بررسی رفتار مدیران شرکت ها در پیش بینی سود سالیانه

محمد حسین قائمی؛ طاهر اسکندرلی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1391، ، صفحه 53-75

چکیده
  در این مقاله رفتار مدیران شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در پیش بینی سودسالیانه مورد مطالعه قرار می گیرد. مطابق مقررات پیش بینی سود سالیانه برای شرکت های پذیرفته شدهدر بورس اوراق بهادار الزامی است ولی جرائم و محدودیتی برای انحراف ارقام پیش بینی شده از سودواقعی، صریحاً مطرح نشده است. در این پژوهش سو گیری مدیران در پیش ...  بیشتر

پیش بینی سود با استفاده از مدل مبتنی بر تغییرپذیری و چسبندگی هزینه

حمید خالقی مقدم؛ فاروق کرمی

دوره 6، شماره 23 ، مهر 1387، ، صفحه 19-41

چکیده
  تحقیق حاضر به بررسی قدرت مدل پیش بینی سود مبتنی بر تغییرپذیری و چسبندگی هزینه در مقایسه با دیگر مدلهای پیش بینی سود می پردازد. چسبندگی هزینه به این معنی است که نسبت کاهش هزینه ها هنگام کاهش فروش کمتر از نسبت افزایش هزینه ها در هنگام افزایش فروش است. در واقع هزینه ها روبه پایین خاصیت چسبندگی دارند. در این پژوهش، جهت انجام تجزیه و تحلیل ...  بیشتر

ارزیابی متغیرهای موثر بر اعتبار پیش بینی سود توسط مدیریت

محسن خوش طینت؛ مرتضی اکبری

دوره 5، شماره 19 ، مهر 1386، ، صفحه 21-49

چکیده
  بسیاری از تغییرات قیمت سهام در بازار سرمایه تحت تاثیر اطلاعات مختلف و متنوعی است که از سوی شرکتها به بازار ارائه میشود. برخی از این اطلاعات منشاء پیش بینی و برآورد دارند، لذا صحت و سقم (اعتبار) این پیش بینی ها مورد سوال خواهد بود. یک مشکل با اهمیت که غالب مدیران شرکتها با آن روبرو هستند این است که اعتبار پیش بینی آنها از سود، در بازار ...  بیشتر

رابطه درصد اعضای غیرموظف در ترکیب هیئت مدیره و سرمایه گذاران نهادی با پیش بینی سود شرکتها

صابر شعری؛ محمد مرفوع

دوره 5، شماره 17 ، فروردین 1386، ، صفحه 63-104

چکیده
  افشای اطلاعات در شرکتهای مختلف تفاوت های قابل توجهی دارد. شناسایی عوامل موثر بر تصمیمات مربوط به افشای اطلاعات توسط مدیریت، موضوعی است که میتواند برای سیاستگذاران بازار،  جامعه تجاری و دانشگاهیان مفید باشد. یکی از انواع اطلاعاتی که شرکت ها افشا مینمایند،  پیش بینی سود است. حاکمیت (راهبری) شرکتی عاملی است که میتواند موجب  بهبود ...  بیشتر

مقایسه دقت پیش بینی سود توسط مدیریت با سری های زمانی باکس-جنکینز

سید مجید شریعت پناهی؛ قاسم قاسمی

دوره 3، شماره 11 ، مهر 1384، ، صفحه 209-225

چکیده
    در این تحقیق تلاش محقق بر این است که برای پیش بینی EPS شرکتها، مشهورترین روش های پیش بینی را در مقایسه با پیش بینی های مدیریت در بودجه شرکتها مورد مقایسه قرار دهد. بدین منظور از بین روش های گوناگون پیش بینی، مشهورترین آنها (روش باکس-جنکینز) انتخاب و برمبنای روشهای اقتصاد سنجی، مدل مناسب برازش میشود. بدیهی است براساس روشهای صحت سنجی ...  بیشتر

میزان عدم صحت پیش بینی سود شرکتها در عرضه اولیه

حمید خالقی مقدم؛ محمود بهرامیان

دوره 3، شماره 10 ، تیر 1384، ، صفحه 1-28

چکیده
  شرکتها در زمان پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار موظف به اعلام سود پیش بینی شده شرکت میباشند. سرمایه گذاران از این اطلاعات برای تصمیمات آنی خود بهره میگیرند. افت سود پیش بینی بسیار حائز اهمیت است چرا که به نظر میرسد یک معیار برای بازده بلند مدت سهام باشد. در این تحقیق، دقت سود پیش بینی شده شرکتهایی که به تازگی در فهرست شرکتهای پذیرفته ...  بیشتر

سودمندی اقلام صورت های مالی غیر از سود در پیش بینی سود

حمید خالقی مقدم؛ علی رحمانی

دوره 1، شماره 1 ، فروردین 1382، ، صفحه 109-142

چکیده
  این مقاله با اتخاذ رویکرد پیش بینی سود، به ارائه شواهد تجربی در خصوص توان پیش بینی اقلام صورت های مالی میپردازد. نتیجه ی اکثر تحقیق های انجام شده این است که رفتار سود از فرایند گشت تصادفی پیروی میکند و تغییرات سود قابل پیش بینی نیست. این مقاله نتایج تحقیقی را نشان میدهد که براساس آن، با استفاده از مدل های لاجیت، محتوای اطلاعاتی متغییرهای ...  بیشتر