حسابداری وجنبه های مختلف مالی
تاثیر نوآوری سبز و حسابداری مدیریت زیست محیطی بر عملکرد مالی، زیست محیطی و اقتصادی شرکت

محمد نمازی؛ زهرا خرم دل ماسوله

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 خرداد 1401

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2022.65916.2350

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ابعاد نوآوری سبز از حیث نوآوری محصول سبز و نوآوری فرآیند سبز بر عملکردهای شرکت از جنبه مالی، زیست‌محیطی و اقتصادی است. همچنین نقش میانجی حسابداری مدیریت زیست‌محیطی بر رابطه بین نوآوری محصول و فرآیند سبز و عملکردهای شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد. نمونه آماری پژوهش شامل 202 شرکت و از ابزار پرسشنامه استاندارد ...  بیشتر

حسابداری وجنبه های مختلف مالی
طراحی الگوی حسابداری مدیریت یکپارچه آب با استفاده از مدل ارزیابی متوازن

محمد نمازی؛ آرزو مصلی نژاد

دوره 18، شماره 72 ، دی 1400، ، صفحه 27-56

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2021.61932.2284

چکیده
  هدف این پژوهش طراحی الگوی حسابداری‌مدیریت یکپارچه آب از طریق روش ترکیبی اکتشافی است. در بخش کیفی پژوهش، با استفاده از روش فراترکیب پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی، در محدوده زمانی 1980-2020، جمعا 147 پژوهش یافت شد، که پس از مطالعه تعداد 33 پژوهش که به صورت مستقیم، حسابداری و مدیریت آب را بررسی کرده بودند، وارد مرحله تحلیل شدند و الگویی ...  بیشتر

اخلاق حرفه‌ای حسابرسی در ایران: تحلیل محتوا

محمد نمازی؛ حسین رجب‌دُری

دوره 15، شماره 59 ، مهر 1397، ، صفحه 1-34

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2018.9822

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی جایگاه اخلاق حسابرسی در ایران از منظر ادبیات منتشرشده در این زمینه است. جامعه آماری شامل کلیه مقاله‌های مرتبط منتشرشده در نشریه‌های پژوهشی و غیر پژوهشی و غیر حسابداری کشور از زمان شروع به کار آن‌ها تا انتهای تابستان سال 1395 است. در ابتدا با رویکرد آرشیوی مقاله‌های مربوط تهیه و سپس با رویکرد «تحلیل محتوا» ...  بیشتر

مدل‌بندی و تعیین اولویت عوامل مؤثر بر قصدگزارش تقلب‌های مالی توسط حسابداران

محمد نمازی؛ فهیمه ابراهیمی

دوره 13، شماره 49 ، خرداد 1395

http://dx.doi.org/10.22054/qjma.2020.5243.1198

چکیده
  هدف این پژوهش مدل‌بندی عوامل مؤثر بر قصد گزارش داخلی موارد تقلب در صورت‌های مالی توسط حسابداران و اولویت‌بندی آنها است. بدین منظور، تأثیر عوامل عدالت سازمانی، نگرش در مورد گزارشگری، هزینه شخصی گزارشگری، ویژگی شخصیتی فعال، دینداری و شدت اخلاقی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش، از نوع پژوهش‌های پیمایشی است و جامعه آماری پژوهش ...  بیشتر

بررسی اثرات کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

محمد نمازی؛ غلامرضا رضایی

دوره 11، شماره 44 ، اسفند 1392، ، صفحه 37-69

چکیده
  هدف اصلی این پژوهش بررسی اثرات کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی بر هزینه های نمایندگی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. از این رو، پژوهش حاضر در پی یافتن پاسخی برای این پرسش است که آیا بین کیفیت اقلام تعهدی و مربوط بودن اطلاعات مالی شرکتها و هزینه های نمایندگی آنها رابطه معناداری وجود دارد؟ به این منظور، ...  بیشتر

تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر عملکرد با تأکید بر کارایی ارزش افزوده منابع شرکت

محمد نمازی؛ فهیمه ابراهیمی

دوره 10، شماره 40 ، دی 1391، ، صفحه 1-26

چکیده
  هدف این پژوهش، بررسی تأثیر ترکیب هیأت مدیره بر عملکرد شرکت های پذیرفته شده در بورساوراق بهادار تهران با تأکید بر کارایی ارزش افزوده کل منابع شرکت و همچنین کارایی ارزش افزودهمنابع مربوط به سرمایه فیزیکی و فکری به صورت جداگانه است. بدین منظور از نمونه ای متشکل از 46شرکت طی سال های 0831 الی 0831 استفاده شده است. نتایج حاصل از آزمون فرضیه ها ...  بیشتر