نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

 
در این تحقیق تلاش محقق بر این است که برای پیش بینی EPS شرکتها، مشهورترین روش های پیش بینی را در مقایسه با پیش بینی های مدیریت در بودجه شرکتها مورد مقایسه قرار دهد. بدین منظور از بین روش های گوناگون پیش بینی، مشهورترین آنها (روش باکس-جنکینز) انتخاب و برمبنای روشهای اقتصاد سنجی، مدل مناسب برازش میشود. بدیهی است براساس روشهای صحت سنجی و آزمونهای اقتصاد سنجی، مدل فوق بایستی تایید گردد. در این حالت مدلی مناسب برای پیش بینی به دست آمده است. سپس به وسیله آزمون مجموع رتبه ای ویلکاکسون، پیش بینی مدل در کنار پیش بینی مدیریت قرار گرفته و با محاسبه انحراف آنها از EPS واقعی، به لحاظ نزدیکی به واقعیت، مورد قضاوت قرار میگیرد.
نتایج حاصل از این تحقیق گویای آن است که EPS اعلام شده توسط مدیریت در بودجه شرکتها از پیش بینی EPS به وسیله مدلهای سری باکس-جنکینز به مراتب به واقعیت نزدیکتر میباشد. به بیان روشن تر، EPS اعلام شده در بودجه شرکتها توسط مدیران، همچنان از دقتی فراتر از بهترین مدل های پیش بینی  سری های زمانی برخوردار می باشد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

A Comparative Examination of Management Forecasts and Box­ Jenkins Forecasts of Earning

نویسندگان [English]

  • Seyed Majid Shariatpanahi 1
  • Ghasem Ghasemi 2

چکیده [English]

In this research the investigator tries to predict the companies’ EPS by comparing the most famous forecast with management foresees companies’ budget. For this goal, among different types of forecasting methods, the most famous of them (Box-Jenkins method) is chosen and based on economic evaluation methods, appropriate model will be suited. It is clear that as per correctness test methods and evaluation tests the above mentioned model should be confirmed. In this manner a suitable forecasting model shall be obtained. Then, by Wilkinson rank sum test, the suited forecast model with management forecast will be situated along each other and by calculating their deviation from real EPS from the point of closing to the reality will be judged.
The result of this research shows that the EPS mentioned by management in the companies’ budget is closer to reality than the EPS foresee by Box­ Jenkins time series model. In more clear word, the declared EPS by manager is more real compare to the best time series forecast models.