نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد ممتاز گروه حسابداری دانشگاه شیراز

2 استادیار حسابداری دانشگاه شیراز

3 دانشگاه شیراز

4 کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده

این پژوهش، به بررسی نظام بودجه‌ریزی عملیاتی دستگاه‌های اجرایی ایران در قالب چهار گروه عوامل زمینه‌ای، عوامل ساختاری، عوامل انسانی و سایر عوامل مؤثر بر بودجه‎ریزی عملیاتی و تلفیقی با الگوی تکامل یافته روش ارزیابی متوازن، می‌پردازد. جامعه آماری شامل کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری است. داده‌ها با استفاده از روش پیمایشی و استفاده از 182 پرسشنامه به دست آمد و با کمک روش معادلات ساختاری و نرم‌افزار Smart PLS مورد تحلیل قرار گرفت. در این پژوهش، ترکیبی از الگوهای سه عاملی شه و سه شاخگی مدیریت جهت بودجه‌ریزی عملیاتی استفاده شد. عملکرد دستگاه‌های اجرایی بر اساس ارزیابی متوازن مورد مطالعه قرار گرفت. نتایج پژوهش نشان داد که سازه‌های «عوامل ساختاری»، «عوامل انسانی» و «سایر عوامل مؤثر در استقرار بودجه‌ریزی عملیاتی، بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی تأثیر مثبت و معناداری دارند ولی سازه «عوامل زمینه‌ای» تأثیر معناداری بر عملکرد ندارد. همچنین، نتایج آزمون الگوی مذکور بر جامعه هدف، نشان داد که متغیرهای بودجه‌ریزی عملیاتی بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی از طریق فن ارزیابی متوازن تأثیر مثبت و معنا‌داری دارند. این یافته‌ها مبانی نظری بودجه‌ریزی عملیاتی به ویژه عوامل ساختاری، عوامل انسانی، عوامل زمینه‌ای و سایر عوامل تاثیرگذار را تایید می‌کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating Performance-Based Budgeting and performance control in Iran's executive apparatus using Balanced Scorecard Technique

نویسندگان [English]

  • mohammad namazi 1
  • Amin Nazemi 2
  • Navid Reza Namazi 3
  • Esmail Moazzeni 4

1 Distinguished Professor of Accounting in department Shiraz university

2 Assistant Professor of Accounting, Shiraz University

3 Shiraz University

4 MSc in Accounting

چکیده [English]

In this research, operational budgeting was investigated in the form of four groups of contextual factors, structural factors, human factors and other factors on operational and research budgeting with analytical model, balanced evaluation method. The statistical population of this study is all executive bodies subject to Article (5) of the Civil Service Management Law. Data were obtained using 182 questionnaires and analyzed using structural equation method and Smart PLS software. In this model, the balanced evaluation method was adapted to the three-part cycle of performance management and a three-part model of performance management, based on balanced measurement, is obtained. The results showed that the identified structures in operational budgeting have a positive and significant effect on the performance of executive agencies. The structures of "structural factors", "human factors" and "other factors affecting the implementation of operational budgeting (including personality, acceptance and ability)" have a positive and significant effect on performance, but the structure of "underlying factors" has a significant effect. It does not affect the performance of executive agencies. Also, meanwhile, the balanced scoring technique in each of the three stages of the model affects the relationship between operational budgeting and the performance of executive agencies. Also, operational budgeting explains 60% of changes in the performance of executive bodies. These findings confirm the theoretical foundations of operational budgeting, especially structural factors, human factors, contextual factors and other influential factors.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Budget
  • Performance-Based Budgeting
  • Balanced Scorecard Technique
  • Structural Equation
  • Executive apparatus