نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ممتاز حسابداری دانشگاه شیراز

2 استادیار حسابداری دانشگاه شیراز، شیراز ،ایران

3 استادیار حسابداری دانشگاه شیراز، شیراز،ایران

4 کارشناسی ارشد حسابداری موسسه آموزش عالی حافظ ،شیراز،ایران

چکیده

این پژوهش، به بررسی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی دستگاه­های اجرایی ایران در قالب چهار گروه عوامل زمینه‌ای، عوامل ساختاری، عوامل انسانی و سایر عوامل مؤثر بر بودجه‎ریزی عملیاتی و تلفیقی با الگوی تکامل یافته روش ارزیابی متوازن، می­پردازد. جامعه آماری شامل کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است. داده­ها با استفاده از روش پیمایشی و استفاده از 182 پرسشنامه به دست آمد و با کمک روش معادلات ساختاری و نرم­افزار Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش، ترکیبی از الگوهای سه عاملی شه و سه شاخگی مدیریت جهت بودجه­ریزی عملیاتی استفاده شد. عملکرد دستگاه­های اجرایی بر اساس ارزیابی متوازن موردمطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سازه­های «عوامل ساختاری»، «عوامل انسانی» و «سایر عوامل مؤثر در استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی، بر عملکرد دستگاه­های اجرایی تأثیر مثبت و معناداری دارند ولی سازه «عوامل زمینه­ای» تأثیر معناداری بر عملکرد ندارد. همچنین، نتایج آزمون الگوی مذکور بر جامعه هدف، نشان داد که متغیرهای بودجه‌ریزی عملیاتی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی از طریق فن ارزیابی متوازن تأثیر مثبت و معنا‌داری دارند. این یافته­ها مبانی نظری بودجه­ریزی عملیاتی به‌ویژه عوامل ساختاری، عوامل انسانی، عوامل زمینه‌ای و سایر عوامل تأثیرگذار را تأیید می­کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating Performance-based Budgeting and Performance Control in Iran's Executive Apparatus Using Balanced Scorecard Technique

نویسندگان [English]

 • Mohammad Namazi 1
 • Amin Nazemi 2
 • Navid Reza Namazi 3
 • Esmail Moazzeni 4

1 Distinguished Professor, Department of Accounting., Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran

2 Assistant Professor, Departement of Accounting, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.

3 Assistant Professor, Department of Accounting, Faculty of Economics, Management and Social Sciences, Shiraz University, Shiraz, Iran.

4 MSc. Department of Accounting, Hafez Shiraz Higher Education, Shiraz, Iran

چکیده [English]

In this research, operational budgeting was investigated in the form of four groups of contextual factors, structural factors, human factors and other factors on operational and research budgeting with analytical model, balanced evaluation method. The statistical population of this study is all executive bodies subject to Article (5) of the Civil Service Management Law. Data were obtained using 182 questionnaires and analyzed using structural equation method and Smart PLS software. In this model, the balanced evaluation method was adapted to the three-part cycle of performance management and a three-part model of performance management, based on balanced measurement, is obtained. The results showed that the identified structures in operational budgeting have a positive and significant effect on the performance of executive agencies. The structures of “structural factors”, “human factors” and “other factors affecting the implementation of operational budgeting (including personality, acceptance and ability)” have a positive and significant effect on performance, but the structure of “underlying factors” has a significant effect. It does not affect the performance of executive agencies.

