تحلیلی بر پایداری سود،جریان وجوه نقد و اقلام تعهدی در مقیاس صنایع و شرکت‎ها

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی تهران

2 دانش آموخته کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

چکیده

بنا بر نظریه‌ی اقتصادی، مؤلفه‌یصنعت محور عملکرد شرکت‌ها نسبت به مؤلفه‌ی شرکت محوراز پایداری بیشتری برخورداراست.این مقاله شواهدی را در تأیید این گفته به دست داده و پایداری نسبی سودصنعت محور و سود شرکت محور را مورد آزمون قرار می‌دهد.بدین منظور از اطلاعات 135 شرکت از 12 صنعت طی سال‌های 1386 تا 1393 استفاده‌شده است.در این پژوهش فرضیه ها بااستفاده از رگرسیون چندمتغیره و نرمافزار ایویوز بررسی شد.  مطابق پیش‌بینی‌ها نتایج حاکی از آن بود که سود صنعت محور به میزان قابل‌توجهی از سود شرکت محور پایدارتر است. همچنین سود صنعت محور و سود شرکت محور به دو جزء جریان نقدی و اقلام تعهدی تجزیه شدند. نتایج بررسی این چهار مؤلفه سود نشان داد جریان وجوه نقد صنعت محور پایدارترین مؤلفه سود بوده و اقلام تعهدی شرکت محور از کم‌ترین پایداری برخوردار است. علاوه بر این کل صنایع به دو گروه همسان و ناهمسان تقسیم‌شده و پایداری جزء صنعت محور و شرکت محور سود در این دو گروه موردبررسی قرار گرفت. نتایج حاکی از آن بود که سود صنعت محور در صنایع همسان پایدارتر از سود صنعت محور در صنایع ناهمسان است. همچنین همسانی یا عدم همسانی در پایداری سود شرکت محورتأثیری ندارد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An analysis of Earnings Persistence, Cash Flow and Accruals on a Scale of Industries and Companies

نویسندگان [English]

  • Farokh  Barzideh 1
  • Seyed Mostafa Hasanzadeh Diva 2
1 Associate professor of Accounting in Allameh Tabataba'i University
2 Graduate MSc of Accounting at Allameh Tabataba'i University
چکیده [English]

According to economic theory, industry-wide component of firm performance is more persistent than the firm- specific component. This paper provided evidence on this assertion and examines the relative persistence of industry-wide profit and firm-specific profit. For this purpose the information of 135 companies from 12 industries in the years 1386 to 1393 were used. Consistent with the predictions the results showed that the industry-wide profit is remarkably more persistent than firm-specific profit. Also the industry-wide profit and the firm-specific profit were analyzed to cash flow and accruals. The study of these four components showed that the industry-wide cash flow was the most persistent component and the firm-specific accruals is the least persistent. Moreover the whole industry was divided into two groups of similar and dissimilar and the persistence of industry-wide profit and firm-specific profit were examined in the groups. As a result the industry-wide profit in similar group was more persistent than that in dissimilar group. In addition similarity or dissimilarity has no effect on persistence of firm-specific profit.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Accruals
  • Cash Flow
  • Persistence
  • Industry-Wide Profit
  • Firm-Specific Profit
مدرس،احمد، عباس زاده. (1387). "بررسی تحلیلی تأثیر توانایی پیش‌بینی اجزاء تعهدی و جریان های نقدی بر کیفیت سود پیش بینی شده" ،دانش و توسعه، شماره 24، صص 212-255

بولو، قاسم، یحیی حساس یگانه و رضا هراسانی، (1390)، "روند تغییرات کیفیت سود در طول زمان در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران". مطالعات تجربی حسابداری مالی،شماره 29،صص 65-95.‎

بیات، مرتضی، حسن زلقی و ایرج میرحسینی(1394). "بررسی تأثیر پایداری سود بر ارتباط ارزشی اطلاعات حسابداری"  بررسیهای حسابداری وحسابرسی، شماره 41، صص 41-58

ثقفی، علی و غلامرضا کردستانی (1383). "بررسی و تبیین رابطه بین کیفیت سود و واکنش بازار به تغییرات سود نقدی".  بررسیهای حسابداری وحسابرسی، سال سوم، شماره 11، صص 11-30

