دوره و شماره: دوره 12، شماره 47، پاییز 1393، صفحه 1-157