Introduction

In traditional budgeting, the goals and emphasis are based solely on financial instruments and accounting of receipts and payments of the public sector (Mio et al., 2022). Also, in the traditional method of budgeting, the ability to plan long-term is limited and the possibility of achieving operations and budget monitoring is very weak.
The problem that exists is that organizations pay less attention to budgeting in a new way and as a result, it is not used seriously in strategic decisions. Therefore, the effect of the operational budgeting method on the performance of organizations is not clear (Park & Jang, 2022). On the other hand, despite the sensitivity of the budget and the importance of its economic allocation, this issue has not been seriously considered yet. Therefore, it is necessary to study, discuss and review operational budgeting in organizations.
Research Questions
Despite the different emphasis and requirements of the country's development programs on the implementation of operational budgeting, the following questions are raised:
What is the operational budgeting mechanism? What factors, including contextual, structural, human and other factors, are effective on the implementation of operational budgeting? What kind of budgeting model do Iran's executive bodies use? What are the important and influential factors related to operational budgeting? What are the obstacles and problems of operational budgeting in Iran's executive bodies? How to solve the current operational budgeting obstacles and problems?
Research hypotheses
Based on the theoretical foundations of operational budgeting as well as balanced evaluation and research history, the following hypotheses are presented:
The main hypothesis: Operational budgeting variables are effective on the performance of Iran's executive bodies (using the balanced evaluation technique).
 
Sub-hypotheses
1) Structural factors in the establishment of operational budgeting are effective on the performance of Iran's executive bodies (using the balanced evaluation technique).
2) Background factors in the establishment of operational budgeting are effective on the performance of Iran's executive bodies (using the balanced evaluation technique).
3) Human factors in the establishment of operational budgeting are effective on the performance of Iran's executive bodies (using the balanced evaluation technique).
4) Other effective factors in the establishment of operational budgeting (including personality factors, acceptance and ability) are effective on the performance of Iran's executive bodies (using the balanced evaluation technique).

Literature Review

The theoretical foundations of operational budgeting are based on agency theory (Arief, (2020)) and organizational performance improvement (Derfuss, (2016)). In operational budgeting, instead of being based on cost materials, budget information is based on activities, and the results of performance measurement are provided with performance reports. The design and implementation of operational budgeting in any organization is based on three important factors: “planning”, “costing” and “organizational performance evaluation”. Activity-based costing (ABC) is the heart of operational budgeting and the main pillar in budget calculations (Azer and Khadivar, 2013), because activity-based costing is much more suitable for planning and control than traditional methods and provides more accurate information in this field. makes (Namazi, 1998 and 1999).

Methodology

This research is among the few researches that uses the scientific method of construction and experimental proof and is carried out based on pre-determined hypotheses and research plans. (Namazi, 2003). The method of data collection is a questionnaire. The information obtained from the measurement of the variables for the purpose of research tests was used from structural equations and the information was analyzed using Smart PLS version 2 and SPSS version 25 software.

Results

The value of the T statistic and its statistical significance for the first main hypothesis and all balanced evaluation factors at the 95% confidence level shows as follows:
The main hypothesis test: The structures identified in operational budgeting have a positive and significant effect on the performance of executive bodies.
The first sub-hypothesis: The structures identified in the operational budgeting structural factors have a positive and significant effect on the performance of executive bodies.
The second sub-hypothesis: The strength of the model and the background factors of operational budgeting do not have a significant effect on the performance of executive bodies.
The third sub-hypothesis: The structures identified in human factors of operational budgeting have a positive and significant effect on the performance of executive bodies.
The fourth sub-hypothesis: The structures identified in other effective factors in operational budgeting have a positive and significant effect on the performance of executive.

Discussion

The purpose of this study was to expand the theoretical foundations and provide empirical evidence in the field of operational budgeting in Iran. This development was done by presenting a conceptual model, explaining the organization's strategy and presenting 5 balanced evaluation criteria and testing related hypotheses. The findings of the study confirmed the theoretical foundations of operational budgeting and balanced evaluation. The results of the main hypothesis test of the research showed that the structures identified in operational budgeting have a positive and significant effect on the performance of executive bodies.

Conclusion

The findings of the first, third and fourth sub-hypothesis showed that the structures identified in the structural factors, human factors and other operating budgeting factors of operational budgeting, have a positive and significant effect on the performance of executive bodies.
The results of the second sub-hypothesis test showed that the variable of operational budgeting background factors does not have a statistically significant effect on the performance of executive bodies. The reason for this can be related to the governmental nature of executive bodies, non-compliance with the requirement to establish operational budgeting and cultural factors such as the resistance of employees and managers to new changes in the body.
 
