نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری حسابداری، دانشگاه علامه طباطبائی،ایران، تهران

2 دانشیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادگروه مدیریت صنعتی ، دانشگاه علامه طباطبائی،ایران،تهران

چکیده

چکیده
هدف این پژوهش، ارائه الگویی برای اندازه گیری کیفیت صورتهای مالی می باشد. برای دستیابی به این هدف ابتدا با مطالعه مبانی نظری و پیشینه پژوهش و همچنین مصاحبه با خبرگان، مجموعه ای از مولفه ها و شاخص های اثرگذار بر کیفیت صورتهای مالی شناسایی شدند و سپس با اجرای دلفی فازی و نظرخواهی از خبرگان و اجرای تحلیل عاملی تاییدی، شاخصهای اثرگذار بر کیفیت صورتهای مالی شناسایی گردید. پس از آن با انجام فرآیند تحلیل شبکه ای وزن هر یک از شاخص ها ( 7 شاخص ) در تاثیرگذاری آنها بر کیفیت صورتهای مالی تعیین گردید. در نهایت با اندازه گیری هر یک از شاخص‌ها و محاسبه میانگین موزون اندازه 7 شاخص اندازه گیری شده، اندازه کیفیت صورتهای مالی محاسبه گردید. به منظور اعتبارسنجی الگوی ارائه شده، با بکارگیری یک مدل رگرسیون که برای 57 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار ایران برای سالهای 1394 تا 1396 بکارگرفته شد مشخص گردید که همسو با ادبیات پژوهش، میان اندازه کیفیت صورتهای مالی و اندازه هزینه سرمایه شرکت رابطه منفی معنادار وجود دارد که این امر نشان از معتبر بودن روش ارائه شده برای اندازه گیری کیفیت صورتهای مالی می باشد. نتایج نشان می دهد که میانگین اندازه کیفیت صورتهای مالی 57 شرکت انتخاب شده به عنوان نمونه طی سالهای 1394 الی 1396 بهبود یافته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A Pattern for Measuring Quality of Financial Statements

نویسندگان [English]

  • Iraj Davanipour 1
  • Ghasem Blue 2
  • Maghsoud Amiri 3

1 PhD of Accounting, Allameh Tabataba'i University,Iran,Tehran

2 Associated Professor of Accounting Department Allameh Tabataba'i University,Iran,Tehran

3 Professor of Industrial management Allameh Tabataba'i,Tehran ,Iran

چکیده [English]

Abstract:
The aim of this research is to present a pattern for measuring quality of financial statements. To achieve this aim, firstly by studying research literature and theoretical background and also expert interview, a collection of indexes related to quality of financial statements were identified and then by use of questionnaire and performing Fuzzy Delphi method and confirmatory factor analysis we have identified indexes which have significant effect on quality of financial statements. After that by use of analytic network process, we have measured the relative weight of each of those indexes (7 indexes) about their effect on quality of financial statements. Lastly, by measuring each of indexes and then computing weighted average of measurements of all indexes (7 indexes), the measure of quality of financial statements was computed.
For assessing the validity of presented pattern, we used a regression model for 57 companies listed in Tehran Exchange for years from 1394 until 1396. We have shown that along with research literature, there are significant negative relation between quality of financial statements and cost of equity, which this relation proves that the presented pattern has enough validity for measuring quality of financial statements. Results of this research have shown that average of measures of quality of financial statements for 57 selected firms during years 1394 until 1396 were improved.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Key words: Financial Reporting Quality
  • Measure of Quality of Financial Statements
  • Financial Statement Quality Indexes
  • Weight of Financial Statement Quality Indexes