دوره و شماره: دوره 12، شماره 46، تابستان 1394، صفحه 1-146 
4. تاثیر مکانیزم های حاکمیت شرکتی بر تجدیدارائه های حسابداری

صفحه 87-110

10.22054/qjma.2015.1676

محمدعلی باقر پور ولاشانی؛ حسین اعتمادی؛ مهدی امید فر