سنجش رقابت در بازار خدمات حسابرسی از طریق بررسی چسبندگی حق الزحمه حسابرسی

نویسندگان

1 استاد حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان

2 دانشجوی دکتری حسابداری، دانشگاه شهید باهنر کرمان،

چکیده

هدف این تحقیق، درک عوامل موثر بر قیمتگذاری خدمات حسابرسی وسنجش رقابتپذیری بازار حق-
الزحمه حسابرسی از طریق بررسی چسبندگی حقالزحمه حسابرسی میباشد. مطالعه رفتار حقالزحمه
حسابرسی، میتواند علت عدم کاربرد الگوهای حقالزحمه حسابرسی را در برآورد مبلغ دقیق آن روشن
سازد. برای این منظور، نمونهای متشکل از 61 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران در فاصله
بین سالهای 1387 تا 1392 انتخاب شده است. فرضیات تحقیق با استفاده از تحلیل رگرسیون مبتنی بر داده-
های ترکیبی و مقطعی، آزمون شده است. شواهد تحقیق نشان میدهد که حقالزحمههای حسابرسی دارای
چسبندگی است. به عبارتی با تغییر شرایط، تغییر قابل ملاحظه و سریع در مبلغ حقالزحمه صورت نمیگیرد.
به علاوه، تغییرات مثبت در حقالزحمه، بیشتر از تغییرات منفی رخ میدهد و این یعنی واکنش صاحبکاران
نسبت به افزایش در مبلغ حقالزحمه، کمتر است. این نتایح حاکی از این موضوع است که بازار حقالزحمه
حسابرسی در ایران غیررقابتی است و تعیین مبلغ آن بر مبنای تمام اطلاعات موجود انجام نمیشود.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Measuring the Competition in Audit services Market Through Examination of Audit Fee Stickiness

نویسندگان [English]

  • Omid Pourheidari Pourheidari 1
  • Mojtaba Golmohammadi Shuraki 2
چکیده [English]

The purpose of this research is to understand the factors that affect the pricing of audit services and measurement of competition in audit services market through examination of audit fee stickiness. The study helps to explain why the audit fee model does not fully explain the level of audit fees. For this purpose, a sample of 61 companies listed in TSE from 2009 to 2014 is selected. Hypotheses have been examined using panel data and cross-sectional data regression. Research evidence shows that audit fees are sticky. That is, audit fees do not immediately or fully adjust to changes in their determinants. Furthermore, audit fees also respond to changes leading to an increase more quickly than they respond to changes leading to a decrease. This means that audit clients respond less to the increase in the amount of audit fee. These results indicate that Audit services market in Iran is Non-competitive and is not determined on the basis of all available information

کلیدواژه‌ها [English]

