نویسنده = عرب مازار یزدی، محمد
تعداد مقالات: 5
1. قیمت گذاری ریسک غیرسیستماتیک: شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران

دوره 12، شماره 47، پاییز 1394، صفحه 23-46

10.22054/qjma.2015.2535

محمد عرب مازار یزدی؛ احمد بدره ای؛ مریم دولو


2. آزمون تجربی رفتار جمعی سرمایه گذاران در بورس اوراق بهادار تهران

دوره 10، شماره 39، پاییز 1391، صفحه 1-27

محمد عرب مازار یزدی؛ احمد بدری؛ افشین عزیزیان


3. کیفیت گزارش مالی، ریسک اطلاعاتی و هزینه سرمایه

دوره 6، شماره 21، بهار 1387، صفحه 1-30

محمد عرب مازار یزدی؛ سید محمد طالبیان


4. شواهدی بیشتر از روابط تجربی بین سود و جریانهای نقدی

دوره 4، شماره 15، پاییز 1385، صفحه 1-20

محمد عرب مازار یزدی؛ محمد حسین صفرزاده


5. بازده اضافی مدیریت حرفه ای (فعال) به شرکت های سرمایه گذاری

دوره 1، شماره 4، زمستان 1382، صفحه 1-24

محمد عرب مازار یزدی؛ شهناز مشایخ