آزمون تجربی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

یکی از تورشهای رفتاری شناخته شده در مالی رفتاری، پدیدة رفتارجمعی است. این پدیدة رفتاری به معنای
صرفنظر کردن آگاهانه از اطلاعات و تحلیلهای شخصی توسط سرمایهگذاران و اقدام به تقلید و تبعیت از رفتار
دیگر سرمایهگذاران یا رفتار کل بازار میباشد. این پژوهش با استفاده از اطلاعات مبادلات سهام در بورس اوراق
بهادار تهران و با به کارگیری مدلهای مبتنی بر پراکندگی مقطعی بازده سهام شرکتها و مدل مبتنی بر بتا در
ساختار فضای حالت، پدیدة رفتار جمعی را به طور تجربی مورد آزمون قرار میدهد. دورة زمانی بررسی، از
ابتدای سال 4831 تا پایان سال 4831 با استفاده از مشاهدات هفتگی بازده و حجم مبادلات میباشد که در مجموع
شامل 24،442 مشاهده بوده است. نتایج پژوهش نشان میدهد که سرمایهگذاران غالباً از استقلال عمل در اتخاذ
تصمیمات سرمایهگذاری برخوردار نبوده و تبعیت از تصمیمات دیگران را به اتخاذ رویکرد مستقل ترجیح
می دهند که به معنی تأیید پدیدة رفتار جمعی در بورس اوراق بهادار تهران میباشد. افزون بر آن، ارزیابی توان
مقایسهای مدلهای مختلف نشان میدهد مدل مبتنی بر بتا در مقایسه با مدلهای مبتنی بر پراکندگی بازده از توان
توضیحدهندگی بالاتری در تبیین پدیدة رفتار جمعی برخوردار است.
مالی رفتاری، رفتار جمعی، پراکندگی مقطعی بازده، مدل فضای حالت، بورس اوراق بهادار
تهران.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

An Empirical Investigation of Herd Behavior: Evidence from TSE

نویسندگان [English]

  • Mohamad Arab mazar yazdi
  • Ahmad Badri
  • AFSHIN Azizian
چکیده [English]

 

Herding behavior is among the most noticed biases in behavioral finance. This bias implies that investors unknowingly neglect personal information and analyses; instead they tend to follow other investors or the whole market. Using Tehran Exchange stocks transactions data, this study empirically examines herding behavior in this market. Two models based on cross-sectional deviation of stock returns and another model based on beta in state-space structure are utilized in our research. The sample covers 21,112 weekly returns and transaction volumes observations from April 2005 to April 2011. Our findings indicate that participants often lack independent investment decisions; i.e. they prefer following other investors’ decisions to taking an independent approach. This confirms that herding behavior exists in Tehran Stock Exchange. Moreover, evaluating comparative power of our three models suggests that the model based on beta is more powerful in explaining herding behavior than the other model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Behavioral Finance
  • Herding behavior
  • Cross-sectional Deviations of Returns
  • State-Space model
  • Tehran Stock Exchange