آگاهی حسابرسان از استانداردهای حسابرسی مصوب سازمان حسابرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

در ساختار اجتماعی- اقتصادی کنونی با تاسیس جامعه حسابداران رسمی ایران، وظیفه اظهار نظر نسبت به صورتهای مالی به حسابرسان واگذار شده است. ایفای این مسئولیت که متضمن ارائه خدمات مطمئن به جامعه است، باید براساس معیارهای از پیش تعیین شده انجام گیرد. این معیارهای از پیش تعیین شده که هدف آن یکنواخت نمودن گزارشگری مالی است، استانداردهای حسابداری خوانده میشود.
این پژوهش در پی آن است که: «آیا پس از گذشت چندسال از لازم الاجرا شدن استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی، حسابرسان نسبت به این استانداردها و تغییرات صورت پذیرفته آن، آگاهی پیدا کرده اند تا در مراحل مختلف کار حسابرسی آنها را مدنظر قرار دهند؟ یا اینکه همچنان با آگاهی های قبلی و بدون توجه به استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی به حرفه حسابرسی مشغول میباشند؟»
نتایج حاصل از این پژوهش حاکی از آن است که 65.5 تا 81.9 درصد حسابرسان از استانداردهای حسابرسی مصوب سازمان حسابرسی آگاهی کافی دارند، ولی این آگاهی در سطح کلیه استانداردها یکسان نمیباشد. همچنین میزان آگاهی جامعه حسابرسان از استانداردهای حسابداری مصوب سازمان حسابرسی بین 62.05 درصد تا 67.75 درصد میباشد. ولی این آگاهی برای تمامی رده ها یکسان نمی باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Auditors' Knowledge of Accounting Standards Issued by Audit Organization

نویسندگان [English]

  • Farrokh Barzideh 1
  • Saeed Ahmadi Zad 2
چکیده [English]

At present, following the establishment of the Iranian Association of Certified Public Accounts, the responsibility of expressing opinion on financial statements rests with the independent auditors. This responsibility, which entails rendering reliable services to the society, should be carried out according to pre-determined bases. Such fully­ thought bases, the objective thereof is to standardize financial reporting, are called Accounting Standards.
The discussion in the present research is whether after several years from the date the Accounting Standards, ratified  by Audit Organization, are mandatory the auditors are aware of these standards and the modifications thereto to implement them  in  the  process  of audit work or are ignorant of these standards and carry out their work relying on their previous   knowledge?
The results of this research show that about 65.5% to 81.9% of auditors have sufficient knowledge of Accounting Standards issue by Audi t Organization but this knowledge in all levels are not the same. Also, the level of auditing society's knowledge of these Accounting Standards is between 62.05% to 67.75%, but varies for different level of seniority and expertise.