نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد حسابداری

چکیده

شرکتها در زمان پذیرفته شدن در بورس اوراق بهادار موظف به اعلام سود پیش بینی شده شرکت میباشند. سرمایه گذاران از این اطلاعات برای تصمیمات آنی خود بهره میگیرند. افت سود پیش بینی بسیار حائز اهمیت است چرا که به نظر میرسد یک معیار برای بازده بلند مدت سهام باشد.
در این تحقیق، دقت سود پیش بینی شده شرکتهایی که به تازگی در فهرست شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران قرار گرفته اند، آزمون میگردد و خطای پیش بینی ها به چهار شیوه ی آماری خطای پیش بینی (FE)، خطای مطلق پیش بینی(AFE)،  مجوز خطای پیش بینی (SQFE) و خطای فوق العاده (SUP) محاسبه میگردد.
از آنجا که افشا پیش بینی سود در بازار سهام تهران، اجباری است، در این تحقیق سود پیش بینی و میزان صحت 81 شرکت در شرف پذیرش که طی دوره فروردین 1379 الی اسفند 1381 در فهرست شرکتهای بورسی قرار گرفته، مورد بررسی قرار گرفته اند.
برای بررسی میزان خطای پیش بینی شرکت های انتخابی، از تجزیه و تحلیل آماری به روش رگرسیون استفاده شد و با در نظر گرفتن عوامل گوناگون و تاثیرگذار به ارائه مدل آماری آن ارائه شده، نتایج حاصل نشان داد که سرمایه گذاران توانایی برآورد خطای پیش بینی را در زمان را در زمان درج اولین قیمت سهام شرکت در بورس اوراق بهادار را دارند.
بررسی های انجام شده بر روی میزان تاثیر متغیرهای مستقل بر تطابق پیش بینی ها نشان داد که سه عامل دوره (افق) پیش بینی، شرایط اقتصادی و سابقه فعالیت شرکت در این رابطه قابل تامل است.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

In Accuracy of Management Earning Forecast in IPO Prospectuses

نویسندگان [English]

  • Hamid Khaleghi Moghadam 1
  • Mahmood Bahramian 2

چکیده [English]

Companies going public in Iran include a forecast of next year's profit in their prospectuses. Investors use this information for their future decision. Accuracy of the forecast is crucial because it seems to be a credible signal for long-term performance of stocks.
In  this  study  we  examine  the  accuracy  of  management  profits forecasts contained in prospectuses of companies newly listing on the Tehran Stock Exchange. For that reason four different forecast error metrics, forecast error, absolute forecast error, squared forecast error and superiority of management forecast are considered.
The interesting feature in this paper is the mandatory status of Tehran market for the disclosure of earning forecast in the prospectuses of the companies and the motivation is that there is no previous literature covering forecast earning accuracy. Data set consists of 81 IPOs, which were floated, in the Athens Stock Exchange during March 2000 to February of 2002.
In order to test a number of company specific characteristics, for the accuracy of Tehran IPO management earnings forecasts we conduct a regression analysis .We apply a cross sectional model to explain variations in accuracies but it has very weak significant power. Our results suggest that investors are able to anticipate forecast errors at the time of listings. Investigation on independent variables, influencing the forecast accuracy show that three factors named horizon of the IPO' (HOR), Economic Condition (ECON), Age of Firm (AGE) are significant determinants.