رابطه ویژگی‌های شرکت و ساختار سرمایه

نویسندگان

1 استادیار عضو هیئت علمی‌گروه حسابداریدانشکده مدیریت و حسابداریدانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حسابداریدانشگاه شهید بهشتی

چکیده

توانایی شرکت در شناسایی منابع مالی بالقوه داخلی و خارجی، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت آن محسوب می­شود. هدف اصلی شرکت­ها، به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است و این در حالی می‌باشد که یکی از عوامل مؤثر در این امر، ساختار سرمایه شرکتاست که مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده متناسب با ریسک‌های موجودمی‌باشد. هدف اصلی این تحقیق، بررسی رابطه ویژگی‌های شرکت و ساختار سرمایه آن برای شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران است. بدین منظور، داده‌های مربوط به 157 شرکت برای دوره زمانی 1383 الی 1389به منظور آزمون فرضیه‌های تحقیق در نظر گرفته شده و برای انجام آزمون مذکور از روش آماری "داده­های تلفیقی" استفاده شده است.
نتایج حاصل از پژوهش نشان‌ می‌دهد که شاخص‌های اندازه، دارایی‌های مشهود و ریسک شرکت رابطه مستقیم و معناداری با ساختار سرمایه و فرصت‌های رشد شرکت رابطه معکوس و معناداری با آن دارد. علاوه بر این، در تحقیق حاضر ارتباط معناداری بین عمر و صنعت شرکت با ساختار سرمایه، مشاهده نشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Company Characteristics and Capital Structure

نویسندگان [English]

 • Rafik Baghoomian 1
 • Kayvan AzizzadehMoghadam 2
1 Assistant Professor,Management and Accounting Faculty,ShahidBeheshti University
2 Masters in Accounting,ShahidBeheshti University
چکیده [English]

Ability of companies to identify potential internal and external financing resources is an important factor fortheir growth and improvement. Main objectiveof companies is to maximize their shareholders' wealth, and capital structure is one of the effective factors for this purpose which requires optimal use of financial resources to create proper returns regarding risk taken by companies. Based on data derived from a sample of 157 companies listed on Tehran Stock Exchange (TSE) from 1383 to 1389, this study examined relationship between company characteristics and capital structure.Approach of this study is descriptive-correlative, and panel data statistical method was used to test the hypotheses.
Test results showthatsize, tangibleassets, andbusiness risk of the company have a significant positive relationshipwithcapital structure; and growth opportunities of the company has a significant negative relationship with it. However, the results do not show any meaningful relationship between age and industry of the company and capital structure

کلیدواژه‌ها [English]

 • Capital structure
 • Tangible Assets
 • Growth Opportunities
 • Business risk

 

