نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

3 استاد ، مدیریت صنعتی ، دانشگاه علامه طباطبایی،تهران

4 دانشجوی دکتری رشته حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

چکیده

گزارش پیش‌بینی سود به عنوان یکی از گزارش‌های مهم و موثر در تصمیم‌گیری سرمایه‌گذاران تلقی می‌شود. هدف از این مطالعه ارائه چارچوب گزارشگری پیش‌بینی سود در بازار سرمایه ایران است. برای دستیابی به هدف پژوهش، ابتدا با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با 21 خبره به روش گلوله برفی و استفاده از روش تحلیل تم چارچوب گزارشگری پیش‌بینی سود شناسایی شد. سپس با اجرای روش دلفی فازی و نظرخواهی از 183 خبره با استفاده از پرسشنامه و روش نمونه‌گیری قضاوتی هدفمند چارچوب گزارشگری مورد اجماع قرار گرفت و چارچوب گزارشگری پیش‌بینی سود در بازار سرمایه ایران ارائه شد. جامعه آماری پژوهش، اعضا هیات علمی دانشگاه، شاغلان در سازمان‌های نظارتی، سرمایه‌گذاران، حسابرسان و تهیه‌کنندگان اطلاعات مالی بودند. نتایج پژوهش نشان داد که از 122 تم تفصیلی استخراج شده از طریق تحلیل تم در قالب 6 تم اصلی و 14 تم فرعی، 97 تم تفصیلی، اجماع گروه دلفی را کسب نمودند و به عنوان اجزای چارچوب گزارشگری پیش‌بینی سود شناسایی شدند. عناصر اصلی چارچوب گزارشگری پیش‌بینی سود عبارت است از کلیات، پیش‌زمینه‌ها، مشخصات، پیامدها، چالش‌ها و ارزیابی. یافته‌های این پژوهش می‌تواند راهنمای مناسبی جهت تدوین استانداردهای گزارشگری مالی و اصلاح رویه‌ها و مقررات باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Presenting a Framework for Earnings Forecasts Reporting in The Iranian Capital Market

نویسندگان [English]

  • Mohammad Javad Salimi 1
  • Ghassem blue 2
  • Maghsoud Amiri 3
  • Hamed Zakeri 4

1 Assistant Professor, Department of Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

2 Associate Professor, Department of Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

3 Professor, Department of Industrial Management, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

4 Ph.D Student, Department of Accounting, Allameh Tabataba’i University, Tehran, Iran

چکیده [English]

The Earnings Forecasts report is considered as one of the most important and effective reports in investors' decision making. The purpose of this study is to present Earnings Forecasts reporting framework in Iran's capital market. To achieve the goal of the research, first by studying the theoretical foundations and the background of the research, as well as interviewing 21 experts using the snowball method and using the theme analysis method, Earnings forecasts reporting framework was identified. Then, by implementing fuzzy Delphi method and asking for opinions from 183 experts, a consensus was reached on the reporting framework using a questionnaire and targeted judgmental sampling method and the Earnings Forecasts reporting framework in Iran's capital market was presented. The statistical population of the research was university faculty members, employees in regulatory organizations, investors, auditors and providers of financial information. The research results showed that out of 122 detailed themes extracted through theme analysis in the form of 6 main themes and 14 sub-themes, 97 detailed themes obtained the consensus of the Delphi group and were identified as components of the Earnings Forecasts reporting framework. The main elements of the Earnings Forecasts reporting framework are generalities, antecedents, characteristics, consequences, challenges and evaluation. The findings of this research can be a suitable guide for developing financial reporting standards and modifying procedures and regulations.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Earnings Forecasts
  • Financial Reporting
  • Earnings Forecasts Reporting
  • Fuzzy Delphi Method