رابطه دقت پیشبینی سود با کارایی سرمایه گذاری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

2 استادیار حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران

3 کارشناس ارشد حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران نویسنده مسئول

چکیده

دقت پیشبینی سود میتواند بر کارایی سرمایهگذاری تاثیر بگذارد. پیشبینی میشود که با افزایش دقت پیشبینی سود، کارایی سرمایهگذاری افزایش و سرمایهگذاری بیش از حد و سرمایهگذاری کمتر از حد کاهش یابد. پژوهش حاضر، به تبیین رابطه دقت پیشبینی سود با کارایی سرمایهگذاری میپردازد. انحراف از سطح سرمایه گذاری موردانتظار با توجه به فرصتهای رشد به عنوان معیار کارایی سرمایه گذاری در نظر گرفته شده است و به منظورارزیابی میزان دقت پیشبینی سود از معکوس قدر مطلق تفاوت اولین EPS پیشبینی شده و EPS واقعی تقسیم بر
EPS پیشبینی شده استفاده شده است.قلمرو زمانی این پژوهش دوره 5 ساله از ابتدای سال 88 تا پایان سال 92 در نظر گرفته شده و نمونه پژوهش شامل 133 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. به منظور انجام تحلیل- های آماری از رگرسیون چند متغیره استفاده شده است و از 10 متغیر کنترلی نیز در مدلها استفاده شده است. نتایج
حاصل از پژوهش نشان داد که دقت پیشبینی سود با کارایی سرمایهگذاری رابطه مثبت و با سرمایهگذاری کمتر از حد و سرمایهگذاری بیش از حد رابطه منفی دارد 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relation between Earnings Forecast Accuracy and Investment Efficiency

نویسندگان [English]

  • Yahya Hassas Yeganeh 1
  • Mohammad Marfou 2
  • Masoomeh Naqdi 3
1 Professor of Accounting, Allameh Tabataba’i University,Tehran, Iran
2 Assistant Professor of Accounting, Allameh Tabataba'i University,Tehran, Iran
3  Master of Accounting, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran, (Corresponding Author)
چکیده [English]

Earnings forecast accuracy can affect investment efficiency. We expect that an increase in earnings forecast accuracy will result in an increase in investment efficiency and a decrease in both over-investment and under-investment. The purpose of this study is to examine the relation between management earnings forecast accuracy and investment efficiency. Following the literature, we use the deviation from the expected level of investment considering the growth opportunities, as the measure of investment efficiency. To examine the hypotheses, we identify a sample of 133 firms listed on Tehran Securities and Stock Exchange during the period of 2009-2013.Regression analysis is used to examine the hypotheses and 10 control variables (size, ROA, Tobin’s Q, sales growth, leverage, stock return, forecast horizon, stdev. Stock returns, stdev. ROA and stdev. I) are used in the regression models. Findings suggest that there is a positive relationship between earnings forecast accuracy and investment efficiency and there is a negative relationship between earnings forecast accuracy and over-investment. In case of under-investment the relation is not strong. The results of examining hypotheses indicate that an increase in earnings forecast accuracy results in an increase in investment efficiency and a decrease in over-investment. Regarding the under-investment, no strong relation was found between earnings forecast accuracy an under-investment.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Forecast Accuracy
  • Investment efficiency
  • Over-Investment
  • Under-Investment
منابع
انواری رستمی، علیاصغر؛ تجویدی، الناز؛ جهانگرد، میثم. ) 1394 (. تاثیر ساختار سرمایه و پاداش هیئت مدیره بر کارایی سرمایهگذاری. پژوهشهای تجربی حسابداری، 18 ،
129 - 109 .
ثقفی، علی، و عرب مازار، مصطفی. ) 1389 (. کیفیت گزارشگری مالی و ناکارایی سرمایه- گذاری. مجله پژوهشهای حسابداری مالی، 6 ، 20 - 1 .
ثقفی، علی، و معتمدی، مجید. ) 1390 (. رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی سرمایه-گذاری در شرکتهای با امکانات سرمایهگذاری بالا. مجله پژوهشهای حسابداری
مالی، 4 ، 14 - 1 .

خالقی مقدم، حمید؛ رحمانی، علی ) 1382 (. سودمندی اقلام صورتهای مالی غیر از سود در پیشبینی سود. فصلنامه مطالعات حسابداری، شماره 1 ص 142 - 109
خدائی، محمد، و یحیایی،منیره. ) 1389 (. بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و کارایی سرمایهگذاری در بورس اوراق بهادار تهران. مجله حسابداری مدیریت، 5 ، 15 -
1 .
خدامیپور، احمد؛ حسینی نسب، حجت؛ حیاتی، حسین. ) 1394 (. بررسی تاثیر خطای پیشبینی سود دوره قبل بر واکنش بازار به پیشبینی سود مدیریت و انواع مختلف مدیریت سود. دانش حسابداری، 21 ، 108 - 83 .
رحمانی، علی؛ حیاتی، نهاله. ) 1395 (. تاثیر دقت برآوردی پیشبینی سود مدیران بر رانش پس از اعلان سود. دانش حسابداری، 24 ، 40 - 7 .
سامی، منیژه؛ مهرمنش، حسن؛ ترکی، لیلا ) 1392 (. بررسی تاثیر اخبار پیشبینی سود روی هزینه سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. مجله تحقیقات
بینالمللی علوم کاربردی و بنیادی، شماره 4 .
فروغی، داریوش، و صادقی، محسن. ) 1389 (. رابطه محافظهکاری و کارایی سرمایه گذاری در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه مطالعات حسابداری،
27 ، 158 - 139 .
گودرزی، احمد؛ بابازاده شیروان، هانی. ) 1394 (. بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگریمالی و سررسید بدهیها با کارایی سرمایهگذاری در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، 27 ، 117 - 105 .
رابطه دقت پیشبینی سود با کارایی سرمایه گذاری 65  مرفوع، محمد. ) 1385 (. رابطه اعضای غیرموظف هیات مدیره و سرمایهگذاری نهادی با پیشبینی سود شرکته.ا پایاننامه کارشناسی ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی.
هاشمی، عباس؛ صمدی، سعید؛ هادیان، ریحانه. ) 1393 (. اثر کیفیت گزارشگری مالی و سررسید بدهی بر کارایی سرمایهگذاری. مطالعات تجربی حسابداری مالی، 44 ، 143 -
117 .
Baik, B., Farber, D. D., and Lee, S. (2011) CEO Ability and Management Earnings Forecasts. Contemporary Accounting Research, 28, 1645–1668.
Felleg, R. (2015), Market Reactions to Management Earnings Forecasts. The Maastricht University.
Gan, H. (2015). CEO Managerial Ability, Corporate Investment Quality, and the Value of Cash, Available at http://scholar scompass.vcu.edu/etd.
Goodman, T. H., Shroff, N., Neamtiu, M., and and White, H. D. (2014). Management Forecast Quality and Capital Investment Decisions. The Accounting Review, 89, 331-365.
Hirst, D. E., Koonce, L., and Venkataraman, S. (2008). Management Earnings Forecasts: A Review and Framework. Accounting Horizons, 22, 315-338.
Karageorgiou, G., and serafeim, G. (2014). Earnings Guidance- Part of the future or the Past? KKS advisors, Generation Foundation.
Lara, J. M., Osma, B. G., and Penalva, F. (2010). Accounting Conservatism and Firm Investment Efficiency. Journal of Accounting and Economics, Forthcoming.
Verdi, R. S. (2006). Financial Reporting Quality and Investment Efficiency. Available at SSRN: http://ssrn.com/abstract=930922