دوره و شماره: دوره 9، شماره 36، زمستان 1390 
6. رابطه شفافیت و عدم اطمینان نقدشوندگی سهام در بورس اوراق بهادار تهران

صفحه 123-148

حسین کاظمی؛ نظام الدین رحیمیان؛ بنفشه هوایی