گزارش های حسابداری
مدل کیفیت اقلام تعهدی با رویکرد الگوریتم مدیریت گروهی داده ها

علی ثقفی؛ قاسم بولو؛ حسینعلی سهرابی ورزنه

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 28 فروردین 1401

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.58242.2219

چکیده
  مطالعه و توسعه معیارهای سنجش کیفیت سود و به طور ویژه کیفیت اقلام تعهدی یکی از موضوعات کلیدی در طی حدود سه دهه اخیر بوده است. ادبیات موضوعی حاکی از این است که معیارهای مبتنی بر رگرسیون خطی، عمدتا دارای خطای بالا بوده و لذا در سالهای اخیر، پژوهشهایی جهت اعمال الگوریتم‌های یادگیری ماشین صورت گرفته است. با این حال، بنیان‌گذاری این الگوریتم‌ها ...  بیشتر

حسابداری مالی
الگوی اندازه گیری کیفیت صورتهای مالی

ایرج دوانی پور؛ قاسم بولو؛ مقصود امیری

دوره 18، شماره 72 ، دی 1400، ، صفحه 1-25

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.44845.2033

چکیده
  هدف این پژوهش، ارائه الگویی برای اندازه گیری کیفیت صورتهای مالی می باشد. برای دستیابی به این هدف ابتدا با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با خبرگان، مجموعه ای از مولفه ها و شاخص های اثرگذار بر کیفیت صورتهای مالی شناسایی شدند و سپس با اجرای دلفی فازی و نظرخواهی از خبرگان و اجرای تحلیل عاملی تاییدی، شاخصهای اثرگذار بر ...  بیشتر

تاثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت ها با توجه به نقش عدم تقارن اطلاعاتی و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی

قاسم بولو؛ محمد مرفوع؛ آرین قهرمانی

دوره 17، شماره 68 ، دی 1399، ، صفحه 33-65

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.39721.1957

چکیده
  هدف تحقیق حاضر تبیین تأثیر کیفیت اطلاعات حسابداری بر هزینه حقوق صاحبان سهام شرکت‌ها و بررسی نقش تعدیلگر عدم تقارن اطلاعاتی و نقش تعدیلگر همزمان این متغیر و قابلیت مقایسه صورت‌های مالی در این بستر است. قلمرو زمانی این پژوهش برای دوره 5 ساله از ابتدای سال 1392 لغایت پایان سال 1396در نظر گرفته شده است و نمونه پژوهش شامل 91 شرکت پذیرفته شده ...  بیشتر

الگوی مفهومی رتبه‌بندی اوراق به پشتوانه دارایی در بازار سرمایه ایران

قاسم بولو؛ امیر عباس صاحبقرانی؛ سیده محبوبه جعفری

دوره 15، شماره 60 ، دی 1397، ، صفحه 61-76

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2019.9952

چکیده
  در سالهای اخیر بازار سرمایه نقش بهسزایی را در تامین مالی دولت و بخش خصوصی ایفا نموده و ابزارهای متنوعی را به این منظور ارائه نموده است که این ابزارها عمدتاً به پشتوانه داراییهای یک بنگاه شکل گرفته و در 2 طبقه کلی شامل اوراق به پشتوانه دارایی و اوراق بر مبنای دارایی جای میگیرد، از سوی دیگر بنابر الزام نهاد ناظر بازار سرمایه مبنی بر رتبهبندی ...  بیشتر

بررسی تأثیر گشتاورهای مرتبه بالاتر بر بازده آتی سهام با استفاده از مدل فاما – مکبث

جواد شکرخواه؛ قاسم بولو؛ محمد حقیقت

دوره 14، شماره 56 ، دی 1396

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.19315.1554

چکیده
  در چارچوب مدل قیمت‌گذاری دارایی‌های سرمایه‌ای اثر تمامی عوامل مؤثر بر بازده مورد انتظار، در بتا خلاصه می‎شود. واقعی نبودن بسیاری از مفروضات این مدل، زمینه توسعه و گسترش مدل‌های قیمت‌گذاری دیگری را فراهم ساخت که هریک، به نوبه خود با نقض یکی از مفروضات یادشده، منجر به توسعه مدل‌های جدیدی گردید. از جمله مباحث نوین و مطروحه در این ...  بیشتر

دقت پیش‌بینی رفتار هزینه‌ها در پیش‌بینی سود شرکت‌های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قاسم بولو؛ زهرا فرجام

دوره 14، شماره 55 ، مهر 1396، ، صفحه 71-92

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2017.11041.1362

چکیده
  آﮔﺎﻫﯽ از دورﻧﻤﺎی ﻋﻤﻠﮑﺮد اﻗﺘﺼﺎدی واﺣﺪﻫﺎی ﺗﺠﺎری، ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران ﺑﺎﻟﻘﻮه و اﻋﺘﺒﺎردﻫﻨﺪﮔﺎن را در اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت اﻗﺘﺼﺎدی ﯾﺎری ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ. ﺗﺼﻤﯿﻢﮔﯿﺮی ﺳﺮﻣﺎﯾﻪﮔﺬاران بر ﻣﺒﻨﺎی ﺳﻮدﻫﺎی ﭘﯿﺶﺑﯿﻨﯽ ﺷﺪه انجام می‌گیرد. لذا دقت این پیش‌بینی‌ها اهمیت دارد. مطالعات اخیر نشان داده‌ که خطای پیش‌بینی هزینه‌ها ...  بیشتر

انعطاف پذیری مالی و تصمیمات ساختار سرمایه در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بهرام محسنی ملکی رستاقی؛ صابر شعری آناقیز؛ علی رحمانی؛ قاسم بولو

دوره 12، شماره 46 ، تیر 1394

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.1882.1093

چکیده
  توانایی شرکت در شناسایی منابع مالی بالقوه داخلی و خارجی، از عوامل اصلی رشد و پیشرفت آن محسوب می شود. هدف اصلی شرکتها، به حداکثر رساندن ثروت سهامداران است و این در حالی است که یکی از عوامل موثر در این امر، ساختار سرمایه شرکت هاست که مستلزم بکارگیری بهینه منابع مالی و کسب بازده متناسب با ریسک های موجود می باشد. از سویی دیگر تحقیقات مختلف ...  بیشتر