 1. احمدپور، احمد و امین سلیمی. (1386). تاثیر نوع صنعت و اندازه بر ساختار سرمایه شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، شماره 26، ص­ص 36-13.
 2. بدری، احمد و محمد ایمنی‌فر. (1390). تحلیل واشکافانه ساختار سرمایه و عوامل موثر بر آن: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 30، ص­ص 58-37.
 3. پورحیدری، امید. (1382). نوع صنعت و تاثیر آن بر ساختار مالی شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. دوفصلنامه تحقیقات مالی دانشگاه تهران، شماره 16، ص­ص 60-49.
 4. جهانخانی، علی و ناصر یزدانی (1373). بررسی تاثیر نوع صنعت، اندازه، ریسک تجاری و درجه اهرم عملیاتی شرکت­ها بر میزان اهرم مالی در شرکت­های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات مدیریت دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 18 و 19، ص­ص 186-169.
 5. خالقی مقدم، حمید و رافیک باغومیان (1386). مروری بر نظریه‌های ساختار سرمایه. فصلنامه پیک نور دانشگاه پیام نور، سال پنجم، شماره 4، ص­ص 82-58.
 6. ستایش، محمدحسین و مظفر جمالیان‌پور. (1388). بررسی تاثیر ساختار سرمایه و تغییرات آن بر تولید محصولات. فصلنامه مطالعات حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 25، ص­ص 146-127.
 7. سجادی، سید حسین. (1386). بررسی ساختار سرمایه شرکت‌های کوچک و کارآفرین. دوفصلنامه تحقیقات مالی دانشگاه تهران، دوره 9، شماره 24، ص‌ص 56-33.
 8. سینایی، حسنعلی و عبدالحسین نیسی (1382). بررسی عوامل موثر بر اندازه استفاده از اهرم مالی در شرکت­های سهامی عام. فصلنامه مطالعات حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی، شماره 4، ص‌ص ­148-130.
 9. قالیباف اصل، حسن. (1388). مطالعه تجربی تئوری توازی ایستا در بورس اوراق بهادار تهران. مجله دانش و توسعه، سال شانزدهم، شماره 26، ص‌ص 121-104.
 10. قدیری مقدم، ابوالفضل و فاطمه اسدیان. (1389). بررسی تاثیر ویژگی‌های شرکت بر ساختار سرمایه. مجله توسعه و سرمایه، سال سوم، شماره 5، ص‌ص 176-155.
 11. کردستانی، غلامرضا و مظاهر نجفی عمرانی. (1387).بررسی عوامل تعیین کننده ساختار سرمایه: آزمون تجربی نظریه موازنه ایستا در مقابل نظریه سلسله‌مراتبی. دوفصلنامه تحقیقات مالی دانشگاه تهران، شماره 25، ص‌ص 90-73.
 12. کیمیاگری، علی محمد و سودابه عینعلی. (1387). ارائه الگوی جامع ساختار سرمایه (مطالعه موردی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران). دوفصلنامه تحقیقات‌ مالی دانشگاه تهران، دوره 10، شماره 25، ص‌ص 108-91.
 13. مایرز، استوارت. (1373). ساختار سرمایه. ترجمه علی پارسائیان، دوفصلنامه تحقیقات‌ مالی دانشگاه تهران، دوره اول، شماره 2، ص‌ص 110-91.
 14. یوسف‌معمار، فاطمه. (1390). بررسی سیاست‌های تامین مالی شرکت‌ها بر اساس تئوری همگام با بازار شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان‌نامه کارشناسی ارشد (منتشرنشده)، دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی.
  1. Antoniou, A, Y. Guney, and K. Paudyal. (2002). Determinants of Corporate Capital Structure: Evidence from European Countries. Working Paper, Department of Economics and Finance, Durham University, England.
  2. Bhaduri, S. (2002). Determinants of Corporate Borrowing: Some Evidence from the Indian Corporate Structure. Journal of Economic and Finance, Vol. 26: 200-215
  3. Bradly, M., A. Jarrel , and H. Kim. (1984). On the Existence of an Capital Structure: Theory and Evidence. Journal of Finance, 39(3): 857-878.
  4. Cassar, G., and S. Holmes. (2003). Capital Structure and Financing of SMEs: Australian Evidence.Accounting and Finance, 43(2): 123–147.
  5. Chandra, P. (2001). Financial Management, Theory and Practice. 5th ed., New Delhi: TATA McGraw-Hill.
  6. Chen, J., and R. Strange. (2005). The Determinants of Capital Structure: Evidence from Chinese Listed Companies. Economic Change and Restructuring, 38, 11-35.
  7. Crnigoj, M, and D. Mramor. (2009). Determinants of Capital Structure in Emerging European Economies: Evidence from Slovenian Firms. Emerging Markets Finance & Trade, 45(1): 72–89.