عظیمی یانچشمه(1390). "مطالعه و تبیین کیفیت سود با رویکرد ترازنامه ای". مطالعات تجربی حسابداری مالی، شماره 30، صص 99-126

کرمی، غلامرضا و وحید افتخاری(1392). "بررسی برخی معیارهای کیفیت سود حسابداری در چرخه‌های تجاری" ، بررسیهای حسابداری وحسابرسی، شماره20، صص 93-112

نوروش، ایرج، امین ناظمی و مهدی حیدری. (1385). "کیفیت اقلام تعهدی و سود با تأکید بر نقش خطای برآورد اقلام تعهدی"  بررسیهای حسابداری وحسابرسی. شماره 13، صص 19-45

نیکومرام، هاشم، مهدی تقوی و حمید احمدزاده (1393)، "پیامدهای اقتصادی کیفیت اطلاعات حسابداری با تمرکز بر متغیر پایداری سود". حسابداری مدیریتشماره 21،صص 1-15

عرب مازار یزدی، محمد، بیتا مشایخی و افسانه رفیعی. (1385). "محتوای اطلاعاتی جریان‌های نقدی و تعهدی در بازار سرمایه ایران" بررسیهای حسابداری وحسابرسی، شماره 13، صص 25-46

Albuquerque, A. (2009). Peer firms in relative performance evaluation. Journal of Accounting and Economics, 48(1), 69-89.‏

Bhojraj, S., Lee, C., & Oler, D. K. (2003). What's my line? A comparison of industry classification schemes for capital market research. Journal of Accounting Research, 41(5), 745-774.‏

Brown, P., & Ball, R. (1967). Some preliminary findings on the association between the earnings of a firm, its industry, and the economy. Journal of Accounting Research, 55-77.‏

Dichev, I. D., Graham, J. R., Harvey, C. R., & Rajgopal, S. (2013). Earnings quality: Evidence from the field. Journal of Accounting and Economics, 56(2), 1-33.‏

Dechow, P. M., & Ge, W. (2006). The persistence of earnings and cash flows and the role of special items: Implications for the accrual anomaly. Review of Accounting studies, 11(2-3), 253-296.‏

Dechow, P. M., Richardson, S. A., & Sloan, R. G. (2008). The persistence and pricing of the cash component of earnings. Journal of Accounting Research, 46(3), 537-566.‏

Ecker, F., Francis, J., Olsson, P., & Schipper, K. (2013). Estimation sample selection for discretionary accruals models. Journal of Accounting and Economics, 56(2), 190-211.‏

Francis, J., LaFond, R., Olsson, P., & Schipper, K. (2002). The market pricing of earnings quality.‏ Accounting Horizons, 13, 49-62

Hui, K. W., Nelson, K. K., & Yeung, P. E. (2016). On the persistence and pricing of industry-wide and firm-specific earnings, cash flows, and accruals. Journal of Accounting and Economics, 61(1), 185-202.‏

Lev, B. (1983). Some economic determinants of time-series properties of earnings. Journal of Accounting and Economics, 5, 31-48.‏

Livnat, J., & Zarowin, P. (1990). The incremental information content of cash-flow components. Journal of Accounting and Economics, 13(1), 25-46.‏

Beisland, L. A., & Hamberg, M. (2013). Earnings sustainability, economic conditions and the value relevance of accounting information. Scandinavian, Journal of Management, 29(3), 314-328.

Magee, R. P. (1974). Industry-wide commonalities in earnings. Journal of Accounting Research, 270-287.‏

Mueller, D.C.,(1990).The Persistence of Profits in the U.S.,Dynamics of Company Profits: An International Comparison.Cambridge University Press 35–58.

Owens, E., Wu, J. S., & Zimmerman, J. (2013). Business model shocks and abnormal accrual models. Available at SSRN, 2365304.‏

Richardson, S. (2003). Earnings quality and short sellers. Accounting Horizons, 17, 29-48.

Sloan, R. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flows about future earnings? (Digest summary).  Accounting review, 71(3), 289-315.‏

Waring, G. F. (1996). Industry differences in the persistence of firm-specific returns. The American Economic Review, 86(5), 1253-1265