بررسی تأثیر انجام همزمان خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی بر استقلال حسابرس از دیدگاه دانشگاهیان و تحلیل گران بورس اوراق بهادار

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه ولی عصر رفسنجان

2 عضو هیات علمی دانشگاه بجنورد

چکیده

چکیده 
     عدم موضع‌گیری مناسب حسابرسان مستقل  در گزارش­های حسابرسی، منجر به انتقادات اساسی از حرفه­ی حسابرسی در دنیا و افشای نواقص حرفه (در جهت حفظ منافع سهامداران و ذینفعان) شده است. در این زمینه، حسابرسان نه تنها باید به واقع مستقل باشند بلکه باید در رسیدگی و اعتباردهی راجع به صورت‌های مالی نیز مستقل به نظر آیند. با توجه به اهمیت استقلال، در این تحقیق به بررسی تأثیر انجام همزمان خدمات حسابرسی و خدمات غیر حسابرسی بر استقلال حسابرس پرداخته شد. همچنین تأثیر میزان خدمات غیرحسابرسی و نظارت یک نهاد مطمئن بر انجام همزمان خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی و نیز تفکیک وظایف مؤسسات حسابرسی، بر استقلال بررسی شده است. جهت گردآوری داده‌های مورد نیاز از ابزار پرسشنامه استفاده شده که آن را در اختیار دانشگاهیان و تحلیلگران بورس قرار داده تا پاسخ‌شان را در رابطه با این امر ارائه دهند. به منظور جمع آوری اطلاعات پرسش نامه که در آن از طیف لیکرت استفاده شده، و بررسی فرضیات، آزمون نسبت به کار برده شده و از نرم افزار Minitab استفاده گردیده است. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل‌های لازم مشخص نمود چنانچه انجام خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی توسط دو گروه مجزا در موسسات حسابرسی صورت گیرد و یا تحت نظارت یک نهاد مطمئن باشد، استقلال حسابرس خدشه دار نخواهد شد و اینکه میزان خدمات غیرحسابرسی و همچنین انجام همزمان خدمات حسابرسی و غیرحسابرسی بر استقلال حسابرس تأثیر دارند

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Study of Simultaneous Performance of Audit and Non-Audit Services on Auditor Independence from the Viewpoint of Academics and Stock Exchange Analysts

نویسندگان [English]

 • A ansari 1
 • N kamali kermani 2
 • A talebi najaf abadi
چکیده [English]

