مطالعات تجربی حسابداری مالی (QJMA) - بانک ها و نمایه نامه ها