جایگاه حسابداری از دیدگاه استفاده کنندگان خدمات حسابرسی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه الزهرا (س)

چکیده

کمیته ی تدوین تئوری حسابداری، وابسته به انجمن حسابداری آمریکا، حسابداری را اینگونه تعریف میکند:
"حسابداری فرآیند شناسایی، اندازه گیری و گزارشگری اطلاعات اقتصادی است که برای استفاده کنندگان اطلاعات مزبور، امکان قضاوت و تصمیم گیری آگاهانه را فراهم میسازد."
این تعریف سرآغازی در تشخیص ماهیت، دامنه و موضوع حسابرسی است. حسابرسی اغلب جزء لاینفک انتقال اطلاعات اقتصادی به شمار می آید و درنتیجه بازتاب بااهمیتی در شناسایی و اندازه گیری اطلاعات پیشگفته دارد.
گسترش روزافزون جوامع و پیچیدگی مسایل خاص آن ها، افزایش نیاز به اطلاعات اقتصادی مربوط و درنتیجه افزایش این تقاضا برای وجود سیستم ها و فرآیندهایی که فراهم کننده ی چنین اطلاعاتی هستند را ایجاد کرده است. همین عوامل موجب افزایش و گسترش نیاز به حسابرسی به عنوان قسمتی از کل فرآیند انتقال اطلاعات شده است.
در سالهای اخیر بحث های فراوانی در مورد تغییرات و آینده ی حرفه ای حسابرسی مطرح شده است. این امر بیانگر تایید تلویحی نیاز حرفه به تطبیق خود به منظور برآوردن نیازی جامعه اقتصادی فعلی است. پیش از تحقق تغییرات، درک روشن وظیفه حسابرسی، توسط هریک از استفاده کنندگان، به منظور تعیین ضرورت یا اثربخشی تغییرات پیشنهادی اهمیت دارد. از این رو هدف اصلی تحقیق، تعیین دیدگاه های استفاده کنندگان خدمات حسابرسی در مورد اهمیت و اثربخشی حسابرسی است.
برای این تحقیق چهار فرضیه طراحی گردید. اطلاعات لازم برای آزمون فرضیه ها با استفاده از پرسش نامه جمع آوری شد. دو فرضیه اول با استفاده از روش آماری توزیع نرمال و دو فرضیه دوم با استفادها ز تحلیل آماری خی دو آزمون گردیدند. آزمون ها در سطح معنی داری 0.05 انجام پذیرفت و نتایج حاکی از آن است که از دید پاسخ دهندگان، خدمات حسابرسی اهمیت دارد و به طور اثربخش انجام میشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Where Auditing Stands in Perceptions of Auditing Users

نویسنده [English]

  • Vida Mojtahedzadeh
چکیده [English]

The Committee to Prepare a Statement of Basic Accounting Theory defines accounting as "the process of identifying, measuring and reporting economic information in a way that facilitates judgment and informed decision - making for the users of such information".
This definition is a beginning in recognition of the essence, extent, and subject of auditing. Auditing is often an inseparable part  of transmission of economic information; therefore it  plays  an  important role  in reflection  of recognition  and  measurement  of the aforementioned information.
The Ever-increasing development of communities and the complexity of their particular problems have created a demand for relevant economic information, and thus an increasing demand for systems and processes that can help to meet this demand. These factors have resulted in an increasing need of auditing as a vital part in the whole process of transmission of information.
In recent years, there have been a lot of debates and discussions about the changes in and about future of the profession of auditing. This fact indicates tentative confirmation of the need of this profession to adapt itself to the needs and demands of the current economic communities. Before realization of the changes, a clear understanding of the function of auditing by each user is of great importance in order to decide about expediency and effectiveness of the proposed changes. Therefore the primary aim of the research is finding out the viewpoints of users of auditing services about the importance and effectiveness of auditing.
To do this research, we came up with four hypotheses. The necessary data for testing the hypotheses were collected through questionnaires. The first two hypotheses were tested by statistical method of normal distribution, the second two by chi2 statistical analysis. The tests were conducted at meaningful level of 0/05, and the results indicated that the participants in the survey thought auditing services are important, and are carried out effectively.