تعداد مقالات: 410
152. عوامل موثر بر قدرت حرفه ای حسابرسی مستقل

دوره 2، شماره 8، زمستان 1383، صفحه 55-86

یحیی حساس یگانه؛ روح اله رجبی


153. همبستگی شاخص های سنتی نقدینگی و شاخص های نوین نقدینگی

دوره 2، شماره 7، پاییز 1383، صفحه 55-76

محسن خوش طینت؛ زهیر نمازی


159. متغیرهای اقتصادی و حسابداری موثر بر ضریب P/E (قیمت بر سود)

دوره 3، شماره 12، زمستان 1384، صفحه 57-81

حمید خالقی مقدم؛ محمدعلی سهمانی اصل


160. آزمون نظریه چرخه عمر در سیاستهای تقسیم سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهران

دوره 11، شماره 41، بهار 1392، صفحه 59-81

حسین اعتمادی؛ علی اصغر انواری رستمی؛ وحید احمدیان


162. رابطه بین کیفیت افشای اطلاعات و تأخیر در زمان صدور گزارش حسابرسی

دوره 12، شماره 45، بهار 1394، صفحه 59-80

وحید ملاایمنی؛ محمد مرفوع


163. بررسی رابطه نسبت های سودآوری و ساختار سرمایه در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 5، شماره 18، تابستان 1386، صفحه 59-80

ساسان مهرانی؛ امیر رسائیان


164. ارزیابی یکنواختی گزارشگری طرح های بازنشستگی در صورتهای مالی شرکت ها

دوره 8، شماره 30، تابستان 1389، صفحه 59-77

علی رحمانی؛ زهره بیاتی


168. ارزیابی روش قیمت گذاری سهام در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 1، شماره 3، پاییز 1382، صفحه 60-94

محسن دستگیر؛ مهران حسینی افشاری


169. حسابداری بین المللی: نقش و جایگاه آن

دوره 1، شماره 1، بهار 1382، صفحه 61-84

محسن خوش طینت


170. تئوری های هنجاری؛ پلی بین واقعیت و غایت حسابداری

دوره 1، شماره 2، تابستان 1382، صفحه 61-82

علی ثقفی؛ حجت الله صیدی


171. بررسی اهمیت شاخص های تقلب بالقوه مالی

دوره 2، شماره 5، بهار 1383، صفحه 61-94

محمد رضا نیکبخت؛ محمد جواد شیخ


173. ارائه مدلی برای اعتبارسنجی مشتریان در بانک صنعت و معدن

دوره 6، شماره 21، بهار 1387، صفحه 61-82

سید مجید شریعت پناهی


175. تاثیر معیارهای راهبری شرکتی بر به موقع بودن افشای گزارشگری مالی

دوره 13، شماره 52، زمستان 1395، صفحه 61-82

10.22054/qjma.2017.7730

ولی خدادادی؛ جواد نیک کار؛ سجاد ویسی