpening the intangibles edge, Harvard usiness Review, Vol. 82 No. 6,pp. 109-16.
  17. Lev, B., and Zarowin, P.(1999). The boundaries of financial reporting and how to extend them,Journal of Accounting Research, 37 (2), Autumn,PP. 353–385.
  18. McCarthy, M.G. and Schneider, D.K. (1995). Market perception of goodwill: some empiricalevidence. Accounting and Business Research, 26(1), pp. 69-81.
  19. Mark Russell. (2014).  Capitalization of Intangible Assets and Firm Performance,The University of Queensland, pp.1-67.
  20. Ohlson, J. (1995) . Earnings, book value and dividends in securityvaluation. Contemporary Accounting Research, 11, 611˚-687.
  21. Pulic, A. (2000). VAIC – an accounting tool for IC management.available at: www.measuringip.at/papers (accessed 3 November 2007).
  22. Ross, G. and Ross, J. (1997). Measuring your company’s intellectual performance. Long RangePlanning, ( 30 ) 3, pp. 413-26.
  23. Salamudin,N, Bakar, R, Ibrahim, M, Haji Hassan, F .(2011). Intangible assets valuation in the Malaysian capital market.Journal of Intellectual Capital,.( 11). 3, pp. 391-405.