Failure of audit reports has recently leaded to fundamental criticisms toward auditing profession and the magnifying of profession defects (in order to stakeholders’ value protection). In this field, auditor not only intrinsically should be independent, , but also they should seem independent in auditing and attesting about financial statements. Considering the importance of independence, this paper simultaneous investigates the influence of performing audit and non-audit services on auditor independence.
Also, the influence of non-audit services and a reliable organization supervision on simultaneous performing of audit and non-audit services and also auditing separation of duties on independence has been studied. Questionnaire tool was used for gathering required data and questionnaires were distributed between academics and stock analyzers. For gathering information from questionnaire, in which Likert spectrum was used for analysis, and testing hypotheses, proportion test and Minitab software were used.
Research findings reveal that if audit and non-audit services were performed by two different groups of auditors, or if they were performed under supervision of a reliable supervisory organization, the impairment of auditor independence won't happen and the level of non-audit services and also the simultaneous performance of audit and non-audit services has no effect on auditor independence.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Auditor Independence
 • Audit Services
 • Non-Auditing Services
 • Conflict of Interests
 1. بازرگان، عباس، سرمد، زهره؛ الهه، حجازی، 1379، روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران، نشر آگه.
 2. بیانیه مفاهیم استقلال: چارچوب نظری استقلال حسابرس، 1380، هیئت استانداردهای استقلال، فصلنامه­ی حسابرسی، ترجمه­ی موسی بزرگ اصل، سال سوم، شماره­ی 13، صص 78-72.
 3. حافظ نیا، محمدرضا، 1377، مقدمه‌ای بر روش تحقیق در علوم انسانی، انتشارات سمت: چاپ اول، ص 129.
 4. مهربانی، حسین، 1384، بررسی اثر خدمات و میزان حق الزحمه‌های غیرحسابرسی موسسات حسابرسی بر درک استقلال، پایان نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران.
 5. میگز و دیگران، 1375، اصول حسابرسی1، ترجمه‌ی عباس ارباب سلیمانی و محمود نفری، انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه شماره 87.
 6. میگز، والتربی، ری ویتنگتون، کرت پینی، رابرت اف میگز، 1375، اصول حسابرسی 2، ترجمه­ی عباس ارباب سلیمانی و محمود نفری، انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه شماره 105.
 7. نیکخواه آزاد، علی، 1377، بیانیه­ی مفاهیم بنیادی حسابرسی، انتشارات سازمان حسابرسی، نشریه­ی شماره­ی121.
  1. Agaser, G.M., and T.S. Doupnik, 1991, “Perceptions of Auditor Independence: A cross-cultural Study”, International Journal of Accounting. 6:220-237.
  2. Antle, R., griffin, P. A., Teece, D. J. and Williamson, O. E. (1997), An Economic Analysis of Auditor Independence for a Multi-Client, Multi-Service public Accounting firm, Berkeley, ca: The law Q Economics Consulting Group Inc.
  3. Arrunada, B. (1999), The Economics of Audit Quality: Private Incentives and The Regulation of Audit and Non-Audit Services, Dordrecht, The Netherland: Kluwer Academics Publishers artley, R.V. and Ross, T.L. (1972). “MAS and Audit Independence: An Image Problem”, Journal of Accountancy, November, pp. 42-51.
  4. Beattie, V. and Fearnley, S. (1998), “Audit Market Competition: Auditor Changes And the Impact of Tendering”, British Accounting Review, Vol. 30, pp. 261-289.
  5. Brandon, D. M., Crabtree, A. D. and Maher, J. J. (2004), “Non-Audit Fees, Auditor Independence and Bond ratings”, Auditing: A Journal of Theory & Practice, Vol.23, no.2, pp.89-103
  6. Chung, H, and S.kallapur, 2003, Client Importance, non-audit services, and abnormal accruals, the Accounting Review, 78(4):931-955.
  7. Flint, D. (1988), Philosophy and Principles of Auditing: An Introduction, London: Macmillan Education Ltd
  8. Geiger, M.A. and Rama, D.V. (2003), “Audit Fees, Non-Audit Fees, and Auditor reporting on Stressed companies”, A Journal of Practice and Theory, Vol. 22, no.2, pp. 53-69.
  9. Glezen, G. W. and J.A. Millar (1985). “An Empirical Investigation of Stockholker Reaction to Disclosures Required by ASR No. 250”, Journal of Accounting Research vol. 23, Autumn, pp. 859-870.
  10. Goldman, A. and Barlev, B. (1974), “The Auditor-firm Conflict of Interests: its Implications for Indepedence”, The Accounting Review, October, pp. 707-718.
  11. Gul, F. A. (1989), “Bankers” perceptions of factors effecting auditor independence”,  Journal of Accountign, Auditing and Accountability, vol. 2, no.3, pp. 162-173.
  12. Gul, F.A. and Yap, T.H. (1984), “The Effects of Combined Audit and Management Services on Public Perception of Auditor Independence in Developing Countries: The Malaysian case”, The International Journal of Accounting Education and Research, Vol. 20, no. 1, pp. 95-108
  13. Hillison, W. and M.Kennlly (1988), “The Economics of Non-Audit Services”, Accounting Horizons, Vol. 2, no.3, pp.32-40.
  14. Karbhari, Y. and M. Sori, Z. (2003), “Corporate Governance Structure in Malaysia”, The Alliance: Quarterly Bulletin of The Alliance of Approved Company Secretaries”, March, pp. 10-11.
  15. Kinney W.R.Jr 1999, “Auditor Independence: A Lourdensome constraint or care value?” Accounting Horizons.13 March 1999, p.p 69-75.
  16. Lennox, C.S. (1999), “Non-Audit Fees, Disclosure and Audit Quality”, European Accounting Review, vol. 8, no. 2, pp. 239-252
  17. Lisemen, S.,J. Weil, and M. Schroeder, 2002, “Accounting Debacles Spark calls for change, Heres the Rundown”, The wall street Journal, February 6,2001.p.1.
  18. Mckinley, S., K. Paney and P.Reckers, 1985, “An Examination of the Influence of CPA Firm Type, Size, and MAS provision on Loan Officer Decisions and perceptions”. Journal of Accounting Research Autumn: (887-910).
  19. Mikol, A. and Standish P. (1998), “Audit Independence and Non-Audit Services: a Comparative Study in Differing British and French perspectives”, The European Accounting Review, vol. 7, no. 3, pp. 541-569.
  20. Mitchel, A., Sikka, P. Puxty, A and Wilmott, H. (1993), A Better Future for Auditing, London: Univesity of East London
  21. Palmrose, Z. V. (1988), "An Analysis of Auditor litigation and Audit service Quality", Accounting Review, Vol. 63, PP. 55-73.
  22. Reiter, S.A., P. Williamse, 1995 “the independence Wars and Systems of protessions” School of Management, Binghamton University, New York, B, 902-6015.
  23. Swanger, S.L. and Chewning, E.G. (2001), “The effect of internal audit outsourching on financial analysts’ perceptions of External Auditor Independence”, Auditing: A Journal of Practice and Theory, vol. 20, no. 2, pp. 115-129.

Teoh, H.Y. and Lim, C.C. (1996), “An Empirical Study of the Effects of Audit Committees, Disclosure of Non-Audit Fees, and other Issues on Audit Independence: Malaysian evidence”, Journal of International Accounting, Auditing & Taxation, vol. 5, no. 2, pp. 231-248