 
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Budget
 • Performance-Based Budgeting
 • Balanced Scorecard Technique
 • Structural Equation
 • Executive Apparatus
 1. آذر، عادل؛ وفایی، امیر. (1389). بررسی عوامل مؤثر بر اثربخشی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در سازمان‌های عمومی. برنامه‌وبودجه، دوره 15، شماره 110، صص 79-98.
 2. آذر، عادل؛ زاهدی، شمس‌السادات؛ امیرخانی، طیبه. (1389). طراحی مدل پیاده‌سازی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد با رویکرد پویایی سیستم. علوم مدیریت ایران، دوره 5، شماره 18، صص 29-53.
 3. آذر، عادل؛ خدیور، آمنه. (1391). استفاده از رویکرد داده‌کاوی در پیش‌بینی بودجه بر مبنای عملکرد. پنجمین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد. تهران، مرکز مطالعات مدیریت و بهره‌وری ایران.
 4. باباجانی، جعفر؛ رسولی، مهدی. (1390). شناسایی موانع و مشکلات موجود در استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در دستگاه‌های اجرایی کشور. حسابداری مالی، سال 1، شماره 1، صص 32-50.
 5. باباجانی، جعفر؛ خدارحمی، بهروز. (1393). مدلی برای استقرار نظام بودجه‌ریزی عملیاتی در دولت جمهوری اسلامی ایران. مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال 11، شماره 41، صص 1-36.
 6. ترابنده، محمدعلی؛ رفیع‌زاده، علاءالدین. (1395). ارائه تکنیکی ترکیبی در بهبود نظام مدیریت عملکرد دستگاه­های اجرایی ایران مبتنی بر نقشه راه اصلاح نظام اداری. چشم‌انداز مدیریت دولتی، دوره 7، شماره 27، صص 105-121.
 7. حیدری، علی؛ امیری، مجتبی؛ جمور، حسین. (1397). نقش عوامل درون‌سازمانی در پیاده‌سازی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی: رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (موردمطالعه: شهرداری تهران). اقتصاد و مدیریت شهری، سال ششم، شماره 24، صص 117-133.
 8. خواجوی، شکرالله؛ سیرانی، محمد؛ اللهیاری، عباس. (1389). امکان‌سنجی پیاده‌سازی تکنیک ارزیابی متوازن در سنجش عملکرد بیمارستان‌های شیراز. مطالعات تجربی حسابداری مالی، دوره 8، شماره 30، شماره پیاپی 30، صص 151-177.
 9. رضایی، بابک؛ شیبت‌الحمدی، احمد. (1395). بررسی موانع اجرای بودجه‌ریزی بر مبنای عملکرد. کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری، تهران، دبیرخانه کنفرانس جامع علوم مدیریت و حسابداری.
 10. طاهرپور کلانتری، حبیب‌الله؛ دانش‌فرد، کرم‌الله؛ رضایی دزکی، فرهاد. (1390). شناسایی عوامل مؤثر بر استقرار قانون بودجه عملیاتی در سازمان‌های دولتی. برنامه‌ریزی و بودجه، سال شانزدهم، شماره 2، صص 31-56.
