موانع پیشرفت آموزش حسابداری در ایران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشکاده مدیریت و حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

2 کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

در توسعه اقتصادی هرکشور، نظام حسابداری وظیفه فراهم ساختن اطلاعات مالی دقیق، به موقع و قابل اطمینان مورد نیاز برای مراحل گوناگون فرایندهایی چون تهیه، اجرا و کنترل پروژه های توسعه ای را به عهده دارد. در نتیجه، این واقعیت را نمیتوان کتمان نمود که در کشورهای در حال توسعه ای مانند ایران، گسترش و توسعه حسابداری بخشی از زیرساختهای لازم برای رسیدن به اهداف توسعه اقتصادی را تشکیل میدهد.
از سوی دیگر و با توجه به مطالعات انجام شده و شواهد موجود، چنین به نظر میرسد که نظام آموزشی حسابداری در ایران از نارسایی های بنیادی برخوردار است و در نتیجه امکان پرورش استعدادها و رتبیت افراد متخصص مورد نیاز برای بخش های گوناگون را به گونه ای که انتظار میرود، ندارد. جهت رفع چنین کاستی هایی، شناسایی موانع پیش رفت اولین اقدامی است که باید در جهت حذف موانع موجود برداشته شود.
در تحقیق حاضر، ابتدا به شناسایی و تعیین  درجه اهمیت عواملی پرداخته شده است که به عنوان موانع پیشرفت آموزش حسابداری مطرح می باشند و در پایان نیز براساس نتایج حاصل از تحقیق، پیشنهادهای جهت رفع موانع شناسایی شده ارائه شده است. یافته های تحقیق نشان میدهد که تسلط ناکافی استادان و دانشجویان رشته حسابداری به زبان انگلیسی و فناوری اطلاعات، مهمترین عاملی بوده که به عنوان مانع پیشرفت آموزش حسابداری به شمار آمده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Barriers of Accounting Education Development in Iran

نویسندگان [English]

  • Rafik Baghoomian 1
  • Ali Rahimi Baghi 2
چکیده [English]

The economic development necessitate that accounting system provides accurate, on-time, and reliable information to all parties involved in the planning, implementation and controlling of development projects. So in developing countries such as Iran, accounting education and its development is part of the infrastructure required for economic development.
Past studies shows that Iranian accounting education system suffers from some fundamental deficiencies, and does not identify and educate true talents to create essential expertise for different sectors as expected. To remove such barriers, identification of development barriers will be the first step to be taken.
This research, tries to recognize these barriers, and to determine how much important is each of them. At the end, some recommendations have been presented to remove those barriers based on the results. The results show that poor English language ability and IT skills is the most important factor which can be considered as accounting education development barrier in Iran.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accounting
  • Accounting education