  • audit fee
  • stickiness
  • audit services market
  • competitiveness
آذر، عادل و مومنی، منصور ( 1388 ) " آمار و کاربرد آن در مدیریت (تحلیل آماری)"،
انتشارات سمت، تهران.
در تحقیقات حسابداری Eviews افلاطونی، سید عباس ( 1392 ) " تجزیه و تحلیل آماری با
و مدیریت مالی"، انتشارات ترمه، تهران.
تنانی، محسن و منصوری سرنجیانه، میکائیل ( 1392 ) " بررسی عکس العمل بازار سهام
، نسبت به حق الزحمه های غیرعادی حسابرسی"، پژوهشهای حسابداری مالی، 18
.105- صص 120
حساسیگانه، یحیی و علویطبری، حسین ( 1382 ) "رابطه بین منابع صرفشده برای
حسابرسی داخلی و مخارج حسابرسی مستقل"، مطالعات تجربی حسابداری مالی
.71- (مطالعات حسابداری)، شماره 4، صص 96
رحیمیان، نظامالدین؛ قیطاسی، روح اله و کریمی، محمدباقر ( 1389 ) " اثر چرخه عمر واحد
تجاری بر قیمتگذاری خدمات حسابرسی" ، مطالعات تجربی حسابداری مالی
.63- (مطالعات حسابداری)، شماره 28 ، صص 87
رجبی، روحاله و محمدی خشوئی، حمزه. ( 1387 )." هزینههای نمایندگی و قیمتگذاری
.35- خدمات حسابرسی مستقل"، بررسیهای حسابداری و حسابرسی، 53 ، صص 52
عزیزخانی، مسعود و آقابیگی، زینب ( 1392 ) "بررسی حق الزحمه حسابرسی در حسابرسی
نخستین و سنوات آینده دوره تصدی حسابرسی در شرکت های پذیرفته شده در بورس
.105- اوراق بهادار"، دانش حسابداری، 15 ، صص 127
ملکیان، اسفندیار؛ احمدپور، احمد و طالبتبار آهنگر، میثم ( 1391 ) " بررسی رابطه برخی
از ساز وکارهای حاکمیت شرکتی، حق الزحمه حسابرسی و میزان مالکیت شرکتهای
، پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران"، پژوهشهای حسابداری مالی، 14
.37- صص 50
نیکبخت، محمدرضا و تنانی، محسن ( 1389 ) " آزمون عوامل موثر بر حقالزحمه
. 132 صص- 111 ،(4) حسابرسی صورتهای مالی" ، پژوهشهای حسابداری مالی، 2
Anderson, M.C., Banker, R.D. and Janakiraman, S.N. (2003), "Are
selling, general, and administrative costs ‘sticky’?", Journal of
Accounting Research, Vol. 41 No. 1, pp. 47-63.
سنجش رقابت در بازار خدمات حسابرسی... 21
Ball, L. and Mankiw, N.G. (1994), "A sticky-price manifesto", National Bureau of Economic Research, Working Paper No. 4677.
Bhaduri, A. and Falkinger, J. (1990), "Optimal price adjustment under
imperfect information", European Economic Review, Vol. 34, pp.
941-952.
Carlton, D.W. (1986), "The rigidity of prices", American Economic Review, Vol. 76, pp. 637-658.
Craswell, A., Francis, J. and Taylor, S. (1995), "Auditor brand name reputation and industry specialization", Journal of Accounting and Economics, Vol. 20, pp. 297-322.
Ferguson, A., Lennox, C. and Taylor, S. (2005), "Audit fee rigidities
in the presence of market frictions: evidence and explanations",
working paper, University of New South Wales, Kensington.
Hall, S., Walsh, M. and Yates, A. (2000), "Are UK companies’ prices sticky?", Oxford Economic Papers, Vol. 52, pp. 425-446.
Hay, D. and Knechel, W.R. (2010), "The effects of advertising and solicitation on audit fees", Journal of Accounting & Public Policy, Vol. 29 No. 1, pp. 60-81.
Hay, D., W.R. Knechel, and N. Wong. (2006). "Audit fees: A meta-analysis of the effect of supply and demand attributes". Contemporary Accounting Research 23 (1): 141-191.
Palmrose , Z.V. (1986)." Audit fees and auditor size: further evidence". Jounal of accounting research, 24(1), pp. 97-110.
Martin, C. (1993), "Price adjustment and market structure",
Economics Letters, Vol. 41, pp. 139-143.
Rotemberg, J. (2005), "Customer anger at price increases, changes in the frequency of price changes and monetary policy", Journal of Monetary Economics, Vol. 52 No. 4, pp. 829-852.
Shapiro, C. (1983), "Premiums for high quality products as returns to reputations", Quarterly Journal of Economics, Vol. 97, pp. 659-679.
Simunic, D. (1980) "The pricing of audit services: theory and
evidence", Journal of Accounting Research, Vol. 18 No. 1, pp.
161-190.
Sunder, Shyam, (1997) "Theory of Accounting & Control". USA, Cincinnati: Southwest College.
Villiers, C. D., Hay, D., Zhang, Z. (2014). "Audit fee stickiness". Managerial Auditing Journal. Vol. 29 No. 1, pp. 2-26.
Weiss, C. (1993), "Price inertia and market structure: empirical evidence from Austrian manufacturing", Applied Economics, Vol. 25, pp. 1175-1186.
Weiss D.( 2010) "Cost behavior and analysts’ earnings forecasts", The Accounting Review; 85 (4): 1441-1471