 11. عبدصبور، فریدون؛ راوند، مصطفی. (1391). الزامات و موانع بودجه‌ریزی عملیاتی سازمان‌ها بر اساس «مدل سه عاملی شه» موردمطالعه: شرکت برق منطقه‌ای تهران. مدیریت صنعتی دانشکده علوم انسانی دانشکده آزاد سنندج، سال هفتم، شماره 20. صص 109-130.
 12. عظیمی، آزاد. (1400). بررسی اهداف اجرای موفق بودجه‌ریزی عملیاتی و تأثیر نتایج آن در سطح نهادهای دولتی. دوازدهمین کنفرانس ملی رویکردهای نوین در مدیریت، اقتصاد و حسابداری، بابل،https://civilica.com/doc/1214767.
 13. فرج‌وند، اسفندیار. (1395). فراگرد تنظیم تا کنترل بودجه. تهران: فروزش، چاپ 51، ویرایش سوم با تجدیدنظر کلی.
 14. فضلی، صفر؛ حسینی، سید محمد کریم. (1390). بررسی و رتبه‌بندی موانع پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی در سازمان‌های دولتی و ارائه راه‌کارهای لازم جهت کاهش موانع (مطالعه موردی: دستگاه‌های اجرایی استان قزوین). مطالعات کمی در مدیریت، 2(3)، صص 48-70.
 15. لطفی، میثم. (1399). بررسی موانع پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی در شرکت‌های تعاونی استان یزد و ارائه راهکارهای مناسب. کار و جامعه، شماره 248، صص 83-88.
 16. محمودی، فاطمه. (1386). بررسی مشکلات پیاده‌سازی بودجه‌ریزی عملیاتی در سازمان‌های دولتی و ارائه راه‌کارهای لازم جهت کاهش موانع. اولین کنفرانس بین‌المللی بودجه‌ریزی عملیاتی، تهران، گروه مشاوران پنکو.
 17. اسکات، ریچارد؛ ترجمه میرزایی اهرنجانی، حسن؛ سلطانی تیرانی، فلورا. (1374). سازمان‌ها: سیستمهای عقلایی، طبیعی و باز: تئوری‌های سازمانی/ [ریچارد اسکات]. تهران: دانشکده مدیریت تهران، چاپ 1.
 18. میرزایی اهرنجانی، حسن؛ مقیمی، سید محمد. (1382). ارائه الگوی مطلوب سازمانی برای سازمان‌های غیردولتی ایران با استفاده از رویکرد کارآفرینی. دانش و مدیریت، دوره 16، شماره 2، صص 101-138.
 19. میرزایی اهرنجانی، حسن؛ سرلک، محمدعلی. (1384). نگاهی به معرفت‌شناسی سازمانی: سیر تحول مکاتب و کاربردهای مدیریتی. پیک نور، پاییز، شماره 11، صص 69-78.
 20. نمازی، محمد. (1378). الگوی‌ سرمایه‌گذاری‌ و شیوه‌ تأمین‌ منابع‌ مالی‌ در مناطق‌ جنگ‌زده‌. مجله برنامه‌وبودجه، صص 75-99.
 21. نمازی، محمد. (1377 و 1378). بررسی سیستم «هزینه‌یابی بر مبنای فعالیت» در حسابداری مدیریت و ملاحظات رفتاری آن. بررسی‌های حسابداری و حسابرسی، شماره 26 و 27، صص 71-106.
 22. نمازی، محمد؛ رمضانی، امیررضا. (1382). ارزیابی متوازن در حسابداری مدیریت. علوم اجتماعی و انسانی دانشگاه شیراز، سال 19، شماره 2، صص 2-20.
 23. نمازی، محمد.. (1382). نقش پژوهش‌های کیفی در علوم انسانی. مجله جغرافیا و توسعه، شماره 1، 63- 87.
 24. نمازی، محمد؛ قدیریان آرانی، محمدحسین. (1395). حسن شهرت: منظر پنجم ارزیابی متوازن. بررسی‌های حسابداری، سال سوم شماره 12، صص 83-110.

