بانک ها و نمایه نامه ها

این فصلنامه در پایگاه های زیر نمایه می شود

- پایگاه استنادی علوم جهان اسلام

- بانک اطلاعات نشریات کشور

- پایگاه اطلاعات علمی جهاد دانشگاهی

- گوگل اسکالر