رابطه بین خالص دارایی های عملیاتی و محافظه کاری حسابداری

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حسابداری دانشگاه علامه طباطبایی

2 کارشناس ارشد مدیریت مالی دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

پژوهش داده های 130 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی سال های 1386 تا
1390 گردآوری و از نظر آماری با بکار گیری مدل های رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر داده های ترکیبی
تجزیه و تحلیل شده است. در پژوهش حاضر برای تعریف عملیاتی و اندازه گیری محافظه کاری از مدل
گیولی و هاین استفاده شده است. در این تحقیق، خالص دارایی های عملیاتی تحت دو زیر مجموعه ی
خالص دارایی های سرمایه در گردش و دارایی های عملیاتی غیر جاری در نظر گرفته شده اند. یافته های
تجربی پژوهش حاکی از آن است که بین خالص دارایی های سرمایه در گردش و محافظه کاری و همچنین
بین دارایی های عملیاتی غیر جاری و محافظه کاری یک رابطه معنادار و منفی وجود دارد. علاوه بر این،
نتایج نشان می دهد که بین اهرم، رشد و بازده دارایی ها با محافظه کاری یک رابطه معنادار و منفی وجود
دارد
 

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

The Relationship between Net Operating Assets and Accounting Conservatism

نویسندگان [English]

  • Farrokh Barzideh 1
  • Afsane Ghasemi 2
چکیده [English]

The present study examines the relationship between net operating assets and conservatism. To this end, the data of about 130 firms listed in Tehran Stock Exchange (TSE) from 1386 to 1390 has been collected and statistically analyzed with multiple-variable regression models based on combination data. This research uses Givoly and Hayn model to define operating assets and measure conservatism. In this study net operating assets is considered to be the subcategory of net working capital and net non-current operating assets. It was hypothesized that there is the significance relationship between net working capital assets and conservatism and also between net non-current operating assets and conservatism.
Findings indicate that there are no significant relationship between net working capital assets and conservatism and also between net non-current operating assets and conservatism. The results also suggest that considering conservatism, there is a significant and negative relationship between leverage, growth and return on assets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Net Operating Assets
  • Conservatism
  • Net Working Capital Assets
  • and Net Non Current Operating Assets
احمد خان بیگی، مصطفی ( 1388 ). " رابطه محافظه کاری و به موقع بودن سود حسابداری با
اندازه شرکت و اندازه موسسه حسابرسی"، پایان نامه کارشناسی ارشد، علامه
طباطبایی، تهران.
قاسم، بولو و مهدی فلاح برندق، ( 1392 )، رابطه محافظه کاری و بازده غیر عادی کوتاه
مدت سهام عرضه های عمومی اولیه با تاکید بر نقش مدل های عدم تقارن اطلاعاتی،
.57- فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره 39 ، صص 82
محمد رضا، عسگری و لیلا بائی لاشکی، ( 1389 )، ارزیابی ارتباط میان خالص دارایی های
عملیاتی و بازده سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران،
. 61-73 ، پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار، شماره 2
حساس یگانه، یحیی مرتضی احمدی، ( 1392 )، رابطه ساز و کارهای حاکمیت شرکتی و
، محافظه کاری، فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی، سال یازدهم، شماره 38
. 29- صص 52
Astami. Emita, Tower. Greg,2006, Accounting Policy Choice and
Firm Characteristics in the Asia Ppacific Region : An International
Empirical Test of Costly Contracting Theory , International
Journal of Accounting,4,11-21.
Basu, S. (1997). The Conservatism Principle and the Asymmetric Timeliness of Earnings. Journal of Accounting and Economics 24, pp. 3–38.
Hirshleifer, D., Hou, K., Teoh, S., & Zhang, Y. (2004). Do investors
overvalue firms withbloated balance sheets? Journal of Accounting
and Economics, 38, 297–331
Georgios, P., Thomakos, D., Wang, T. (2011). Information in balance
sheets for future stock returns: Evidence from netoperating assets.
International Review of Financial Analysis 20 269–282.
Sloan, R. (1996). Do stock prices fully reflect information in accruals and cash flowsabout future earnings? The Accounting Review, 71, 289–315.
Givoly, D., Hayn, C. (2000). The changing time-series properties of earnings, cash flows and accruals: Has financial reporting become more conservative?. Journal of Accounting and Economics 29, 287-320.
Zhang, Y. (2006). Net operating assets as a predictor of industry stock
returns. Chinese University of Hong Kong Working Paper