Reference

 1. Amans, P., Mazars-Chapelon, A., & Villesèque-Dubus, F. (2015). Budgeting in institutional complexity: The case of performing arts organizations. Management Accounting Research27, 47-66.‏
 2. Andrews, M., & Hill, H. (2003). The impact of traditional budgeting systems on the effectiveness of performance‐based budgeting: a different viewpoint on recent findings. International Journal of Public Administration26(2), 135-155.‏
 3. Andrews, M. (2004). Authority, acceptance, ability and performance-based budgeting reforms. International Journal of Public Sector Management17(4), 332-344.‏
 4. Arief, M. S. (2020). The Evaluation of The Performance Based Budeting in Health, Education, and Public Works Agencies of Polewali Mandar Regency, West Sulawesi Province. Mega Aktiva: Jurnal Ekonomi dan Manajemen9(1), 39-54.‏
 5. Arsani, A. M., & Sihombing, P. R. (2020). Budget Ratcheting in Indonesia and the Implementation of Performance-Based Budgeting System during Pandemic. Jurnal Mantik4(1, May), 172-180.‏
 6. Derfuss, K. (2016). Reconsidering the participative budgeting–performance relation: A meta-analysis regarding the impact of level of analysis, sample selection, measurement, and industry influences. The British Accounting Review48(1), 17-37.‏
 7. Garner, Y. D. (2007). Impact of performance-based budgeting on transportation departments in Florida, Texas, Oregon, Minnesota, and Virginia[Doctoral dissertation, Walden University)], Walden University.‏
 8. Hatry, H. (1989). Determining the effectiveness of government services. Handbook of public administration.‏
 9. Helm, S. (2007). The role of corporate reputation in determining investor satisfaction and loyalty. Corporate Reputation Review10(1), 22-37.‏
 10. Horngren, C. T., Datar, S. M., & Rajan, M. V. (2012). Cost Accounting A Managerial Emphasis. New Jersey (US).‏
 11. Kaplan, R. S. (2009). Conceptual foundations of the balanced scorecard. Handbooks of management accounting research3, 1253-1269.‏
 12. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (2006). Alignment: Using the balanced scorecard to create corporate synergies. Harvard Business Press.‏
 13. Kaplan, R. S., & Norton, D. P. (1996). Using the balanced scorecard as a strategic management system. Harvard Business Review,74(1), 75-85.‏
 14. Kline, J.) 1997. (Local Government Outcome Based Performance Measures And Customer Standards: Has Their Time Come?, The Governments Accountants Journal, 45(4), 47.
 15. Mio, C., Costantini, A., & Panfilo, S. (2022). Performance measurement tools for sustainable business: A systematic literature review on the sustainability balanced scorecard use. Corporate Social Responsibility and Environmental Management, 29(2), 367-384.
 16. Mauro, S. G., Cinquini, L., & Pianezzi, D. (2019). New Public Management between reality and illusion: Analysing the validity of performance-based budgeting. The British Accounting Review, 53(6), 100825.‏
 17. Park, S. J., & Jang, S. (2022). Asymmetric information and excess budget: the influence of performance-based budgeting on budgetary slack in US states. International Review of Public Administration, 26(4), 353-372.‏
 18. Shah, A. (1998). Balance, accountability, and responsiveness: lessons about decentralization(No. 2021). The World Bank.‏
 19. Syafitri, R., Sudirman, S., & Sugianto, S. (2020). New Public Management Model as Rule Application of Performance-Based budget (ABK) (Empirical Study at SKPD of Sigi Regency). In 3rd Global Conference on Business, Management, and Entrepreneurship (GCBME 2018)(pp. 83-87). Atlantis Press.‏

Reference [In Persian]

