مدیریت سود و رفتار سرمایه گذاری واحدهای تجاری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه الزهرا

چکیده

مخارج سرمایه ای برای موفقیت شرکت ها با ارزش و مهم تلقی می شود. زیرا وضعیت و میزان این مخارج بیانگر
وضعیت شرکت در آینده می باشد. این گونه تصمیمات اغلب تعهدات مالی عمده ای ایجاد می کند که با خط
مشیها و سیاستهای بلندمدت سازمان ها و تصمیمات مدیر درباره نوع و میزان مدیریت سود در ارتباط می باشد.
این تحقیق به بررسی تاثیر مدیریت سود بر رفتار سرمایه گذاری شرکت می پردازد. کیفیت اطلاعات حسابداری
با استفاده از رویه های مدیریت سود مخدوش می شود. اطلاعات حسابداری مبنای تصمیمات درون سازمانی
مدیران است و کاهش کیفیت آنها تبعات مهمی در برخواهد داشت. دوره زمانی پژوهش سالهای 2831 تا 2831
و روش این پژوهش از نوع همبستگی بوده و برای تجزیه و تحلیل داده ها از رگرسیون چند متغیره به روش پنل
دیتا استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان داد، در شرکت های با مدیریت سود جسورانه، فرصت های
سرمایه گذاری در دوره های آتی افزایش می یابد. همچنین شرکت هایی که از رویه های مدیریت سود جسورانه
استفاده می کنند، سطح سرمایه گذاری بیشتری دارند و برای تامین منابع مالی مورد نیاز جهت سرمایه گذاری
بیشتر از تامین مالی خارجی استفاده می کنند. نتایج این پژوهش اهمیت کیفیت اطلاعات حسابداری برای
تصمیمات درون سازمانی را نشان می دهد که می تواند برای تهیه کنندگان اطلاعات و استاندارد گذاران مفید
واقع شود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Earnings Management and Investment Behavior of fimes

نویسندگان [English]

  • Shahnaz Mashayekh
  • Nazanin Bashirimanesh
  • Seyed Samaneh Shahrokhi
چکیده [English]

Capital expenditure for the success of the company is valuable and important. Because the state and amount of the expenditure reflects the company's status in the future. Such decisions are often a major financial commitment that related long-term policies and policy of organizations and management decisions about the type and level of earnings management. This study examines the impact of earnings management on firm investment behavior. information quality using earnings management practices are declined. Decisions of enterprise managers based on this information will include important consequences. The period of this study is 2004 to 2012, and the methodology of this study is correlation and multiple regression analysis used panel data method. The findings show that firms with aggressive earnings management increases investment opportunities in future periods. Also, companies with aggressive earnings management practices have higher levels of investment and more using of external financing. The results of this study show, the quality of accounting information for internal decision is important and it is useful for information providers and standard-setting.

کلیدواژه‌ها [English]

  • investment decisions
  • aggressive earnings management
  • conservative earnings management
  • financing  Assistant Professor of Accounting - Alzahra University 
عرب مازار یزدی، محمد و طالبیان، محمد ) 6251 (. کیفیت گزارشگری مالی، ریسک اطلاعاتی
و هزینه سرمایه. فصلنامه مطالعات حسابداری، نشریه دانشکده حسابداری و مدیریت، دانشگاه
- . علامه طباطبایی، شماره 36 . صص 6 20
.3 مجتهدزاده ویدا و فاطمه احمدی ) 6255 (، "کیفیت سود، اطلاعات حسابداری و مخارج
- . سرمایه ای". پیشرفتهای حسابداری. شماره 6 پیاپی 6. صص 610 641
.2 مدرس، احمد و جمال محمدی ) 6255 (، "بررسی تاثیر مدیریت سود در تصمیمات
سرمایهگذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراقبهادار تهران". ماهنامه بورس. شماره
- . 51 . صص 43 24
.4 مرادی، جواد و غلامرضا احمدی ) 6250 (، "تعیین عوامل موثر بر رفتار سرمایه گذاری
شرکت ها در عرصه بازارهای ناقص". پژوهشهای حسابداری مالی. شماره 2 پیاپی 5. صص
- .631 621
.1 مشایخی بیتا، محمد اسماعیل فدایی نژاد و راحله کلاته رحمانی ) 6255 (، "مخارج سرمایه ای،
- . اقلام تعهدی و بازده سهام". پژوهش های حسابداری مالی. شماره 6 پیاپی 2 صص 53 11
.1 هاشمی، سید عباس، محسن صادقی و افسانه سروش یار ) 6255 (، "ارزیابی نقش کیفیت سود
بر الگو، شیوه تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق
- بهادار تهران". فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی، سال دوم، شماره 1. صص 33. 6
7. Bar-Gill, O., and L. Bebchuk. (2003). Misreporting corporate performance.Working paper, Harvard University.
8. Dechow, P., R. Sloan, and A. Sweeney. (1995). Detecting earnings management. The Accounting Review 225-70: 193.
9. Kedia, S., and T. Philippon. (2009). The economics of fraudulent accounting. Review of Financial Studies.Forthcoming.
10. Wang, T. (2006). Real investment and corporate securities fraud. Working paper, University of Minnesota.
11. McNichols,M.F and s.R Stubben, (2008). Does Earnings Management Affect Firms’ Investment Decisions?, The Accounting Review Vol. 83, No. 6. pp. 1571–1603
12. Li Feng, (2011). “Earnings Quality Based on Corporate Investment Decisions,” Journal of Accounting Research. Vol. 49, Issue No. 3, 721-752.
13. Ramadan (2012), “Earnings management and investment behavior: the case of Jordan”. International journal of academic research. Vol 4. No 2. pp 38-45
14. Verdi,R.(2006). Financial reporting quality and investment efficiency. Unpublished PhD Dissertation, Faculties of the University of Pennsylvanian in partial fulfillment, OR Working paper,Available at SSRN://WWW.SSRN.COM