  8. Daskalakis, N., and M. Psillaki. (2005).The Determinants of Capital Structure of the SMEsEvidence From the Greek and The French Firms, Athens University of Economics and Business, 76 Patission Street, GR –104 34, Athens, Greece.
  9. Dollinger, M.J. (1995). Entrepreneurship: Strategies and Resources. MA: Irwin.
  10. Fischer, E.O., R. Heinkel, and J. Zechner. (1989).Dynamic Capital Structure Chouce: Theory and Tests. Journal of Finance, 44(1): 19-40.
  11. Frank, M.Z., and V.K. Goyal. (2003).Testing the Pecking Order Theory of Capital Structure. Journal of Financial Economics, 67(2): 217-248.
  12. Frydenberg, S. (2004). Theory of Capital Structure – A Review. Working Paper, Department of Business Administration, Sor-Trondelag University College, Trondheim, Norway.
  13. Green T.C., and N. Jegadeesh. (2006). Trade-off, Timing, and Capital Structure. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=90846.
  14. Guney, Y., L. Li, and R. Fairchild. (2010).The Relationship between Product Market Competition and Capital Structure in Chinese Listed Firms. International Review of Financial Analysis, Vol. 20: 41-51.
  15. Harris, M., and A. Raviv. (1991). The Theory of Capital Structure. Journal of Finance, 46(1): 261-297.
  16. Huang, G, and F.M. Song. (2006). The Determinants of Capital Structure: Evidence from China. China Economic Review, Vol.17: 14-36.
  17. Jensen, M.C., and W.H. Meckling. (1976). Theory of the Firm: Managerial Behavior, Agency Costs, and Ownership Structure. Journal of Financial Economics, 3(4): 305-360.
  18. Modigliani, F., and M. Miller. (1958). The Cost of Capital, Corporation Finance, and the Theory of Investment. American Economic Review, Vol. 48, 261-297.
  19. Modigliani, F., and M. Miller. (1963). Corporate Income Taxes and the Cost of Capital: A Correction. American Economic Review, Vol. 53, 443-433. 
  20. Myers, S.C. (1984). TheCapital Structure Puzzle. Journal of Finance, 39(3), 574-592.
  21. Myers, S.C. (2001). Capital Structure. Journal of Economic Perspectives, 15(2), 81-102.
  22. Myers S.C., and N.S. Majluf (1984). Corporate Financing and Investment Decisions when Firms have Information that Investors do not have. Journal of Financial Economics, Vol. 13: 187-221.
  23. Najjar, B., and P. Taylor. (2008). The Relationship between Capital Structure andOwnership Structure. Managerial Finance, Vol. 12: 919-933.
  24. Nicholaos E., V. Dimitrios, and Z. Ventoura-Neokosmidi. (2007). How Firm Characteristics Affect Capital Structure: An Empirical Study. The Journal of Financial Research, 33(5): 321-331.
  25. Qiu, M., and B. La.(2010). Firm Characteristics as Determinants of Capital Structure in Australia. International Journal of the Economics of Business, 17(3): 277-287.
  26. Sogorb, F. (2005). How SME Uniqueness Affects Capital Structure : Evidence a 1994-1998 Spanish Data Panel, Small Business Economics, 25(5), 447-457.
  27. Suhaila, M.K., and W.M.W. Mahmood. (2008).Capital Structure and Firm Characteristics: Some Evidence from Malaysian Companies.MPRA Paper #14616, Available at: http://mpra.ub.uni-muenchen.de/14616/.
  28. Titman, S., and M. Grinblatt. (1988). Financial Markets and Corporate Strategy. McGraw-Hill, Inc.
  29. Tong, S. and Y. Ning. (2004). Does Capital Structure Affect Institutional Investor Choices? The Journal of Investing, Vol. 28, pp. 53-66.
  30. Twite, G. (2001). Capital Structure and Taxes: Evidence From the Australian Dividend Imputation Tax System. International Review of Finance, Vol. 2: 217–34.
  31. Zoua H., and J. Z. Xiao (2006), The Financing Behavior of Listed Chinese Firms, British Accounting Review, Vol. 38, 239-258.