نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه حسابداری دانشگاه شیراز

2 دکتری حسابداری، ، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران

چکیده

هدف این پژوهش طراحی الگوی حسابداری‌مدیریت یکپارچه آب از طریق روش ترکیبی اکتشافی است. در بخش کیفی پژوهش، با استفاده از روش فراترکیب پایگاه‌های اطلاعاتی داخلی و خارجی، در محدوده زمانی 1980-2020، جمعا 147 پژوهش یافت شد، که پس از مطالعه تعداد 33 پژوهش که به صورت مستقیم، حسابداری و مدیریت آب را بررسی کرده بودند، وارد مرحله تحلیل شدند و الگویی برای حسابداری مدیریت یکپارچه آب ارائه گردید. در بخش کمی، به منظور سنجش اعتبار الگوی ارائه شده، جامعه آماری حسابداران فعال در صنعت‌های مربوط در حوزه آب بودند که در نهایت با استفاده از روش نمونه‌گیری کوهن 136 پرسشنامه جمع‌آوری و با استفاده از آزمون t تک نمونه‌ای تجزیه‌و‌تحلیل گردید. به منظور تعیین بار عاملی شاخص‌های هریک از مؤلفه‌ها از تحلیل عاملی تأییدی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد، که شش بعد شامل مالی، فرآیندهای داخلی، رشد و یادگیری، مشتری، پایداری و حسن‌شهرت، بیست مؤلفه شامل بهای‌تمام‌شده، کارایی، فروش، هزینه‌ها، کیفیت آب، کمیت آب، آموزش، اثربخشی تجهیزات، بهره‌وری آب، مصرف، سرمایه اطلاعاتی، سرمایه‌انسانی و غیره و 52 شاخص بر الگوی حسابداری مدیریت آب مؤثر هستند. الگوی پژوهش متغیرهای مهمی را برای ذینفعان مختلف مانند دولت، نهادهای قانون‌گذار، شرکت‌ها و پژوهشگران، جهت پیاده‌سازی سیستم حسابداری مدیریت آب فراهم می‌نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Designing an Integrated Water Management Accounting Model by Using Balanced Scorecard

نویسندگان [English]

  • mohammad namazi 1
  • Arezoo Mosallanejad 2

1 professor of Accounting Shiraz university,Iran,Shiraz

2 PhD.D. Accounting, University of Shiraz,,Iran, Shiraz

چکیده [English]

The purpose of this study is to design an accounting model for integrated water management through a combined exploratory method. In the qualitative part, using the Meta-Synthesis method, after searching in internal and external databases in the period 1980-2020, 147 studies were found, which after the meta- synthesis method, 33 particular studies which have a direct relationship with water accounting and management have been chosen. In the quantitative part, in order to assess the validity of the proposed model, using a questionnaire, the statistical population was active accountants in related industries in the field of water. Finally, using Cohen's sampling method, the opinions of 136 experts were received and analyzed using One Sample T-Test., In order to determine the factor loading of the indicators of each component, confirmatory factor analysis was used and the research hypotheses were tested. The results showed that the water management accounting model in Iran using Phenomenology method and balanced scorecard method includes 6 prospective: Finance, customer, internal processes, growth and learning, reputation and sustainability. The components of the model include 20 items: cost, efficiency, sales, expenses, water quality, water quantity, human capital, and so on and managers and in total 52 indicators constitute the water management accounting model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • balanced scorecard
  • factor analysis
  • meta-synthesis
  • Water Indicators
  • Water Management Accounting