بررسی رفتار توده وار در صندوقهای سرمایه گذاری مشترک دربورس اوراق بهادار تهران

نویسندگان

1 استاد دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشجوی دکتری مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی

3 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی(

چکیده

این تحقیق در پی پاسخ به این سوال است که آیا صندوقهای سرمایهگذاری مشترک فعال در بورس اوراق
بهادار تهران در سرمایهگذاریهایی که انجام میدهند از رفتار تودهوار پیروی می کنند؟ اگر چنین رفتاری
وجود دارد بر روی چه نوع سهامی(رشدی یا ارزشی) و سهام چه نوع شرکتهایی(از لحاظ اندازه، بزرگ
یا کوچک) اعمال میشود؟ جامعه آماری تحقیق همه صندوقهای سرمایهگذاری مشترک در بورس اوراق
برای محاسبه رفتار توده وار صندوقهای سرمایهگذاری مشترک LSV بهادار تهران بوده است و از مدل
استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که بین صندوق های سرمایه گذاری مشترک فعال در
بورس اوراق بهادار تهران رفتار توده وار وجود دارد.؛ رفتار توده وار صندوقهای سرمایه گذاری مشترک بر
روی سهام شرکتهای کوچکتر بیشتر است؛ رفتار توده وار صندوقهای سرمایه گذاری مشترک بر روی سهام
رشدی بیشتر است؛ رفتار توده وار صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در هنگام رشد شاخص کل بورس
در خرید بیشتر از فروش نیست؛ رفتار توده وار صندوقهای سرمایه گذاری مشترک در هنگام تنزل شاخص
کل بورس در فروش بیشتر از خرید نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Herding behaviour in mutual fund industry, evidence from Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Jafar Babajani 1
  • Javad Ebadi 2
  • Nasrin Moradi 3
چکیده [English]

Behavioural finance approach gives us the possibility that in addition to the traditional concept of finance, human behaviour and psychological factors also result in variances in stock prices. In fact, this paper uses behavioural approach to transparency and understanding the impact of accidental and non-rational factors such as emotions on decision making process, to help decision makers.
The research tries to answer these questions: Do mutual funds active in the Tehran Stock Exchange act according to herding behaviour? If they do, what kind of stocks (growth or value) and what kind of companies stock (in term of size, large or small) are the target of these acts? The hypotheses are as follows:
− Mutual fund joint venture between herding behaviour exists in the Tehran Stock Exchange.
− Herding behaviour of mutual fund is more common on smaller companies.
− Herding behaviour of mutual fund shares on further growth.
− Herding behaviour of mutual fund when purchasing less than sales growth is in stock.
Herding behaviour of mutual fund when purchasing more than sales degrade is in stock

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioural finance
  • Herding behaviour
  • Mutual fund
  • LSV
  • First-order effect

احمد خان بیگی، مصطفی( 1388 ) رابطه محافظه کاری و به موقع بودن سود حسابداری با
اندازه شرکت و اندازه موسسه حسابرسی، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه
طباطبایی.
اسلامی بیدگلی، غلامرضا و شهریاری، سارا ( 1386 ) بررسی و آزمون رفتار تودهوار
سرمایهگذاران با استفاده از انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق
بهادار تهران طی سالهای 1380 تا 1384 ، بررسیهای حسابداری و حسابرسی،
.44- دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، سال 14 ، شماره 49 ، صص 25
آذر، عادل. مؤمنی، منصور ( 1383 ) آمار و کاربرد آن در مدیری . ت جلد دوم. چاپ هفتم،
انتشارات سمت، تهران.
بدری، احمد. صادقی، محسن( 1384 ) بررسی اثر روزهای مختلف هفته بر بازدهی، نوسان
پذیری و حجم معاملات در بورس اوراق بهادار تهران، پیام مدیریت. شماره 17 ، صص
.83-55
جهانگیری راد، مصطفی و مرفوع، محمد و سلیمی، محمد جواد ( 1393 ) بررسی رفتار
گروهی سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران. مطالعات تجربی حسابداری مالی،
.156- شماره 42 ، صص 139
حافظ نیا محمد رضا ( 1387 )، مقدمهای بر روش تحقیق در علوم انسانی، تهران انتشارات
سمت، چاپ چهاردهم.
حراف عموقین، نسیم ( 1387 ) بررسی رابطه اندازه شرکت با نوسانات بازدهی سهام در
شرایط مختلف بازار در بورس اوراق بهادار تهرا . ن پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه
الزهرا(س).
خواجوی، شکراله. قاسمی، میثم ( 1384 ) فرضیه بازار کارا و مالی رفتاری. مجله تحقیقات
.49- مال . ی شماره 20 ، دانشگاه تهران. صص 69
خاکی، غلامرضا ( 1387 ) روش تحقیق در مدیری ت. چاپ سوم، انتشارات بازتاب، تهران.
دلاور، علی. ( 1387 ) روش تحقیق در روانشناسی و علوم تربیتی، چاپ بیست و چهارم. نشر
ویرایش. تهران.
راعی، رضا. تلنگی، احمد ( 1383 ) مدیریت سرمایهگذاری پیشرفته، سازمان مطالعه و تدوین
.480- کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت). چاپ اول. صص 483
بررسی رفتار توده وار در صندوق های سرمایه گذاری مشترک ... 69
راعی، رضا. فلاحپور سعید ( 1383 ) مالی رفتاری رویکردی متفاوت در حوزه مالی، مجله
.77- تحقیقات مالی، شماره 18 ، دانشگاه تهران. صص 106
سرمد، زهره. بازرگان، عباس. حجازی، الهه ( 1381 ) روش تحقیق در علوم رفتار . ی چاپ
.81- ششم. صص 93
شهریاری، سارا ( 1385 ) بررسی و آزمون رفتار تودهوار سرمایهگذاران با استفاده از
انحرافات بازده سهام از بازده کل بازار در بورس اوراق بهادار تهران ... ، پایان نامه
کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
فهامی، المیرا ( 1390 ) بررسی رفتار توده وار مدیران صندوقهای سرمایه گذاری در بورس
اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد واحد تهران- شمال .
عرب مازار یزدی، محمد و بدری، احمد و عزیزیان، افشین ( 1392 )آزمون تجربی رفتار
جمعی سرمایهگذاران در بورس اوراق بهادار تهران، مطالعات تجربی حسابداری مالی،
.27- شماره 39 ، صص 1
عزتی، مرتضی( 1376 ) روش تحقیق در علوم اجتماعی، (چاپ اول) تهران: چاپ انتشارات
یاران.
Avery, Christopher and Peter Zemsky. 1998. “ Multidimensional
Uncertainty and Herd Behaviour in Financial Markets”. American
Economic Review. Vol.88. pp. 724–48.
Banerjee, A. V. (1992). “A simple model of herd behaviour” Quarterly Journal of Economics, Vol. 107. pp. 797–817.
Bikhchandani, S. and Sharma, S. (2000). Herd Behaviour in Financial Markets: A Review. IMF Working Paper WP/00/48.
Bikhchandani, S. and Sharma, S. (2001). “Herd Behaviour in
Financial Markets”. IMF Staff Papers. Vol. 47. No. 3.
Bikhchandani, S. Hirshleifer, D. and Welch, I. (1992). “A theory of
fads, fashion, custom, and cultural change as informational
cascades”, Journal of Political Economy, Vol. 100. pp. 992–1026.
Chevalier, Judith and Glenn Ellison. (1999). “Career Concerns of
Mutual Fund Managers”, Quarterly Journal of Economics, May,
pp. 389–432.
Devenow. Andrea and Ivo Welch. (1996). “Rational Herding in
Financial Economics”. European Economic Review. Vol. 40. pp.
603–15.
Do, V. Tan, MGS. And Westerholm, P.J. (2006). “Herding Investors and Corporate Governance in a Concentrated Market ”, 2006. Fma.org.

