مقایسه بین نسبتهای مالی ترکیبی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی با نسبتهای مالی صرفا مبتنی بر اقلام تعهدی در پیش بینی ورشکستگی شرکتها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

دراین مقاله قدرت نسبتهای مالی مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتها مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور از دو مدل اندازه گیری تحلیل ممیزی چندگانه و رگرسیون لوجستیک استفاده شده و دقت هرکدام از مدلهای مذکور جهت پیش بینی ورشکستگی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران برآورد شده است. برآورد هر دو مدل با استفاده از اطلاعات دو گروه از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران صورت گرفته است. گروه اول متشکل از 32 شرکت مشمول ماده 141 قانون تجارت و گروه دوم نیز متشکل از 32 شرکت عدم مشمول ماده 141 قانون تجارت میباشد. مدل مورد استفاده در این تحقیق مدل کی سی و بارتزاک (1985) میباشد که مشتمل بر 9 نسبت مالی شامل نسبتهای تعهدی وجوه نقد به کل دارایی ها، دارایی جاری به کل دارایی ها، دارایی جاری به بدهی جاری، فروش به دارایی جاری، سود خالص به کل دارایی ها و کل بدهی ها به حقوق صاحبان سهام و همچنین نسبت های مبتنی بر صورت جریان وجوه نقد شامل جریانهای نقدی عملیاتی، جریانهای نقدی عملیاتی به بدهی جاری و جریانهای نقدی عملیاتی به کل بدهی ها میباشد.
نتایج آماری هر دو مدل حاکی از معتبر بودن مدلها و نسبت های مالی انتخاب شده بوده است. نتایج آزمون توانایی پیش بینی دو مدل نشان دهنده این واقعیت است که مدل قادر است یکسال قبل از بحران مالی در شرکتها، پیش بینی صحیحی در خصوص بحران مالی ارائه دهد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Comparing between Combined Financial Ratios Based on Cash Flow and Accrual Figures with Financial Ratios Based on Accrual Figures to Foresee the Companies Bankruptcies

نویسندگان [English]

  • Mohsen Khoshtinat 1
  • Mohammad Taghi Ghesvari 2
چکیده [English]

In the present article, the power of financial ratios based on cash flow statement will be investigated, to foresee the companies' bankruptcies. To accomplish this, two metric models of Multiple Auditing Analysis and Logistic Regression are used, and their predictive power for bankruptcy of present companies of Tehran Stock Exchange is evaluated. Both models were using statistics of two groups of Tehran Stock Exchange companies. Both groups are composed of 32 companies who are the subject of the Article 141 of Commerce Act. The model of this analysis is KC and Bartzak (1985), which includes 9 financial ratios of accrual ratios of cash to total assets, current assets to total assets, quick ratio, sales to current assets, net income to total assets, and total liabilities to equity. It also includes cash flow statement rations, consisting of operational cash flow, operational cash flow to current liabilities, and operational cash flow to total liabilities.
The statistical result of analysis is the indication of validity of both models and selected financial ratios. The two models can well predict the financial crisis of the companies one year before occurring.