نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی

2 استاد گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طبابائی

3 دانشیار گروه حسابداری دانشکده مدیریت و حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

4 استاد گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران،

چکیده

هدف: با توجه به نبود پژوهش جامعی در کشور در راستای ارائه مدلی جهت ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی، پژوهش حاضر بدین موضوع پرداخته و مدلی کاربردی جهت استفاده ذی نفعان از فعالیت‌های کمیته حسابرسی ارائه شده است.

روش: روش پژوهش مورد استفاده در مرحله اول پژوهش استخراج ابعاد، مولفه‌ها و شاخص‌های ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی از منابع نظری پژوهش بوده است. سپس جهت غربالگری شاخص‌ها از روش دلفی فازی استفاده شده و همچنین جهت وزن دهی به هر بعد، مولفه و شاخص از روش تصمیم‌گیری چند معیاره بهترین-بدترین ( BWM) استفاده شده است.

یافته‌ها: مدل به دست آمده در پژوهش حاضر شامل 3 بخش ارزیابی ویژگی‌های فردی اعضای کمیته حسابرسی، ارزیابی فرآیندهای کاری و گزارشگری کمیته حسابرسی و ارزیابی وظایف و مسئولیت‌های آن بوده که مدل نهایی شامل 3 بعد، 13 مولفه و 78 شاخص است.

نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که فرآیندهای کاری و گزارش‌گری کمیته حسابرسی بیشترین وزن را در ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی داشته و ارزیابی جلسات کمیته حسابرسی به عنوان کانون فعالیت‌های کمیته حسابرسی دارای بیشترین اهمیت در بین مولفه‌های ارزیابی عملکرد می‌باشد. همچنین ارتباط مناسب با هیأت مدیره، تأمین منابع کافی برای فعالیت‌های کمیته حسابرسی، وجود منشور مصوب کمیته حسابرسی و نظارت بر کنترل‌های داخلی و گزارش‌گری مالی از حیطه‌های مهم ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی می‌باشد. نتایج پژوهش همچنین نشان‌دهنده وجود شکاف معنادار بین وضعیت موجود ارزیابی عملکرد کمیته حسابرسی و مدل به دست آمده در پژوهش می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Audit committee performance evaluation model: indicators and importance of each

نویسندگان [English]

  • Alireza Javadipour 1
  • jafar babajani 2
  • Ghasem blue 3
  • vajhollah ghorbanizadeh 4

1 Ph.D. in accounting, Faculty of management and accounting, Allameh tabataba’I University, Tehran, Iran,

2 professor of Accounting in department of management and Accounting Allameh tabatabai university

3 Associate professor of Accounting in department of management and Accounting Allameh tabatabai university

4 Prof of governmental management, Faculty of management and accounting, Allameh tabataba’I University, Tehran, Iran,

چکیده [English]

Due to the lack of comprehensive research in the country in order to provide a model to evaluate the performance of the audit committee, the present research has addressed this issue and a practical model for the use of the activities of the audit committee has been presented.

Method: The research method used in the first stage of the research was extracting the dimensions, components and performance evaluation indicators of the audit committee from the theoretical sources of the research. Then, the fuzzy Delphi method was used to screen the indicators, and the best-worst (BWM) multi-criteria decision-making method was used to weight each dimension, component, and index.

Findings: The model obtained in the current research includes 3 parts of evaluating the individual characteristics of the members of the audit committee, evaluating the work processes and reporting of the audit committee, and evaluating its duties and responsibilities, and the final model includes 3 dimensions, 13 components and 78indicator.

Conclusion: According to the findings of the research, the important components in evaluating the performance of the audit committee are the audit committee meetings, the audit committee resources, communication with the board of directors, the audit committee charter, and monitoring of financial reporting. Also, the results showed that the working and reporting processes of the audit committee have the most weight in the evaluation of the audit committee's performance, and the evaluation of the audit committee meetings as the focus of the audit committee's activities is the most important among the evaluation components.

کلیدواژه‌ها [English]

  • audit committee
  • performance evaluation
  • effectiveness and efficiency of the audit committee