نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری دانشگاه شیراز،شیراز،ایران

2 عضو هیئت‌علمی گروه حسابداری، دانشگاه فنی و حرفه‌ای، تهران، ایران

10.22054/qjma.2022.65916.2350

چکیده

هدف این پژوهش، بررسی تاثیر ابعاد نوآوری سبز از حیث نوآوری محصول سبز و نوآوری فرآیند سبز بر عملکردهای شرکت از جنبه مالی، زیست‌محیطی و اقتصادی است. همچنین نقش میانجی حسابداری مدیریت زیست‌محیطی بر رابطه بین نوآوری محصول و فرآیند سبز و عملکردهای شرکت مورد بررسی قرار می‌گیرد. نمونه آماری پژوهش شامل 202 شرکت و از ابزار پرسشنامه استاندارد برای جمع‌آوری داده‌ها و رویکرد مدل‌سازی معادلات ساختاری و روش PLS جهت آزمون فرضیه‌ها و مدل مفهومی پژوهش استفاده شده است. یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که نوآوری محصول سبز چه مستقیم و چه از طریق متغیر میانجی حسابداری مدیریت زیست‌محیطی بر عملکرد مالی، زیست‌محیطی و اقتصادی شرکت تاثیر معناداری دارد. نوآوری محصول سبز بر عملکرد زیست‌محیطی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، فلزی و غذایی و همچنین بر عملکرد اقتصادی تنها در صنعت فلزی تاثیرگذار است. افزون بر این، نوآوری فرآیند سبز نیز هم بصورت مستقیم و هم غیرمستقیم از طریق متغیر میانجی حسابداری مدیریت زیست‌محیطی بر عملکرد مالی و اقتصادی شرکت تآثیر معناداری دارد اما تاثیر نوآوری فرآیند سبز بر عملکرد زیست‌محیطی شرکت تنها از طریق متغیر میانجی حسابداری مدیریت زیست‌محیطی صورت می‌پذیرد. نوآوری فرآیند سبز بر عملکرد مالی در صنایع نفت و گاز و پتروشیمی، فلزی و شیمیایی و بر عملکرد اقتصادی تنها در صنعت نفت و گاز و پتروشیمی تاثیرگذار است. در صنعت سلولزی نه نوآوری محصول سبز و نه نوآوری فرآیند سبز بر هیچ یک از عملکردهای شرکت تاثیری ندارد. یافته‌ها اهمیت نوآوری سبز و حسابداری مدیریت زیست‌محیطی را در ارتقا عملکرد شرکت نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Effect of Green Innovation and Environmental Management Accounting on Financial, Environmental and Economic Performance of the Company

نویسندگان [English]

  • mohammad namazi 1
  • Zahra Khorramdel Masouleh 2

1 professor of Accounting , Shiraz university,Shiraz,Iran

2 Faculty Member, Department of Accounting, Technical and Vocational University (TVU), Tehran, Iran.

چکیده [English]

The purpose of this study is to investigate the effect of green product innovation and green process innovation on company's financial, environmental and economic performanc. The mediating role of environmental management accounting on the relationship between product and green process innovation and company performance is also examined. The statistical sample includes 202 companies and the standard questionnaire was used to collect data and the structural equation modeling approach and the PLS method were used to test the hypotheses and the conceptual model of the research. Findings show that green product innovation has a significant impact on the financial, environmental and economic performance of the company, both directly and through environmental management accounting. Green product innovation affects environmental performance in the oil and gas and petrochemical, metal and food industries, as well as economic performance in the metal industry alone. In addition, green process innovation has a significant effect on the financial and economic performance of the company both directly and indirectly through environmental management accounting, but the impact of green process innovation on the environmental performance of the company is only through the accounting variable of environmental management accounting. Green process innovation affects financial performance in oil and gas and petrochemical, metallic and chemical industries and economic performance only in oil and gas and petrochemical industries. In the cellulose industry, neither green product innovation nor green process innovation affects any of the company's operations. Findings show the importance of green innovation and environmental management accounting in improving the company's performance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Green Product Innovation
  • Green Process Innovation
  • Environmental Management Accounting
  • Organizational Performance
  • Structural Equations