بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی گروه حسابداری،واحد بندر گز،دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندر گز، ایران

2 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی گرگان واحد علوم و تحقیقات

چکیده

تحقیق حاضر به بررسی عوامل مؤثر بر کیفیت حاکمیت شرکتی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق
بهادار تهران میپردازد. بدین منظور از یک شاخص جامع متشکل از 18 مؤلفه مرتبط با حاکمیت شرکتی
که با محیط گزارشگری ایران سازگار است به عنوان معیار سنجش کیفیت حاکمیت شرکتی استفاده شد. با
انتخاب نمونهای متشکل از 101 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سالهای 1388 تا
1392 و با بهره گیری از مدلهای رگرسیونی چند متغیره مبتنی بر تکنیک دادههای تابلویی، یافته های
پژوهش حاکی از آن است که اندازه شرکت، اهرم مالی و سودآوری شرکت بر کیفیت حاکمیت شرکتی
تاثیر مثبت معناداری دارد. اما فرصتهای سرمایه گذاری شرکت و کیفیت حسابرسی بر کیفیت حاکمیت
شرکتی تاثیر معناداری ندارد. یافتههای تحقیق ضمن پرکردن خلاء تحقیقاتی صورت گرفته در این حوزه،
میتواند برای سرمایهگذاران، سازمان بورس اوراق بهادار و سایر ذی نفعان اطلاعات حسابداری در امر
تصمیمگیری راه گشا باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Factors affecting the quality of corporate governance in listed companies in Tehran Stock Exchange

نویسندگان [English]

  • Mehdi Safari Grayeli 1
  • Alieh Balarastaghi 2
چکیده [English]

This study examines the factors affecting the quality of corporate governance in listed companies in Tehran Stock Exchange. In order to achieve this goal a comprehensive index of 18 factors related to corporate governance, which are compatible with Iran's reporting environment as a measure of the quality of corporate governance, was prepared. By using a sample consists of 101 firms listed in Tehran stock exchange in the period of 1388 to 1392 and by taking advantage of multivariate regression techniques based on the pattern of the data grew, results showed that firm size, leverage and profitability have a significant positive effect on the quality of corporate governance. But firms' investment opportunities and quality of auditing don’t have a significant effect on the quality of corporate governance. Findings While filling the research gap in this area, Can be helpful for investors, securities and stock exchange organization, and other users of accounting information, In decision-making

کلیدواژه‌ها [English]

  • Firm size
  • profitability
  • investment opportunities
  • quality of audit
  • quality of corporate governance

بنی مهد، بهمن؛ مرادزاده فرد، مهدی و زینالی، مهدی،( 1391 ) اثر حق الزحمه حسابرس بر
.( اظهار نظر حسابرس، فصلنامه علمی پژوهشی حسابداری مدیریت، ش( 15
ثقفی، علی و معتمدی فاضل، مجید،( 1390 ) رابطه میان کیفیت حسابرسی و کارایی
سرمایه گذاری در شرکت های با امکانات سرمایه گذاری بالا، پژوهش های حسابداری
.( مالی، ش( 4
حساس یگانه، یحیی و احمدی، مرتضی،( 1392 ) رابطه سازو کارهای حاکمیت شرکتی و
.( محافظه کاری، مطالعات تجربی حسابداری مالی، ش( 38
حساس یگانه، یحیی و توکلی، فاطمه، رابطه بین ویژگی های شرکت و کیفیت حاکمیت
. شرکتی، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی، 1388
درویشی، سعید، حاکمیت شرکتی و پویایی ساختار سرمایه( 1393 )، پایان نامه کارشناسی
ارشد، دانشگاه علامه طباطبایی تهران.
عبرتی، مینا ، رابط ه بین حاکمیت شرکتی، رقابت بازا ر محصو ل و عمکلر د شرکت های
پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد دانشگاه الزهراء،
.1392
مهرانی، کاوه و صفر زاده، محمد حسین، تبیین ارتباط بین حاکمیت شرکتی و کیفیت سود
.1390 ،(7) با رویکرد بومی، دانش حسابداری، 2
ناظمی، امین؛ ممتازیان، علیرضا و صالحی نیا، محسن( 1393 )، رابطه بین سازو کارهای
حاکمیت شرکتی و کارایی مدیریت موجودی کالا، مطالعات تجربی حسابداری مالی،
.( ش( 42
نمازی، محمد؛ بایزیدی، انور و جبارزاده کنگرلویی( 1390 )، سعید، بررسی رابطه بین
.( کیفیت حسابرسی و مدیریت سود، تحقیقات حسابداری و حسابرسی، ش ( 9
Amman, Manuel & Oesch, David & Schmid, Markus. M. (2011), “Product Market Competition, Corporate Governance, and Firm Value”: Evidence from the EU Area. European Financial Management 36:1-18.
Ariff, A.M., Ibrahim, M.K. and Othman, R. (2007), “Determinants of firm level governance: Malaysian evidence”, Corporate Governance, Vol. 7 No. 5, pp. 562-573.
Benjamin I. Ehikioya, (2009) “Corporate governance structure and firm performance in developing economies: evidence from Nigeria”, Corporate Governance: The international journal of business in society, Vol. 9 Iss: 3, pp.231 – 243.
Brown, D.L. and Caylor, M.L. (2006), “Corporate governance and firm valuation”, Journal of Accounting & Public Policy, Vol. 25, pp. 409-434.Brigham, Eugene F. (1995) , Fundamentals of Financial Management.
Cho, D.S. and Kim, J. (2003), “Determinants in introduction of outside directors in Korean companies”, Journal of International and Area Studies, Vol. 10 No. 1, pp. 1-20.
Durnev, A., Kim, E. H., (2005). “To steal or not to steal: firm
attributes, legal environment”, and valuation. Journal of Finance
60, 1461–1493.
Gajvszky.A. (2013). “Audit Quality & Governance”.Journal of Economic & Social Development, Vol1, No2.
Koerniadi, H. and Tourani-Rad, A. (2014), “ Corporate governance and the variability of stock returns”, International Journal of Managerial Finance , Vol. 10 No4, pp. 494-510.
Nelson M. Waweru (2014), “Determinants of quality corporate governance in Sub-Saharan Africa”, Downloaded by New York University at 23:21 18.
Renders, A., Gaeremynck, A. and Sercu, P. (2010), “Corporate
governance ratings and company performance: a cross-European
study”, Corporate Governance: An International Review, Vol. 18
No. 2, pp. 87-106.
Young, M.N., Peng, M.W., Ahlstrom, D., Bruton, G.D. and Jiang, Y. (2008), “Corporate governance in emerging economies: a review of the principal-principal perspective”, Journal of Management Studies, Vol. 45 No. 1, pp. 196-220