نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه اصفهان

2 استادیار گروه اقتصاد دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف از این پژوهش مقایسه محتوای نسبی اطلاعاتی جریان‌های نقد عملیاتی وتأمین مالی صورت جریان نقد سه مرحله‌ای درمقابل پنج مرحله‌ای درجهت تشریح بازده آتی سهام می‌باشد. بازه زمانی پژوهش ازسال 1382تا سال 1388 است. جامعه آماری پژوهش، کلیه شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران بوده؛ که نهایتاً 80 شرکت واجد شرایط دراین مطالعه انتخاب شدند. نوع داده‌ها جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش داده‌های ترکیبی می‌باشد. جهت آزمون فرضیه‌های پژوهش از رگرسیون‌های چند متغیره ازنوع مقید و نامقید استفاده شده است. روش‌های آماری به کاررفته، شامل ضریب تعیین تعدیل شده وآماره والد می‌باشد. نتایج و یافته‌های بدست آمده حاکی از آن است که خالص جریان‌های نقدی عملیاتی، و خالص جریان‌های نقدی تأمین مالی صورت جریان نقد سه‌طبقه ای دارای توان نسبی بیشتری نسبت به صورت جریان نقدپنج طبقه‌ای جهت پیش‌بینی بازده آتی سهام می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Comparison of Relative Informational Content of Three Section and Five Section Cash-flow Statement in Explaining Future Stock Return of Listed Companies in Tehran Securities and Exchange (TSE)

نویسندگان [English]

 • D foroghi 1
 • S.A hashemi 1
 • H amiri 2
 • S zafari

چکیده [English]

The main purpose of this research is to compare the relative informational content of operating and financing cash flows of three and five section cash flow statement in explaining future stock return. The time range of research is companies cash flow statements between 1382-1388. The population of research is all companies Listed in Tehran Securities and exchange, from which, a sample of 80 Iranian listed firms was chosen. The type of data needed for hypotheses testing is Pooling-Data. Unrestricted and restricted regressions were utilized to test the hypotheses. The statistical methods used consist of adjusted- R² and Wald-test statistic. Findings indicate that both operating and financing cash flow of 3-section cash flow statement have more relative informational content than the operating and financing cash flow of 5-section cash flow statement in predicting future stock return.                        
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • : Three Section Cash Flow Statement
 • Five Section Cash Flow Statement
 • stock return
 • Restricted Regression
 • Wald Test
 1. انوای رستمی، علی اصغر؛ یداله تاری وردی (1389). « نحوه‌ی ارائه‌ی برتر صورت جریان وجوه نقد ازدیدگاه گروه‌های مختلف در ایران». فصلنامه تحقیقات حسابداری و حسابرسی 2  (7):16 -1.
 2. پورحیدری، امید؛ مهدی ناظمی اردکانی؛ امیر محمدی (1388). «بررسی مقایسه‌ای توانایی پیش‌بینی اطلاعات  صورت جریان وجوه نقدبه روش مستقیم وروش غیرمستقیم». فصلنامه بررسیهای حسابداری و حسابرسی16 (57):32-17.
 3. ظریف فرد؛ احمد و امین ناظمی(1384). بررسی نقش عدم کارایی احتمالی بازار در روابط بین متغیرهای حسابداری و قیمت و بازده سهام شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران. مجله علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز. دوره بیست و دوم؛ شماره 2.
 4. رحمانی، علی؛ فرشته سعیدی (1387). «ارزیابی عملکرد مدل‌های لاجیت در پیش‌بینی بازده سهام». فصلنامه بورس اوراق بهادار تهران 1 (2):85-43.
 5. رهنمای رودپشتی، فریدون؛ قدرت اله طالب نیا؛ روح اله سلیمانی‌فر (1388). «بررسی رابطه بین وجوه نقد ناشی از فعالیت‌های تامین مالی وبازده سهام درشرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران». فصلنامه بورس اوراق بهادار2 (8): 89-65.
 6. قائمی، محمد حسین و سعید طوسی.(1385). بررسی عوامل موثر بر بازده سهام عادی شرکت‌های پذیرفته شده دربورس اوراق بهادار تهران. مجله پیام مدیریت 2(18):175-159.
 7. کمیته فنی سازمان حسابرسی(1386). استانداردهای حسابداری.، تهران، سازمان حسابرسی.
 8. نوروش، ایرج و علی سعیدی.(1384). بررسی برتری سود جامع نسبت به سود خالص برای ارزیابی عملکرد شرکت. فصلنامه بررسی‌های حسابداری و حسابرسی 12 (39):97-121.
 9. Ali. A. (1994) «The Incremental Informational Content of Earning, Working from Operation and Cash-flows». Journal of Accounting research32 (1): 61-74.
 10. Clinch, G.; Sidhu, B. and Sin, S (2002). « The Usefulness of Direct and Indirect Cash Flow Disclosures» .Review of Accounting Studies,. 7,: 383-404.
 11. Fama, E. F, K. R. French. (1992).The cross-Section of expected stock return. Journal of finance 47(3):427-465.
 12. Financial Accounting Standards Board (FASB), «Statement of Cash Flows» Statement of Financial Accounting Standards NO. 95(November1987).
 13. Francis. R.N (2010). «The Relative Informational Content of Operating and Financing Cash-Flow in the Proposed Cash-Flow» Statement. Journal of Accounting and Finance50 (2): 829-851.
 14. Holie, D.; Nicholls, C. and Zhao, Q (2011). «Effects of cash flow statement reclassifications pursuant to the SEC’s one-time allowance». Journal of accont. Public Policy 30:570-588.
 15. International Accounting Standards Committee, 2012, International Accounting Standard7, Cash Flow Statement (London, UK).
 16. Nurnberg, Hugo (1993). «In Consistencies and Ambiguities in Cash Flow statcment under FASB statement No. 95». Accounting Horizons 7 (2):
  60-75.