 1. Abdessabour, F., & Ravand, M. (2011). Operational budgeting requirements and obstacles of organizations based on the "three-factor model" studied: Tehran Regional Electricity Company. Industrial Management, 20. 109-130 [In Persian]
 2. Azar, A., & Vafaei, A. (2009). Investigating the effective factors on the effectiveness of operational budgeting system in public organizations. Program and Budget, 15(110), 79-98 [In Persian]
 3. Azar, A., Zahedi, Sh., Amirkhani, T. (2009). Designing a performance-based budgeting implementation model with a system dynamic approach. Iranian Management Sciences, 5(18), 29-53 [In Persian]
 4. Azar, A., & Khadivar, A. (2012). Using the data mining approach in budget forecasting based on performance. The fifth international conference on performance-based budgeting. Tehran, Center for Management and Productivity Studies of Iran [In Persian]
 5. Azimi, A. (2021). Examining the goals of successful implementation of operational budgeting and the impact of its results at the level of government institutions. The 12th National Conference on New Approaches in Management, Economics and Accounting, Babol, https://civilica.com/doc/1214767 [In Persian]
 6. Babajani, J., & Khodarahmi, B. (2014). A model for establishing an operational budgeting system in the government of the Islamic Republic of Iran. Financial accounting empirical studies, 11(41), 1-36 [In Persian]
 7. Babajani, J., & Rasouli, M. (2011). Identifying the obstacles and problems in the implementation of the operational budgeting system in the executive bodies of the country. Financial accounting, 1(1), 32-50 [In Persian]
 8. Farajvand, E. (2015). Budget adjustment process. Tehran: Forozesh, edition 51, third edition with general revision [In Persian]
 9. Fazli, S.,& Hosseini, S.M.K. (2018). Examining and rating the obstacles to implementing operational budgeting in government organizations and providing the necessary solutions to reduce the obstacles (case study: Qazvin province's executive bodies). Quantitative Studies in Management, 2(3), 48-70 [In Persian]
 10. Heydari, A., Amiri, M.,& Jamour, H. (2017). The role of internal organizational factors in the implementation of the operational budgeting system: an interpretative structural modeling approach (case study: Tehran Municipality). Economy and urban management, 6(24), 117-133 [In Persian]
 11. Khajawi, Sh., Sirani, M., & Allahyari, A. (2010). Feasibility of implementing the balanced evaluation technique in measuring the performance of Shiraz hospitals. Empirical studies of financial accounting, 8(30), 151-177 [In Persian]
 12. Lotfi, M. (2019). Examining the obstacles to implementing operational budgeting in cooperative companies in Yazd province and providing appropriate solutions. Work and Society, 248, 83-88 [In Persian]
 13. Mahmoudi, F. (2007). Investigating the problems of implementing operational budgeting in government organizations and providing the necessary solutions to reduce obstacles. The first international operational budgeting conference, Tehran, Panco Consultants Group [In Persian]
 14. Mirzaei Ahranjani, H., & Moghimi, S.M. (2003). Presenting an ideal organizational model for Iranian non-governmental organizations using an entrepreneurial approach. Knowledge and Management, 16(2), 101-138 [In Persian]
 15. Mirzaei Ahranjani, H., & Sarlak, M.A. (2005). A look at organizational epistemology: the evolution of schools and management applications. Pik Noor, Autumn, 11, 69-78 [In Persian]
 16. Namazi, M. (1999). The pattern of investment and the method of providing financial resources in war-torn areas. Program and Budget Journal, 75-99 [In Persian]
 17. Namazi, M. (1999). Investigating the "activity-based costing" system in management accounting and its behavioral considerations. Accounting and auditing reviews, 26 & 27, 71-106 [In Persian]
 18. Namazi, M., & Ramezani, A.R. (2003). Balanced evaluation in management accounting. Social and Human Sciences of Shiraz University, 19(2), 2-20 [In Persian]
 19. Namazi, M. (2003). The role of qualitative research in humanities. Journal of Geography and Development, 1, 63-87 [In Persian]
 20. Namazi, M., Qadirian Arani, M.H. (2015). Good reputation: the fifth perspective of balanced evaluation. Accounting reviews, 3(12), 83-110 [In Persian]
 21. Rezaei, B., Shibat al-Hamdi, A. (2015). Examining the obstacles to implementation of performance-based budgeting. Comprehensive Conference of Management and Accounting Sciences, Tehran, Secretariat of the Comprehensive Conference of Management and Accounting Sciences [In Persian]
 22. Scott, Richard; Translated by Mirzaei Ahranjani, Hassan; Soltani Tirani, Flora (1995). Organizations: rational, natural and open systems: organizational theories / [Richard Scott]. Tehran: Tehran School of Management, 1st edition [In Persian]
 23. Tahirpur Kalantari, H., Daneshfard, K., & Rezaei Dezaki, F. (2018). Identifying factors affecting the establishment of operational budget law in government organizations. Planning and budgeting, 16(2), 31-56 [In Persian]
 24. Tarabande, M.A., & Rafizadeh, A. (2015). Presenting a combined technique in improving the performance management system of Iran's executive bodies based on the road map for reforming the administrative system. Public Administration Perspectives, 7(27), 105-121 [In Persian]