Froot, K.A., Scharfstein, D.S. and Stein, J. C. (1992). “Herd on the street: informational inefficiencies in a Model with Short-Term Speculation”, Journal of Finance, Vol. 67. pp. 1461–84.
Graham, John R. 1999. “Herding among Investment Newsletters: Theory and Evidence”. Journal of Finance. 54. pp. 237–68.
Grinblatt, M., Titman, S. and Wermers, R. (1995). “Momentum
investment strategies, portfolio performance, and herding: a study
of mutual fund behaviour”, American Economic Review, Vol. 85,
pp. 1088–105.
Hirshleifer, D., A. Subrahmanyam and S. Titman (1994). “Security Analysis and Trading Patterns When Some Investors Receive Information before Other”. Journal of Finance 49. 1665-98.
Johnsson, Malena and Lindblom, Henrik and Platan, Peter (2002) ."Behavioural Finance and Change of Investor Behaviour During
and After the Speculative at the End of the 1990s ” Master’s Thesis
in Finance, School of Economic and Management, Lund
University.
Lakonishok, J., Shleifer, A., Thaler, R. and Vishny, R. W. (1991).
Window dressing by pension fund managers. American Economic
Review. Vol. 81. pp. 227–31.
Lakonishok,josef.andrei shleifer and robert w.vishny (1992) “the
impact of institutional trading on stock prices”. Journal of financial
economics, 32, Pp.23 -43.
Lobao, J. and Serra, A. P. (2002). Herding behavior – evidence from Portuguese mutual funds. Working Paper. University of Porto.
Manganaro, A. and Martenz, D.V. (2007). Herding Behaviour in the
Swedish Mutual Fund Industry, Master Thesis in Finance.
Stockholm School of Economics.
Maug, Ernst and Narayan Naik.(1996) “ Herding and Delegated Portfolio Management”. Mimeo. London Business School.
Nofsinger, J. R. and Sias, R. W.(1999). “Herding and feedback trading by institutional and individual investors”, Journal of Finance, Vol. 54. pp. 2263–95.
Scharfstein, D.S. and Stein, J. C.(1990) “ Herd behaviour and investment. American Economic Review”, Vol. 80. pp. 465–79.
Sharma, V. (2004). “Two Essays on Herding in Financial Markets”.http://scholar.lib.vt.edu/theses/available/etd-04292004-124545/ unrestricted/ Dissertation.pdf .
Trueman, Brett. 1994. “Analyst Forecasts and Herding Behaviour”.
Review of Financial Studies. Vol. 7. pp. 97–124.
Voronkova, S. and Bohl, M. T. (2005). “Institutional traders’ behaviour in an emerging stock market: empirical evidence on

Polish pension fund investors”. Journal of Business Finance and Accounting. Vol. 32. pp. 1537–60.
Walter, A. and Weber, F. M. (2006). “Herding in the German mutual fund industry”. European Financial Management. Vol. 12. pp. 375-406.
Wermers, R. (1999). “Mutual fund herding and the impact on stock prices”, Journal of Finance, Vol. 54. pp. 581-622.
Wylie, S. (2005). “Fund manager herding: a test of the accuracy of
empirical results using UK data”. Journal of Business. Vol. 78. pp.
381–403.
Zwiebel, Jeffrey(1995) “Corporate Conservatism and Relative Compensation”, Journal of Political Economy, Vol. 103. No. 1. pp. 1–25